Erased Tapes Collection IV (free)

16 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Era­sed Tapes må være et af mine abso­lut­te ynd­lings­pla­de­sel­ska­ber. Indi­rek­te er det meget tyde­ligt på Musik Mig Blidt, idet jeg har skre­vet man­ge rosen­de ord om fle­re af de kunst­ne­re, pla­de­sel­ska­bet har i stald. Sær­ligt A Win­ged Victory For The Sul­lenÓla­fur Arnalds,  Nils Fra­hm og snart Peter Bro­de­ri­ck. Gene­relt huser sel­ska­bet noget af det fine­ste inden­for nyklas­sisk mus­sik, men har også arti­ster inden­for post-rock og electronica.

I anled­ning af Era­sed Tapes’ 5 års fød­sels­dag har sel­ska­bet lavet en meget for­nem kom­pi­la­tion, som du gra­tis kan down­lo­a­de, hvis du regi­stre­rer dig som med­lem på www.erasedtapes.com. Den er intet min­dre end geni­al. En del af num­re­ne har været til­gæn­ge­li­ge her på blog­gen, men ikke alle som down­lo­ad. Så det er bare om at gri­be chancen.

Tra­ck­li­sten: 

01 A Win­ged Victory For The Sul­len — Ste­ep Hills Of Vicodin Tears (Tid­li­ge­re blogget)
02 Óla­fur Arnalds — Poland
03 Nils Fra­hm — Snip­pet (Tid­li­ge­re blogget)
04 Codes In The Clouds — You Are Not What You Think You Are (Rival Con­so­les RMX)
05 Rival Con­so­les — Into The Heart I
06 Peter Bro­de­ri­ck — Old Time
07 Oli­ve­ray — Growing Waterwings
08 The Bri­tish Expe­di­tio­nary For­ce — Whe­re You Go I Will Follow
09 Óla­fur Arnalds — Near Light (Tid­li­ge­re blogget)
10 Nils Fra­hm — For (Tid­li­ge­re blogget)
11 Jon Hopkins — Insi­des (Rival Con­so­les RMX)

 

Her er nog­le smagsprøver:

 

Era­sed Tapes har i øvrigt før lagt kom­pi­la­tio­ner ud til gra­tis down­lo­ad. De kan alle down­lo­a­des via Era­sed Tapes’ hjem­mesi­de. Gå ind under fanen “Sto­re”, find og tryk på de respek­ti­ve kom­pi­la­tio­ner (Era­sed Tapes Col­lection I, II og III). Nu vil der stå en kode i tek­sten til høj­re, som du kopi­e­rer og går ind under fanen “Down­lo­ads”.  Sæt koden ind og tryk “apply”. Her­ef­ter duk­ker et down­lo­ad link frem.

Her kan du strea­me de tre fore­gå­en­de kompilationer:

 

 

 

Herte­lig Til­lyk­ke med de 5 år Era­sed Tapes! Tak for musik­ken ind­til vide­re! Jeg glæ­der mig til at høre mere fra jeres eksi­ste­ren­de og kom­men­de kunst­ne­re i fremtiden!

 

Era­sed Tapes | Homepage

Era­sed Tapes | Facebook

Era­sed Tapes | Twitter

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!