Ólafur Arnalds & Nils Frahm — Stare

12 maj 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Når to af mine stør­ste hel­te inden­for den nyklas­si­ske gen­re, Óla­fur Arnalds og Nils Fra­hm slår pjal­ter­ne sam­men, er min nys­ger­rig­hed vakt! Og de to skuf­fer da hel­ler ikke.

Sta­re er udtryk­ket ambi­ent og mere elek­tro­nisk fun­de­ret end, hvad de to her­rer nor­malt gør sig i. Musik­ken har dog sta­dig den sam­me ner­ve og sær­li­ge skøn­hed som deres mere orga­ni­ske out­put kan møn­stre, når det er bedst.

EP’en består kun af 3 num­re. A1 og a2 er kom­met til ver­den i Óla­fur Arnalds’ stu­die i Reykjavik, Island, mens den knap 14 minut­ter lan­ge b1 er ble­vet til i Nils Fra­hm’s stu­die i Ber­lin. Og hvis du lyt­ter godt efter, kan du også høre, at omgi­vel­ser­ne har påvir­ket stem­nin­gen i musikken:

So the album beca­me kind of an Iceland vs. Ber­lin thing. I think you can hear it very well in the sound (side a vs. side b) and that is the most inte­r­e­sting thing about this record for me: that sub­t­le but sig­ni­fi­cant dif­fe­rent in the cha­ra­cte­ri­sti­cs of the music two peop­le made in Iceland against what the same two peop­le made in Ger­ma­ny.” Óla­fur Arnalds

Giv a2 et spin og læg mær­ke til den abrup­te slut­ning, som iføl­ge duo­en er helt overlagt.

 

Max Coo­per, som før har figu­re­ret i et par Goo­die Bags på Musik Mig Blidt har på smuk­ke­ste vis remixet a2. Et tungt dub­bet beat, en dyb pul­se­ren­de bas, en mas­se fine effek­ter i det høje­re fre­kven­s­om­rå­de og den ori­gi­na­le melo­di bibe­holdt. Det hele for­de­ler sig per­fekt i mine højta­le­re. Man kan høre alle ele­men­ter­ne krystal­klart, adskil­te fra hin­an­den, men alli­ge­vel forenede.

ÓLa­fur Arnalds & Nils Fra­hm — a2 (Max Coo­per Remix) (Right cli­ck to download)

Óla­fur Arnalds & Nils Fra­hm — a2 (Max Coo­per Remix)

 

Du kan strea­me Sta­re i sin ful­de læng­de på Drow­ned In Sound. kva­li­tets­ho­ved­te­le­fo­ner anbefales!

De to musi­ke­res sym­bi­o­ti­ske form for sam­ar­bej­de kan du få et ind­blik i video­en neden­for, der viser de Nils og Óla­fur impro­vi­se­re til en Óla­fur Arnalds kon­cert i Ber­lin. De to musi­ke­re pej­ler sig lang­somt og næn­somt ind på hin­an­den, og omkring 6 minut­ters mær­ket smel­ter musik­ken helt sam­men og begyn­der selvsik­kert at byg­ge op i inten­si­tet. Det skin­ner også tyde­ligt igen­nem, at de to musi­ke­re er rig­tig gode ven­ner og har det sjovt i hin­an­dens selskab.

 

Nils Fra­hm | Homepage

Nils Fra­hm | Facebook

Nils Fra­hm | Spotify

Óla­fur Arnalds | Homepage

Óla­fur Arnalds | Spotify

Óla­fur Arnalds | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!