Vind billetter til Plugout Festival 2013

5 jun 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Liggende-guy-web

Plu­gout Festi­val er en elek­tro­nisk musik­festi­val, der fore­går på noget så ekso­tisk som renæs­san­ceslot­tet Engels­holm nær Vej­le over tre dage, fra den 7.–9. juni.

Den er fuld af gode nav­ne fra den dan­ske elek­tro­ni­ske sce­ne, både de mere etab­le­re­de kunst­ne­re og nye­re nav­ne, der er så under­grund, at jeg fak­tisk ikke har kun­net opstø­ve noget info eller musik fra dem på det sto­re Internet.

Jeg er per­son­ligt vild med natur­li­ge lyde i elek­tro­nisk musik, og det er præ­cist, hvad der kend­teg­ner de kunst­ne­re, jeg vil anbe­fa­le som must-sees på Plu­gout Festival.

lotte rose

Nano­me, som for­ny­lig var i fokus på Musik Mig Blidt var én af head­li­ner­ne, som desvær­re har måt­tet mel­de afbud. Hel­dig­vis har Plu­gout fun­det en fin erstat­ning i form af Lot­te Rose. Lot­te Rose, samp­ler natu­rens lyde, smi­der dem ind i com­pu­te­ren og til­fø­jer elek­tro­ni­ske ele­men­ter og sin vokal.

Her er mit ynd­ligsum­mer fra EP’en Ten­ta­cu­lar.

Lot­te Rose — Mind The Time

Og hen­des, efter min mening, bed­ste remix:

For The Tre­es — Han­nah Sch­nei­der (Lot­te Rose — Con­tro­lY­our­Troll RMX)

 

sekuoia

Der­u­d­over er der to gam­le Musik Mig Blidt-ken­din­ge på pla­ka­ten i form af Sekuoia og Rum­pi­stol. Sekuoia spil­ler på det­te års Roskil­de Festi­val (på tide!) og har en dyb, chil­let og orga­nisk lyd, som pri­mært består af gui­tar­me­lo­di­er, dybe bas­gan­ge, sprø­de beats, sam­p­le­de dryply­de og Patri­ck Ale­xan­der Bech Mad­sens egen sfæ­risk vokal pak­ket ind i atmos­fæ­re og rum­klang. Resul­ta­tet er fortryllende.

Her er nog­le ori­gi­na­le eksempler:

Sekuoia — Disappear

Sekuoia — Nothing

Sekuoia — Evenings

 

Og nog­le vir­ke­ligt flot­te remixes:

Sigur Ros — Untit­led #2 (Sekuoia Remix) (Right cli­ck to download)

Untit­led-2-Sekuoia-remix

When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix) (Right cli­ck to download)

10 When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix)

Mims — This Is Why I’m Hot (Sekuoia Cle­an Lol Remix) (Right Cli­ck to Download)

03 Mims — This Is Why I’m Hot (Sekuoi­a’s cle­an lol Remix)

 

rumpistol2423

Inter­na­tio­nalt aner­kend­te Rum­pi­stol (Jens B. Chri­sti­an­sen), som nu har været udø­ven­de musi­ke­re i ca. 10 år har de sene­re år ind­dra­get og sam­ar­bej­det med voka­li­ster. Det­te har gjort hans kob­ling mel­lem bob­len­de elek­tro­nisk musik og post-dub­step mere orga­nisk og til­gæn­ge­ligt. 2011’s Talk To You EP var en lil­le geni­streg, hvor musik­ken for før­ste gang — og meget over­be­vi­sen­de brug­te for­skel­li­ge vokaler.

I 2012 udkom LP’en Flo­at­ing, hvor Rum­pi­stol sam­ar­bej­de med san­ge­ren Tobi­as Buch-Ander­sen aka Red Baron (The Late Gre­at Fitzcar­ral­dos), hvis vokal bli­ver mani­p­u­le­ret med, så den svin­ger mel­lem mand­lige og kvin­de­lige klang­far­ver, inspi­re­ret af ældre ame­ri­kansk popkul­tur bl.a. Gra­ce Jones og Lio­nel Richie.

Sene­ste sam­ar­bej­de er med John Lamo­ni­ca, som Rum­pi­stol har en udgi­vel­se på vej med. Her er før­ste loven­de smagsprøve.

Rum­pi­stol & John LaMo­ni­ca — It’s Everywhere

 

Vi spo­ler tiden til­ba­ge til LP’en Flo­at­ing fra 2012:

 

EP’en Talk To You fra 2011:

 

 

Bwoy De Bhajan

Plu­gout har des­u­den noget af et es i ærmet, nem­lig Bwoy De Bha­jan som for få dage siden var blandt de sid­ste til­fø­jel­ser til Roskil­de Festi­vals pro­gram. Bwoy De Bha­jan er 18-åri­ge Søren Thy­ge­sen, et spæn­den­de dansk talent, hvis musik lyder lige­så eksto­tisk som kunst­ner­nav­net antyder.

Vi snak­ker om et intel­li­gent, abstrakt og futuri­stisk miks af især glitch og hip-hop med en dosis ori­en­talsk mystik og regnsko­vsin­spi­re­ret lyddesign.

Inspira­tions­kil­der­ne er Amon Tobin, Flying Lotus, Esk­mo, Ravi Shankar og især Dave Tip­per (Tip­per). Tip­per har jeg selv læn­ge været stor fan af! Hans ekstremt kre­a­ti­ve, kom­plek­se og ikke mindst lege­sy­ge lyd­de­signs bom­bar­de­rer ens san­ser fra alle sider og resul­te­rer i, hvad jeg vil beteg­ne som mul­ti­o­r­gas­mer i ører­ne. Det er der­for ikke en lil­le kom­pli­ment, når jeg postu­le­rer, at Bwoy De Bha­jans lydu­ni­vers i stor udstræk­ning evner at gøre det samme.

En sprit­ny EP med tit­len 2032 lan­de­de for ca. 14 dage siden, og den udstil­ler net­op et ekstremt stem­nings­mæt­tet lyd­bil­le­de med man­ge lag og et vir­var af detaljer.

Her vil jeg frem­hæ­ve num­me­ret Glo­bal Aztec Civilization.

Bwoy De Bha­jan — Glo­bal Aztec Civilization

Stream hele EP’en, der i øvrigt kan down­lo­a­des efter “name your price”-konceptet via Bandcamp.

 

Bwoy De Bha­jan hol­der des­u­den relea­se­par­ty for EP’en på KB18 den 13. juni (gra­tis adgang), hvis du er for­hin­dret i at fan­ge ham på på Plu­gout Festi­va­len: https://www.facebook.com/events/377615165691833/

Tjek fle­re tra­cks fra Bwoy De Bha­jan, her­un­der fle­re bidrag til kunst­n­er­kol­lek­ti­vet Bird­view Crews måned­li­ge kom­pi­la­tion, plus remixes (bl.a. af før­om­tal­te Tipper).

———————————

Kon­kur­ren­ce

Jeg har fået lov af fol­ke­ne bag festi­va­len at udlod­de 1X2 bil­let­ter. Det ene­ste du skal gøre for at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen er at sen­de mig dit ful­de navn på email til mail@musikmigblidt.dk. Vin­de­ren træk­kes alle­re­de i mor­gen aften, d. 6. juni kl. 22!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!