Nils Frahm i Koncerthuset i aften + gratisalbummet Screws

25 nov 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Jeg har glæ­det mig til i aften i lang tid. Jeg skal ople­ve Nils Fra­hm, give kon­cert i Kon­cert­hu­sets stu­die 2, og hvis du ikke har nogen pla­ner, vil jeg på det var­me­ste anbe­fa­le dig at gøre det sam­me. Nils Fra­hm er en utro­lig talent­fuld pia­nist og elek­tro­nisk ambi­ent kunst­ner, som du ikke må sny­de dig selv for at ople­ve live. Vær opmærk­som på, at der er få bil­let­ter til­ba­ge. Køb bil­let her.

Jeg har set Nils fra­hm tre gan­ge før, og alle gan­ge har været ren eska­pis­me til et forun­der­ligt og lin­dren­de smukt sted. Det er musik, hvor du veks­ler mel­lem dyb fasci­na­tion af Fra­hms ind­le­vel­se i musik­ken, der lyser ud af ham og en natur­lig trang til at luk­ke øjne­ne for at lade hver enkelt tone fæst­ne sig mest muligt. Det er nem­lig musik, du ikke vil slip­pe igen — musik der får dig til at ønske, du kun­ne over­ta­le musik­ken til ikke at være for­gæn­ge­lig og flyg­tig i sit væsen.

Musik­ken er live i høj grad noget, der opstår i nuet mel­lem Fra­hm og publi­kum. Noget der også frem­går af føl­gen­de citat:

I am never sure if I can trans­la­te a fee­ling into a song, but I can certain­ly mani­fest a fee­ling in the way I play the song. I never play a song the same way. I don’t even want to try that. I think a music per­for­man­ce takes its strength and power from the very moment. So never think of how well you play­ed a pie­ce last week, trying to repe­at that, play in the moment and be ful­ly the­re when you do so. It is a spi­ri­tu­al exerci­se. I would descri­be the songs as spirituals”

Der er alt­så lagt i ovnen til en unik og græn­sen­de til spi­ri­tu­el ople­vel­se i aften. Det kan jeg skri­ve under på.

Jeg har skre­vet om Nils Fra­hm her på siden i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af album­met Felt, hans sam­ar­bej­de med den island­ske musi­ker Óla­fur Arnalds og hans optræ­den på Roskil­de tid­li­ge­re i år. Her­med en opfor­dring til at gå på opda­gel­se i Fra­hms musi­kal­ske univers.

I det­te ind­læg vil jeg gøre opmærk­som på en rela­tiv ny udgi­vel­se fra Fra­hm, som end­da er gratis.

Nils Fra­hm ople­ve­de for nog­le måne­der siden det fryg­te­li­ge for en pia­nist, at han bræk­ke­de tom­mel­finge­ren. På trods af lægens for­ma­nin­ger om at hol­de fin­gre­ne fra kla­ve­ret, kun­ne Fra­hm ikke mod­stå fri­stel­sen. Læs det­te brev (evt. klik på bil­le­det for at gøre det større):

Nils Fra­hm ind­spil­le­de alt­så 9 num­re med 9 fin­gre og kald­te først album­met for 9 Songs for 9 Fin­gers. Siden skif­te­de album­mets titel til Screws, opkaldt efter de 4 skru­er, der hold­te hans fin­ger sam­men. Det et album, der viser Nils Fra­hm fra hans mest mini­ma­le side. I øvrigt opta­get på sam­me måde som Felt med styk­ker af filt (der­af pla­dens titel) henover kla­ve­rets stren­ge for at dæm­pe lyden og mikro­fo­nen pla­ce­ret inde i kla­ve­ret, såle­des at kla­ve­rets meka­ni­ske lyde træ­der frem i lydbilledet.

Gra­tis mp3 down­lo­ad | Gra­tis 24-bit aif download

 

Der er des­u­den et Screws reworked/remixed album på vej, hvor alver­dens kunst­ne­re remixer og gen­for­tol­ker num­re fra Screws. Fra­hm har åbent invi­te­ret alle inter­es­se­re­de til at ind­sen­de deres remix eller rework, som Fra­hm så udvæl­ger sine favo­rit­ter blandt.

Fra­hm har løf­tet slø­ret for før­ste remix af skæ­rin­gen Si. Måske det num­mer fra album­met med størst melo­disk kraft. Det er en argen­tinsk base­re­ret pro­du­cer med ali­a­set Plas­ma Ruby, som står bag.

Nils Fra­hm — Si (Plas­ma Ruby Remix) (Right cli­ck to download)

Nils fra­hm — Si (Plas­ma Ruby Remix)

 

For­vent fle­re eksemp­ler på remixes/reworks på Nils Fra­hms hjem­mesi­de i for­bin­del­se med dato­en for den fysi­ske udgi­vel­se af Screws den 3. december.

Lyt også til en af mine per­son­li­ge favo­rit­kom­po­si­tio­ner, num­me­ret More, der både inde­hol­der kla­ver, ambi­en­ce og elek­tro­nisk magi.

 

Og som et sid­ste for­søg på at over­ta­le dig til at tage til kon­cer­ten i aften får du Nils Fra­hm i en live ses­sion for La Blog­o­t­heque, opta­get i en lej­lig­hed i Paris. Læs den ful­de histo­rie om ses­sio­nen på La Blog­o­t­heques hjem­mesi­de, som slut­ter af med de sigen­de ord: “I don’t belie­ve we have ever fil­med such an inten­se con­nection betwe­en a musi­ci­an and their instrument.”

Nils Fra­hm — Une Soirée de Poche from La Blog­o­t­heque on Vimeo.

 

Nils Fra­hm | Homepage

Nils Fra­hm | Facebook

Nils Fra­hm | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Tom Jensen siger:

    Lej­lig­heds-kon­cer­ten” er fabel­ag­tig — ham må jeg sim­pelt­hen ople­ve næste gang han kom­mer til Køben­havn :D

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!