11 mar
2010

Alcholic Faith Mission — Let This Be The Last Night We Care

Jeg har nu haft lej­lig­hed til at gen­nem­lyt­te dan­ske Alco­ho­lic Faith Mis­sions spl­in­ter­nye album Let This Be The Last Night We Care fle­re gan­ge, og lad mig bare sige med det sam­me, at jeg er impo­ne­ret! Det hol­der hele vej­en hjem.

Album­met er fyldt med ener­gi­ske støj pop-per­ler — nog­le med deci­de­ret sing-a-long poten­ti­a­le.

Det gør sig især gæl­den­de på højstem­te Got Love? Got Shel­l­fish!

Alco­ho­lic Faith Mis­sion - Got Love? Got Shel­l­fish!

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/04-Got-Love_-Got-Shellfish.mp3|titles=04 Got Love_ Got Shel­l­fish!]

Sam­me num­mer har også været en tur igen­nem My Name Is Legions remix maski­ne, og resul­ta­tet er gan­ske vel­lyk­ket. Lyden fra ori­gi­na­len er et langt styk­ke hen ad vej­en bibe­holdt, men enkelt­de­le­ne er ble­vet omar­ran­ge­ret og hel­heds­ind­tryk­ket en smu­le mere til­ba­ge­læ­net.

Alco­ho­lic Faith Mis­sion - Got Love? Got Shel­l­fish! (Re:legion Remix)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/My_Name_is_Legion_-_Got_Love__Got_Shellfish_Re_legion_RMX.mp3|titles=My_Name_is_Legion_-_Got_Love!__Got_Shellfish!_(Re_legion_RMX)]

Hvis du vil fan­ge ban­det live, ser deres kon­cert­ka­len­der på dansk jord såle­des ud:

15. apr 2010 | 20:00 | Stu­den­ter­hu­set, Århus

16. apr 2010 | 20:00 | 1000 Fryd, Aal­borg

17. apr 2010 | 20:00 | Lop­pen, Copen­ha­gen

9 mar
2010

Professor Kliq

Det er ble­vet tid til lidt noget ube­tin­get glad musik! Det er nær­mest en umu­lig opga­ve for mig at hol­de fød­der­ne i ro til det­te spr­ud­len­de elek­tro­ni­ske tra­ck kom­po­ne­ret af kunst­ne­ren Pro­fes­sor Kliq.

Pro­fes­sor Kliq — Pla­stic and Flas­hing Lights

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Professor-Kliq-Plastic-and-Flashing-Lights.mp3|titles=Professor Kliq-Pla­stic and Flas­hing Lights]

Pro­fes­sor Kliqs bor­ger­li­ge navn er Mike Else — en musik­s­tu­de­ren­de bosid­den­de i Chi­ca­go, der sta­dig er ved at fin­de sit udtryk.

Hele hans bag­ka­ta­log er til gra­tis down­lo­ad på hans hjem­mesi­de.

9 mar
2010

Cults

Hvem? Hvis du ikke har hørt om Cults før, er det ikke så mær­ke­ligt end­da. Pro­jek­tet er nem­lig meget pas­sen­de i for­hold til nav­net omgær­det af en del mystik. Fak­tisk er det nær­mest et helt ube­skre­vet blad, hvil­ket er sjæl­dent i det­te her­sens infor­ma­tions­sam­fund, vi lever i.  Musik­ma­ga­si­net Pit­ch­fork har dog fun­det ud af, at der bag nav­net gem­mer sig en pige og en dreng — beg­ge filmstu­de­ren­de fra New York. Det er sådan set, hvad vi ved ind­til vide­re.

Hvor­dan lyder det så? Det kan nok bedst beskri­ves som pop med et skud 60’er lydæ­ste­tik og klok­ke­spil.

Num­me­ret Go Out­si­de er en vaske­æg­te pop per­le, som som får én til at tæn­ke på var­me­re tider. Gan­ske vist er der lidt tid til som­mer, men der kan vel ikke ske noget ved at tage forskud på glæ­der­ne. Under alle omstæn­dig­he­der er den selvskre­vet til mit som­mer­so­und­tra­ck!

Jeg er over­be­vist om, at den­ne duo går en lys frem­tid i møde.

Cults — Go Out­si­de

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Cults-Go-Outside.mp3|titles= Go Out­si­de]

Go Out­si­de er en del af ep’en 7″ med 3 num­re på, som kan hen­tes gra­tis på Cults’ Bandcamp side

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!