31 maj
2010

These New Puritans

The­se New Puri­tans udgav album­met Hid­den i janu­ar i år, men jeg har først fået lyt­tet til det nu. Jeg har aldrig været begej­stret for for­san­ger Jack Bar­netts stem­me, jeg er fak­tisk i tvivl om han egent­lig kan syn­ge. På Hid­den bli­ver der ikke ændret ved den opfat­tel­se. Men det bri­ti­ske band kan alt­så et eller andet i for­hold den ryt­mi­ske del og lyde, som vir­ker sært dra­gen­de.

I til­fæl­de af, at i ikke har hørt det nye­ste fra ban­det, så kan i høre et par smags­prø­ver her. Før­ste tra­ck er Three- Thous­and, der mik­ser hip hop beat med sværd- og kæde­ras­le­ly­de og dyb bas­un bas som bund (lyder det som om). Det lyder nær­mest som et alter­na­tivt bud på en sørø­ver­hym­ne.

The­se New Puri­tans — Three- Thous­and

03 — Three-Thous­and

Næste num­mer, jeg har valgt, er Atta­ck Music, som med sine insi­ste­ren­de trom­mer vit­ter­ligt lyder som et angreb på ens ører. The­se New Puri­tans benyt­ter sig her blandt andet af obo­er (som går igen på sto­re dele af album­met), kvin­de- og man­de­kor, børn på back­ing vokal, lyden af por­ce­læn, der bli­ver smadret samt end­nu en gang lyden af sværd der flæn­ser igen­nem den tom­me luft. Det er ori­gi­nalt og fun­ge­rer over­ra­sken­de godt!

The­se New Puri­tans — Atta­ck Music

05 — Atta­ck Music

Tjek des­u­den de to fine musik­vi­deo­er til Atta­ck Music og We Want War, der har det til­fæl­les, at de beg­ge er i ultra slo­w­mo­tion og har fokus på men­ne­ske­krop­pens æste­ti­ske kva­li­te­ter.

Husk at væl­ge 720p (HD) for bed­ste kva­li­tet.

The­se New Puri­tans | Mys­pa­ce

22 maj
2010

Treefight For Sunlight

Sjæl­dent er jeg fal­det over så opmun­tren­de toner! Tre­e­fight For Sun­light er fra Dan­mark og er et rela­tivt ube­skre­vet blad. Der er ind­til vide­re kun to num­re til­gæn­ge­li­ge på net­tet, men det lover godt — vir­ke­lig godt! Fak­tisk vil jeg mene, at ban­det har poten­ti­a­le til at slå igen­nem også i udlan­det.

Tre­e­fight For Sun­lights kan bedst beskri­ves som halv­p­sy­ke­de­lisk indie pop. Lyt!


Tre­e­fight For Sun­light — The Uni­ver­se Is A Woman

the uni­ver­se is a woman

Tre­e­fight For Sun­light — Facing The Sun

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/Facing-the-Sun.mp3|titles=Facing the Sun]

Du skal da hel­ler ikke sny­des fra et par dit­to opmun­tren­de musik­vi­deo­er!

Tre­e­fight For Sun­light — The Uni­ver­se Is A Woman from TAMBOURHINOCEROS on Vimeo.

Tre­e­fight For Sun­light — Facing The Sun from TAMBOURHINOCEROS on Vimeo.

Tre­e­fight For Sun­light | Mys­pa­ce

20 maj
2010

Avi Buffalo

En god ven, (hvis hjem­mesi­de du kan tjek­ke ud her) anbe­fa­le­de mig at tjek­ke det cali­for­ni­ske band Avi Buf­fa­lo ud med orde­ne “her er dit nye ynd­lings­band”. Han ken­der åben­bart min smag godt, for alle­re­de fra før­ste lyt var jeg hoo­k­ed, og siden er min kær­lig­hed til det­te bands ung­dom­me­li­ge, nai­ve og sam­ti­dig “gam­le” lyd bare vok­set.

De fire band­med­lem­mer er mel­lem 18–21  år (for­san­ge­ren Avig­dor Zah­ner er kun 18 år!) og har mil­dest talt rige­ligt med talent ikke bare i for­hold til deres unge alder, men også iso­le­ret her­fra. Det er en smu­le The Shins over dem, og de er da også sig­net på sam­me pla­de­sel­skab, nem­lig Sub Pop. Det selv­be­tit­le­de debutal­bum udkom for ca. 3 uger siden og er en for­nø­jel­se fra start til slut, fuld af gode melo­di­er og vel­lyd.

Mest iøre­fal­den­de er den sol­be­skin­ne­de “What’s In It For”

 

Avi Buf­fa­lo — What’s In It For

 

Jeg er gene­relt en suck­er for når pige og dreng stem­mer i sam­men, og det fun­ge­rer rig­tig godt her:

Avi Buf­fa­lo – Where’s Your Dir­ty Mind

 

Til sidst vil jeg dele den leg­sy­ge “Sum­mer Cum” med dig.

Avi Buf­fa­lo — Sum­mer Cum

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!