17 jul
2010

Baths

Bat­hs er den 21-åri­ge Will Wie­sen­feld fra Cali­fo­ni­en. Han laver glit­chet new wave pop med chil­le­de og drøm­men­de vibes. Ryt­mer­ne er nær­mest “bob­len­de” i deres udtryk, og i det hele taget besid­der musik­ken en dej­lig lege­syg kva­li­tet, ikke mindst på de par num­re jeg har valgt at dele her. Hans nyud­kom­ne album Ceru­le­an kan købes her.

Bat­hs — Love­ly Blood­flow

02 — Love­ly Blood­flow

Bat­hs — Ani­mals

06 — Ami­nals

Bat­hs | Mys­pa­ce

9 jul
2010

Porcelain Raft

Hvis du kan lide Beach Hou­se, tror jeg også Por­celain Raft vil fal­de i din smag. Under det­te kunst­ner­navn gem­mer der sig ita­li­e­ne­ren Mau­ro Remid­di, der er bosid­den­de i Lon­don.

Han laver drøm­men­de chill wave med et twist af sho­e­ga­ze og dream pop. Du kan også frit byt­te om på ræk­ke­føl­gen af dis­se gen­re­be­teg­nel­ser, hvis du lyster, da jeg efter­hån­den har svært ved at skel­ne i mel­lem dem…

Anyways — alle num­re laver han på under 24 timer hjem­me i sin hybel, hvil­ket åben­bart er en meto­de, der fun­ge­re glim­ren­de for Mau­ro, for det er høj klas­se det her! Læk­kert drøm­men­de og for­før­en­de.

Han har lavet 3 ep’er, der alle kan fin­des på Por­celain Rafts Bandcamp side, hvor de kan købes til den net­te pris af ca. 9 kr. pr. styk. Det skul­le være til at over­le­ve for selv en fat­tig stu­de­ren­de. Alle num­re kan i øvrigt strea­mes i fuld læng­de.

Por­celain Raft — Tip of your tongue

Tip of your tongue

Por­celain Raft — Flow

flow

Por­celain Raft — despi­te eve­ryt­hing

despi­te eve­ryt­hing

Por­celain Raft | Mys­pa­ce

30 jun
2010

Roskilde anbefalinger

Jeg bekla­ger den sene­ste tids inak­ti­vi­tet på blog­gen. Jeg er på 2 ugers ferie på Mall­orca med fami­li­en og har ikke kun­net fin­de tid til at blog­ge. Jeg lover, at der snart vil være mere akti­vi­tet igen!

Som de fle­ste musikin­ter­es­se­re­de er klart over, er Roskil­de festi­va­len i den­ne uge over os, så her inden det går løs, vil jeg da ger­ne kom­me med lidt anbe­fa­lin­ger til, hvad du skul­le tage at tjek­ke ud. Det bli­ver ikke nogen kom­plet gui­de, da jeg ikke har sat mig ordent­lig ind i det sto­re udvalg, men håber du kan bru­ge det til noget alli­ge­vel.

Den før­ste jeg vil anbe­fa­le, er det dan­ske Dj kol­lek­tiv Den Sor­te Sko­le, der efter sigen­de skul­le have en helt fæno­me­nal live­e­ner­gi (jeg har desvær­re ikke per­son­ligt haft for­nø­jel­sen end­nu). De har før spil­let på Roskil­de, og i år har de sågar fået æren af at lave et set, der bli­ver en lang para­de af lyd­klip fra Roskil­de festi­va­lens sid­ste 40 års kunst­ne­re mik­set sam­men i ét langt mix.

Den Sor­te Sko­le er geni­a­le til at mixe num­re på tværs af et væld af gen­rer og gør det ofte på meget fan­ta­si­fuld vis. Det er svært at for­kla­re, så i ste­det fore­slår jeg, at du hop­per ind på deres hjem­mesi­de og tjek­ker et fuldt set ud fra et tid­li­ge­re Roskil­de show.

Neden­for kan du høre et par num­re, men husk, at de er taget ud af et mix sam­men­hæng.

Den Sor­te Sko­le — Tra­ck 04 (Lektion#2, 2008)

Den Sor­te Sko­le — Lektion#2 — Tra­ck 04

Den Sor­te Sko­le — Tra­ck 17 (Lektion#2, 2008)

Den Sor­te Sko­le — Lektion#2 — Tra­ck 17

Den Sor­te Sko­le spil­ler kl. 02:00 fre­dag nat på Are­na

Den Sor­te Sko­le | Mys­pa­ce

Gonjasu­fi fik en del opmærk­som­hed, da han sang på et Flying Lotus num­mer. Her i 2010 udkom så hans meget roste debutal­bum A Sufi And A kil­ler, der varmt kan anbe­fa­les, hvis du kan lide psy­ke­de­lisk hiphop/rock/dubstep/soul. Yep, det er svært at pla­ce­re præ­cist gen­re­mæs­sigt, men det er jo også kom­plet lige­gyl­digt, så læn­ge musik­ken er god — og det er den — på en sært dra­gen­de og mystisk måde. Der skul­le der­med være en god mulig­hed for at bli­ve dra­get ind i en helt anden ver­den, når han spil­ler på Odeon sce­nen lør­dag kl. 00:30

Gonjasu­fi — Ance­stors (A Sufi And A Kil­ler, 2010)

03 Ance­stors

Gonjasu­fi — Duet (A Sufi And A Kil­ler, 2010)

10 Duet

Gonjasu­fi | Mys­pa­ce

Jeg kan sim­pelt hen ikke få nok af The Kis­saway Trails ung­dom­me­li­ge, nai­ve og ener­gi­ske lyd og stær­ke melo­di­er. Des­u­den elsker jeg, den måde trom­mer­ne får lov at fyl­de og bare bra­ger igen­nem på stor­la­den og bom­ba­stisk vis. Det får mig til at ønske, at jeg var trom­mesla­ger! Så da jeg for­ny­lig var til min før­ste Kis­saway kon­cert på Vega kun­ne jeg sim­pelt hen ikke lade vær med at spil­le “luft­trom­mer” i ren begej­string!

Live er ban­det utro­ligt sam­men­spil­let efter et utal kon­cer­ter i det sto­re udland, så jeg anbe­fa­ler, at du ople­ver dem på Odeon sce­nen søn­dag kl. 17:00

The Kis­saway Trail — New Year (Sle­ep moun­tain, 2010)

03 — New Year

The Kis­saway Trail | Mys­pa­ce

http://www.myspace.com/thekissawaytrail
Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!