Ólafur Arnalds — Living Room Songs

9 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg har læn­ge haft et godt øje til Óla­fur Arnalds klas­si­ske musik med simp­le pia­no melo­di­er, sar­te stren­gin­stru­men­ter og til tider diskre­te elek­tro­ni­ske elementer.

Nu invi­te­rer Óla­fur Arnalds dig ind i sin pri­va­te stue i Reykjavík, hvor han i en uge sam­men med et orke­ster opfø­rer en ny sang per dag. Hver opfø­rel­se bli­ver her­ef­ter lagt ud på net­tet både i form af en video og en gra­tis mp3.

Syven­de og sid­ste num­mer er net­op onli­ne, og pro­jek­tet har der­med nået sin ende. For min skyld kun­ne det fort­sæt­te man­ge uger end­nu! Det er i sand­hed smuk­ke ting, vi har at gøre med her. Inder­lig­hed i destil­le­ret form.

Her tre af mine favo­rit­ter fra projeket:

Òla­fur Arnalds — Fyrs­ta (Right cli­ck to download)

Óla­fur Arnalds — Near Light (Right cli­ck to download)

Óla­fur Arnalds — Laf fyrir OIm­mu (Song for grand­ma) (Right cli­ck to download)


Og vido­er­ne:

Se, hør og down­lo­ad de reste­ren­de san­ge på http://livingroomsongs.olafurarnalds.com/

Sene­re på året vil de 7 san­ge også bli­ve udgi­vet på cd, vinyl og dvd. For­ud­be­stil her

 

Her mit favo­rit­num­mer fra et tid­li­ge­re lig­nen­de pro­jekt ved navn Found Songs, Óla­fur Arnalds lave­de i 2009:

 

Óla­fur Arnalds | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!