A Winged Victory For The Sullen

19 sep 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

A Win­ged Victory For The Sul­len er et sam­ar­bej­de mel­lem Dustin O’Hall­or­an og Stars Of The Lid’s Adam Wiltzie. Beg­ge her­rer har ekse­le­ret inden­for den ambi­en­te og moder­ne klas­si­ske gen­re. Nu har de sam­let kræf­ter­ne, og resul­ta­tet er et vir­ke­lig smukt værk, per­fekt egnet til de stun­der, hvor du bare vil hive stik­ket ud og fyl­de hove­d­et med musi­kalsk stil­hed og tankevandring.

Mak­ker­par­ret ønske­de et sto­re rums aku­stik og volu­mi­nø­se lyd, som de fandt i den berøm­te Grü­newald Kir­ke i Ber­lin. Det meste af album­met er opta­get i de sene nat­te­ti­mer i den­ne kir­ke. For at opnå en mere auten­tisk lyd valg­te duo­en bl.a. under opta­gel­ser­ne at anven­de instru­men­ter som vald­horn, bas­su­ner, et Impe­ri­al Bösen­dor­fer-kla­ver fra 1950′erne samt stry­ge­re – som sene­re blev til­fø­jet i de legen­da­ri­ske DDR-radiostu­di­er i Østberlin.

Du kan for­ven­te et album, hvor rum­for­nem­mel­se og atmos­fæ­risk melan­ko­li, til tider udmønt­et  i en deci­de­ret føle­le­se af tab og sorg, spil­ler hovedrollerne.

Requiem For The Sta­tic King part 1  er lavet til min­de om Mark Lin­kous (Spark­le­hor­se), der tog livet af sig selv sid­ste år og som Adam Wiltzie i øvrigt tid­li­ge­re hav­de været på tour med. Sor­gen er såle­des sær­ligt nær­væ­ren­de i det­te røren­de num­mer samt efter­føl­ge­ren Requiem For The Sta­tic King part 2. 

A Win­ged Victory For The Sul­len — Requiem For The Sta­tic King Part One by era­sed­ta­pes

 

 

En anden favo­rit er er Ste­ep Hills Of Vicodin Tears

A Win­ged Victory For The Sul­len – Ste­ep Hills Of Vicodin Tears by era­sed­ta­pes

 

Pla­den udkom 9. sep­tem­ber på Era­sed Tapes, hvor du kan få en gra­tis pla­kat med ved køb af cd eller vinyl

Kan også fås via: BOOMKAT | AMAZON | iTu­nes

 

A Win­ged Victory For The Sul­len | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!