Sommer.Chillout.Aarhus 2013

14 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

sommer chillout aarhus

Bor du i Aar­hus eller omegn? Kan du lide at slap­pe af med ven­ner­ne til læk­ker musik i smuk­ke omgi­vel­ser? Så er Sommer.Chillout.Aarhus sik­kert noget for dig!

Festi­va­len fin­der sted lør­dag den 17. august i Råd­hus­par­ken og har et inter­es­sant lineup af kunst­ne­re der for­står at ska­be den ret­te chil­lout stem­ning. De fle­ste af dem er upco­m­ing kunst­ne­re, som du sik­kert kom­mer til at høre meget mere til. I det­te ind­læg kan du læse lidt om og høre musik fra de for­skel­li­ge kunst­ne­re, jeg vil­le fan­ge til festi­va­len, hvis jeg ellers boe­de i Aar­hus. Her er plakaten:

sca2013_poster_web

 

Og en lil­le videoteaser:

 

Tue Tra­ck

De fle­ste ken­der nok nav­net Tue Tra­ck (Anders Brixen Kri­sti­an­sen, mest kendt for at være med­lem af Malk de Koi­jn og sene­st Pony Blod. Han har dog også udgi­vet musik under sit eget navn. Lur mig om han ikke vil fyre op for nog­le sexe­de, gro­o­ve­de skæ­rin­ger inden­for hip-hop og soulgenren.

F.eks. noget i ret­ning af det her mix fra 2010, som han gav den pas­sen­de og sigen­de titel ESCAPE TO PARADISE AND LIVE LIKELOVER.

Tue Tra­ck — ESCAPE TO PARADISE AND LIVE LIKE A LOVER (Mix)

 

 

Dream Koa­la

Fran­ske Dream Koa­la er efter festi­va­lens eget udsagn hoved­nav­net på Sommer.Chillout.Aarhus. Han står for drøm­men­de, gli­tren­de pro­duk­tio­ner med mas­ser af bund på bas­sen. Det sene­ste num­mer Odys­sey er et lil­le mester­værk, der min­der lidt om en elek­tro­nisk udga­ve af The xx.

Dream Koa­la — Odyssey

De andre num­re jeg har lyt­tet til på hans soundcloud pro­fil er mere ano­ny­me men lige­så drøm­men­de i udtrykket:

Dream Koa­la — Hip­ster Girl

XXYYXX — About you (Dream Koa­la Remix)

Tjek også et mix han har lavet for Brain Maga­zi­ne, hvor han mixer egne num­re og remixes med andre kunst­ne­re i sam­me bold­ga­de som f.eks. How to Dress Well og Andrea:

Dream Koa­la — Mix For Brain Magazine

 

Sekuoia

Hvis du har fulgt med på blog­gen i åre­nes løb er du sand­syn­lig­vis støt på kunst­ne­ren Sekuoia før. Fak­tisk er det­te det 7. ind­læg, hvor han bli­ver omtalt her på bloggen.

Sekuoia spil­ler på det­te års Roskil­de Festi­val (på tide!) og har en dyb, chil­let og orga­nisk lyd, som pri­mært består af gui­tar­me­lo­di­er, dybe bas­gan­ge, sprø­de beats, sam­p­le­de dryply­de og Patri­ck Ale­xan­der Bech Mad­sens egen sfæ­risk vokal pak­ket ind i atmos­fæ­re og rum­klang. Resul­ta­tet er fortryllende.

Her er nog­le ori­gi­na­le eksempler:

Sekuoia — Disappear

Sekuoia — Nothing

Sekuoia — Evenings

 

Og nog­le vir­ke­ligt flot­te remixes:

Sigur Ros — Untit­led #2 (Sekuoia Remix) (Right cli­ck to download)

Untit­led-2-Sekuoia-remix

When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix) (Right cli­ck to download)

10 When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix)

Mims — This Is Why I’m Hot (Sekuoia Cle­an Lol Remix) (Right Cli­ck to Download)

03 Mims — This Is Why I’m Hot (Sekuoi­a’s cle­an lol Remix)

 

Vivl

Ras­mus Yde er fra Dan­mark og bevæ­ger sig i sam­me ter­ri­to­ri­um som Seku­ioa og Dream Koa­la med drøm­men­de electro­ni­ca og sæl­som, føl­som vokal.

Vivl — Selene

Vivl — Willows

Vivl — Bees And Drones

 

Unkwon

Unkwon har jeg læn­ge haft et godt øje til. I vir­ke­lig­he­den er Unkwon Anders Dixen aka DixO­ne, som også har været en del af den køben­havn­ske nat­tes­ce­ne i læn­ge­re tid, hvor han som dj har sat fut i dan­sesko­e­ne og røvryste­ri­et med effek­tiv bas­o­ri­en­te­ret musik inden­for ekso­ti­ske gen­rer som cum­bia, dan­ce­hall, trap, moom­bah­ton, dub­step, electro­nica og hip-hop. Sene­st sam­men med de to lige­sin­de­de kunst­ne­re Eloq og Juli­us Syl­vest under nav­net Yo Fel­les (læs om Yo Fel­les i et tid­li­ge­re ind­læg her).

Under nav­net DixO­ne udgav Anders Dixen i 2011 den mester­li­ge EP Bel­li­ge­rent i sam­ar­bej­de med blu­es­san­ge­ren Clau­dius Pratt aka. Reve­rend Shine. Hvis du ikke ken­der den, er du gået glip af noget. Lyt til Ep’en i det­te tid­li­ge­re ind­læg: http://www.musikmigblidt.dk/reverend-shine-vs-dixone-belligerent.html

Som Unkwon har han impo­ne­ret mig både med sine remixes og ori­gi­na­le pro­duk­tio­ners under­vands­ag­ti­ge, dybe og ofte sexe­de kvalitet.

Jeg har tid­li­ge­re haft ham i fokus på blog­gen i en chil­lout play­li­ste til­ba­ge i febru­ar, hvor han figu­re­re­de med sit emi­nen­te, lang­som­me remix af Bran­dy & Moni­cas The Boy Is Mine.

Bran­dy & Moni­ca The Boy Is Mine (Unkwon  Remix)

I sam­me bold­ga­de er remixet af Toni Braxtons You’re Makin’ Me High.

Toni Braxton — You’re Makin’ Me High (Unkwon Remix)

Tjek også hans mere ube­kym­re­de og som­mer­ven­li­ge remix af Fast­po­hol­mens Över, der figu­re­re­de på min sto­re som­mer­play­li­ste.

Fast­po­hol­men — Över (Unkwon Remix)

Nog­le af de sene­ste remixes er regu­læ­re mester­vær­ker, der i den grad kan stå på egne ben i for­hold til ori­gi­na­len. Her snak­ker jeg især om remixet af CTM’s Elsa Pal­ma og Rough Days For Dia­mond Tra­de’s Some­how.

CTM — Elsa Pal­ma (Unkwon Remix)

Rough Days For Dia­mond Tra­de — Some­how (Unkwon Remix)

Som sagt er Unkwons ori­gi­na­le mate­ri­a­le også hold­bart. Fra­c­tu­res EP’en fra i år, der kan down­lo­a­des gra­tis, bevæ­ger sig inden for eletronica/chillwave gen­ren. EP’en bli­ver bare bed­re og bed­re som den skri­der frem.

Unkwon — Fra­c­tu­res EP

 

Rita Blue

Den køben­havnsk base­re­de DJ er vir­ke­lig god til at sam­men­sæt­te eklek­ti­ske mixes, der er per­fek­te til melan­kol­ske søn­da­ge. Her er et par eksempler.

Rita Blue — Mon­days Lovepo­ny (Mix)

Rita Blue — Autumn is like com­ing home (Mix)

 

Face­book event link: https://www.facebook.com/events/607388069272741/?fref=ts

Efter­fest: https://www.facebook.com/events/541149045934734/

Sommer.Chillout.Aarhus page: https://www.facebook.com/sommer.chillout.aarhus

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!