Guide til Frost Festival 2013

1 feb 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

frost

Vin­te­ren er kold og mørk og frost­fyldt, men der fin­des fak­tisk en slags frost, som ikke bider dig i ansig­tet — nem­lig Køben­havns Frost Festi­val, der står lige for døren.

Per­son­ligt er jeg lyk­ke­lig for at Frost Festi­va­len fin­des og kan kom­pen­sere for disse lidt kede­lige måne­der. Den bli­ver afvik­let mel­lem den 8. februar — 2. marts og byder på en række udvalgte inter­es­sante dan­ske og inter­na­tio­nale bands og kunst­nere i ofte unikke rammer.

Sid­ste år kunne man blandt andet opleve Nils Frahm i Kon­cert­kir­ken på Blå­gårds­plads, Frisk Frugt i Bota­nish Haves fro­dige plan­teskov og Sleep Party People blandt udstop­pede dyr på Zoo­lo­gisk Museum.

I år er der igen en masse gode navne på pla­ka­ten, men desværre er mange af kon­cer­terne i skri­vende stund alle­rede udsolgt. Det gæl­der bl.a.  to Efter­klang kon­cer­ter (den ene med magi­ske Anna von Haus­swolff), Jacob Bel­lens (solo) med sup­port af Schultz and Fore­ver og Rang­le­klods koncerten.

At Rang­le­kolds kon­cer­ten af udsolgt er spe­ci­elt ærger­ligt, da den ellers lyder til at være gan­ske inter­es­sant, idet Frost Festi­val har givet Rang­le­klods frie hæn­der til at forme en musi­kalsk og visuel tota­l­op­le­velse base­ret på deres dra­gende beats, stem­nings­fulde klang­fla­der og lok­kende voka­ler. Det skulle udmønte i at san­se­bom­bar­de­ment, hvor publi­kum pla­ce­res i Caféte­a­trets mørklagte tea­ter­sal og omslut­tes af lyd og spe­ci­el­de­sig­nede lys­ef­fek­ter i 45 minutter. Lyder ellers spændende!

Hel­dig­vis er der sta­dig andre poten­ti­elt fata­sti­ske kon­cer­ter til­bage, som ikke er udsolgte (endnu).

Her føl­ger en guide til, hvad Musik Mig Blidt mener, du skal opleve på festivalen.

Foxygen

Foxy­gen
9. februar, 2013, kl. 23.00 (Gra­tis!)
Bre­men Tea­ters foyer, Nyro­ps­gade 39–41, 1602 Køben­havn V
——————————————————————————————————————————————————————————

Foxy­gen står over for et gen­nem­brud af de pænt store. Diverse blogs og inter­na­tio­nale musik­ma­ga­si­ner er fal­det pla­dask for duoen retro-hyggelige lyd med hove­d­in­spira­tion fra 60’ernes kær­lig­heds­pop­pede og halv­p­sy­ke­de­li­ske skæ­rin­ger, som man kan høre på de sene­ste sing­ler Shug­gie og San Fran­si­sco. 

Jeg har også tabt mit hjerte til Foxy­gen, og det vil du san­dyn­lig­vis også, for det er meget svært ikke at blive svært glad for duo­ens små­s­kram­lede, og naivt fæn­gende udtryk med gro­ovy bas­gange. Foxy­gen for­mår at for­ene til­ba­ge­læ­net cool­ness og hygge på én og samme tid.

Lyt evt. til den helt nye dej­lige og meget hel­støbte plade med den sigende og ikke langt fra sand­he­den titel We Are the 21st Cen­tury Ambas­sa­dors of Peace & Magic her­un­der via Spotify.

Det er en lille sen­sa­tion af Frost Festi­val har boo­ket dette fremad­stormende navn og så endda til en gratiskoncert!

Foxy­gen | Face­book

 

lars and the hands of light

Lars and The Hands of Light
16. Feb. 2013, kl. 23.00 (Gra­tis!)
Bre­men Tea­ters foyer, Nyropsgade 39–41, 1602 Køben­havn V
————————————————————————————————–

Lars and the Hands of Light udkom­mer med deres andet album Time To Glow den 8. april 2013, og kon­cer­ten på Bre­men Tea­ters Nat­bar vil der­for være en kærkom­men lej­lig­hed til at tjekke nyt mate­ri­ale ud fra bandet.

Melan­ko­lien og livs­glæ­den går hånd i hånd på det før­ste singleud­spil fra den kom­mende plade og lover rig­tig godt. Det let­til­gæn­ge­lige, pop­pede udtryk opve­jes af en fyl­dig og læk­ker pro­duk­tion, og de 60’er vibra­tio­ner, som skin­ner tyde­ligt igen­nem, er smit­somme på den gode måde.

Videoen til End of  Sum­mer Skudt er skudt som per­for­man­ce­vi­deo med inspira­tion fra TV-optrædener i 70’erne og 80’erne og med et lang­som­mere klip­pe­tempo og dvæ­len ved san­gerne og selve frem­fø­rel­sen af san­gen, end vi er vant til i dag.

 

Lars And The Hands Of Light | Facebook

 

martin ryum

Mar­tin Ryum
19. februar, 2013, kl. 20.00 (dørene åbner kl. 19.00)
Copen­ha­gen Piano, Bred­gade 6, 1260 Køben­havn K
Pris: 100 kr.
—————————————————————————————————————————————————————–

Mar­tin Ryum er nor­malt kendt som med­lem af indie-rockbandet Spe­a­ker Bite Me og som solo­kunst­ner, men i for­bin­delse med Frost Festi­va­len er præ­mis­sen ander­le­des og udtryk­ket mere tyst og minimalistisk.

Hos kla­ver– og fly­gel­for­hand­le­ren Copen­ha­gen Piano for­tol­ker Mar­tin Ryum nogle af dig­te­ren Inger Chri­sten­sens vær­ker på musi­kalsk vis. Det er før­ste gang, at disse sange bli­ver opført live og til at hjælpe sig med­brin­ger han sig nogle talent­fulde kvin­der i form af Maria Lau­rette Friis (Tys Tys) og Signe Høirup Wille-Jørgensen (Jomi Mas­sage, Spe­a­ker Bite Me) på kor, mens for­fat­te­ren Dy Plam­beck ind­le­der kon­cer­ten med et live forord.

Her får du et par for­mage på, hvad der er i vente.

Jeg har på for­nem­mel­sen, at denne kon­cert godt kunne gå hen og blive en smuk og intim oplevelse.

 

Nils Frahm

Nils Frahm feat. Mikael Simp­son
27. februar, kl. 20.00 (dørene åbnes kl. 1930.)
Lou­i­si­ana Kunst­mu­seum Kon­cert sal, Gl. Strand­vej 13, 3050 Hum­le­bæk
Pris: 175 kr.
—————————————————————————————————————————————————————

Denne kon­cert glæ­der jeg mig aller­mest til blandt det øvrige, ellers inter­es­sante udbud. Den faste læser vil vide, at jeg er mere end almin­de­ligt begej­stret for Nils Fra­hms evne ved et kla­ver — eller ret­tere kla­ve­rer. Ofte spil­ler denne unge tysker nem­lig på to af slagsen på én gang!

Jeg så Nils Frahm live hele fire gange sid­ste år. Først under sid­ste års Frost Festi­val i Kon­cert­kir­ken på Blå­gårds­plads, siden på Roskilde Festi­val (læs anmel­delse), der­næst i for­bin­delse med hans pla­de­sel­skab Era­sed Tapes’ fem års jubilæum­s­kon­cert i Ber­lin, som var alde­les magisk og til sidst i DR’s Kon­cert­hu­set i slut­nin­gen af novem­ber. Alle fire gange var ren magi.

Nils Frahm mestrer til per­fek­tion balan­cen mel­lem fint­fø­lende, melan­kolsk kla­ver­spil og intenst, hyp­no­ti­se­rende og ryt­misk avan­ce­ret ham­ren på tan­gen­terne. Aldrig spil­ler han sine numre på samme måde, men spil­ler altid en ny vari­a­tion skabt i nuet og ofte med små impro­vi­sa­tio­ner under­vejs (her­un­der kom­plet impro­vi­se­rede musiks­tyk­ker i sam­ar­bejde med gæstemu­si­kere eller pia­ni­ster blandt publi­kum). Denne sær­lige ind­le­velse smit­ter i den grad af på publi­kum — man kan næsten for­nemme, hvor­dan Frahm kom­mu­ni­ke­rer med sine kla­ver­styk­ker og på det nær­me­ste fører en dia­log med dem om om, hvor­dan de mon skal spil­les netop denne aften i disse sær­lige omgi­vel­ser. Resul­ta­tet bli­ver, at Frahm opbyg­ger et helt sær­ligt fan­ta­stisk uni­vers, som alle til­hø­re­rende bli­ver fuld­stæn­digt opslugt af.

Når hans kon­cer­ter er over­stået, er det som at vågne fra en smuk drøm eller en imag­i­nær, følel­ses­mæs­sigt nuan­ce­ret rejse, som man bli­ver helt sørg­mo­dig over har ophørt med at eksistere.

Til denne kon­cert på Frost Festi­va­len får Nils Frahm sel­skab af dan­ske Mikael Simp­son, og jeg er sik­ker på, at dette mak­ker­skab rum­mer et stort poten­ti­ale. Begge kunst­ne­res musik rum­mer den samme type efter­tænk­som melan­koli, som efter min bed­ste over­be­vis­ning vil gå alde­les glim­rende hånd i hånd. Det til trods, er intet givet, idet Mikael Simp­sons finur­lige tek­ster og evner på mange for­skel­lige slags instru­men­ter i kryds­fel­tet mel­lem alter­na­tiv rock og drøm­mende electro­nica giver mulig­hed for mange veje at gå — sammen.

Fak­tisk er det ikke før­ste gang, at disse to navne er nævnt i samme sæt­ning på denne blog. April sid­ste år forel­skede Musik Mig Blidt sig hoved­kuls i Mikael Simpson/Vi Sid­der Bare/Nils Frahm mik­set af Min Før­ste Forelskelse/Familiar:

Jeg kunne drukne dig i geni­ale numre, som du alli­ge­vel kan lytte til i tid­li­gere ind­læg her (i for­bin­delse med album­met Felt), her (anmel­delse fra Roskilde Festi­val), her  (i for­bin­delse med hans elek­tro­ni­ske pro­jekt med ven­nen Ólafur Arnalds) og her (i anled­ning af kon­cer­ten i Kon­cer­hu­set og udgi­vel­sen af gra­tisal­bum­met Screws). Det vil jeg und­lade og i ste­det intro­du­cere et nyt Nils Frahm rework af The Pre­sets’ Pro­mi­ses, der bærer Nils Fra­hms sig­na­tur meget tydeligt.

Du skal da også lige have et ind­blik i hvor­dan Frahm kan lyde live. Her har du nogle 2012 opta­gel­ser fra det berl­in­ske spil­le­sted UM:LAUT. Den anden lyd­bid viser i før­ste halv­del Nils Frahm fra sin kæl­der­dybe elek­tro­ni­ske side med dun­drende synt­he­sizer klang­fla­der og i anden halv­del fra den lyse, hyp­no­ti­se­rende klaverside.

Nils Frahm — Live Snip­pet 1 (Right click to Download)

Nils Frahm — Live Snip­pet 2 (Right click to Download)

Og sådan så det ud til en hem­me­ligt eks­klu­siv kon­cert under sid­ste års Frost Festival:

Nils Frahm @ FROST 2012 — Secrect Show from FROST on Vimeo.

 

Skynd dig at få bil­let­ter til denne kon­cert, før den bli­ver udsolgt. Du vil takke mig bag­ef­ter! Også selvom du synes, at en kla­ver­kon­cert lyder kedeligt!

Opda­te­ring! Kon­cer­ten er desværre ble­vet udsolgt, men du kan skrive dig på ven­te­li­ste her.

Nils Frahm | Home­page
Nils Frahm | Face­book
Nils Frahm | Spo­tify

 

Dan Deacon

Dan Dea­con + Thu­le­ba­sen
28. februar, kl. 22.00 (dørene åbner kl. 21.00)
Jazzhouse, Niels Hem­m­ings­ens Gade 10, 1009 Køben­havn K
Pris 130 kr.

———————————————————————————————————————————————————————–
Dan Dea­con er leve­rings­dyg­tig i optræ­de­ner, der er en del ud over det sæd­van­lige. Han er kendt for sine ener­gi­ske, græn­sende til kao­ti­ske kon­cer­ter, hvor han betje­ner et vir­var af maski­ner (han har en uni­ver­si­tets­grad i noget så fancy som “electro-acoustic and com­pu­ter music composition”!).

Hans lyd er gene­relt ken­de­teg­net ved mange lag af elek­tro­ni­ske lyde med psy­ke­de­li­ske ele­men­ter og obs­kure samp­les som forvræn­gede tegneseriefigur-stemmer.

Det er først på hans sene­ste album Ame­rica, at jeg er røget med på Dan Dea­con vog­nen for alvor, da vær­kerne før dette sim­pelt­hen er for kao­ti­ske og stø­jende i mine ører. Dog er der und­ta­gel­ser som den tin­drende smukke Big Milk fra 2007 album­met Spi­der­man Of The Rings.

Dan Dea­con — Big Milk

Lad os vende til­bage til den nye plade Ame­rica, som i højere grad end tid­li­gere albums balan­ce­rer det elek­tro­nisk stø­jende med et mere udtalt melo­disk og fil­misk udtryk i et lidt lavere tempo, som efter min mening klæ­der hans musik. Lidt lige som i und­ta­gel­serne oven­for. Effek­ten er en større kon­trast mel­lem del­kom­po­nen­terne i musikken.

Dea­con selv beskri­ver selv denne kon­trast meget rammende:

Com­po­si­tio­nally, Ame­rica is lay­e­ring of dicho­to­mies: light and dark, acoustic and synthe­tic, cele­bra­tion and con­tem­p­la­tion. The result can be heard as simple or com­plex depen­ding on how one listens to it. The music is roo­ted in tri­a­dic har­mony set to a fixed pulse while the indi­vi­dual lines are com­plex, pha­sing lay­ers of sound. The outco­mes are dense asym­me­tri­cally rhyt­h­mic phra­ses of tex­tu­red pat­terns fra­med as pop songs.”

Om inspira­tio­nen til album­met og til­bli­vel­ses­pro­ces­sen for­kla­rer Dea­con yderligere:

The inspira­tion for the music was my love of cross-country tra­vel, see­ing the landsca­pes of the Uni­ted Sta­tes, going from east to west and back again over the course of sea­sons. The lyrics are inspi­red by my fru­stra­tion, fear and anger towards the coun­try and world I live in and am a part of. As I came clo­ser to finis­hing the album these the­mes began to show them­sel­ves more frequently and gre­a­ter cla­rity. There see­med no bet­ter world to encap­su­late both inspira­tions than the simple beauty found in the word America.”

Det fil­mi­ske smukke ele­men­ter på Ame­rica lader altså til at være inspi­re­ret af de skif­tende land­ska­ber på far­ten, mens de dybere og mør­kere lag kom­mer til udtryk i Dea­cons tek­ster, og måske også de mere støjende, aggressive passager?

Tjek et par høj­de­punk­ter ud her­un­der, der demon­stre­rer album­mets spænd­vidde. Fra det livs­be­kræf­tende (True Thrush), til det filmisk-smukke (Pretty Boy), over det organisk-rytmisk-orkestralt-eksperimenterende (USA III: Rail) og ende­lig til det episk-intense (USA I: Is A Mon­ster).

Dan Dea­con — True Thrush 

Dan Dea­con — Pretty Boy

Dan Dea­con — USA I: Is a Monster

Dan Dea­con — USA III: Riil

Jeg ser frem til en kon­trast­fyldt og unik kon­cert med Dan Dea­con den 28. februar på Jazzhouse!

Stream Ame­rica via Spo­tify nedenunder:


Dan Dea­con | Facebook

Dan Dea­con — Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags:, , , , , , , , ,

Leave a Reply

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine