30 jun
2010

Roskilde anbefalinger

Jeg bekla­ger den sene­ste tids inak­ti­vi­tet på blog­gen. Jeg er på 2 ugers ferie på Mall­orca med fami­li­en og har ikke kun­net fin­de tid til at blog­ge. Jeg lover, at der snart vil være mere akti­vi­tet igen!

Som de fle­ste musikin­ter­es­se­re­de er klart over, er Roskil­de festi­va­len i den­ne uge over os, så her inden det går løs, vil jeg da ger­ne kom­me med lidt anbe­fa­lin­ger til, hvad du skul­le tage at tjek­ke ud. Det bli­ver ikke nogen kom­plet gui­de, da jeg ikke har sat mig ordent­lig ind i det sto­re udvalg, men håber du kan bru­ge det til noget alli­ge­vel.

Den før­ste jeg vil anbe­fa­le, er det dan­ske Dj kol­lek­tiv Den Sor­te Sko­le, der efter sigen­de skul­le have en helt fæno­me­nal live­e­ner­gi (jeg har desvær­re ikke per­son­ligt haft for­nø­jel­sen end­nu). De har før spil­let på Roskil­de, og i år har de sågar fået æren af at lave et set, der bli­ver en lang para­de af lyd­klip fra Roskil­de festi­va­lens sid­ste 40 års kunst­ne­re mik­set sam­men i ét langt mix.

Den Sor­te Sko­le er geni­a­le til at mixe num­re på tværs af et væld af gen­rer og gør det ofte på meget fan­ta­si­fuld vis. Det er svært at for­kla­re, så i ste­det fore­slår jeg, at du hop­per ind på deres hjem­mesi­de og tjek­ker et fuldt set ud fra et tid­li­ge­re Roskil­de show.

Neden­for kan du høre et par num­re, men husk, at de er taget ud af et mix sam­men­hæng.

Den Sor­te Sko­le — Tra­ck 04 (Lektion#2, 2008)

Den Sor­te Sko­le — Lektion#2 — Tra­ck 04

Den Sor­te Sko­le — Tra­ck 17 (Lektion#2, 2008)

Den Sor­te Sko­le — Lektion#2 — Tra­ck 17

Den Sor­te Sko­le spil­ler kl. 02:00 fre­dag nat på Are­na

Den Sor­te Sko­le | Mys­pa­ce

Gonjasu­fi fik en del opmærk­som­hed, da han sang på et Flying Lotus num­mer. Her i 2010 udkom så hans meget roste debutal­bum A Sufi And A kil­ler, der varmt kan anbe­fa­les, hvis du kan lide psy­ke­de­lisk hiphop/rock/dubstep/soul. Yep, det er svært at pla­ce­re præ­cist gen­re­mæs­sigt, men det er jo også kom­plet lige­gyl­digt, så læn­ge musik­ken er god — og det er den — på en sært dra­gen­de og mystisk måde. Der skul­le der­med være en god mulig­hed for at bli­ve dra­get ind i en helt anden ver­den, når han spil­ler på Odeon sce­nen lør­dag kl. 00:30

Gonjasu­fi — Ance­stors (A Sufi And A Kil­ler, 2010)

03 Ance­stors

Gonjasu­fi — Duet (A Sufi And A Kil­ler, 2010)

10 Duet

Gonjasu­fi | Mys­pa­ce

Jeg kan sim­pelt hen ikke få nok af The Kis­saway Trails ung­dom­me­li­ge, nai­ve og ener­gi­ske lyd og stær­ke melo­di­er. Des­u­den elsker jeg, den måde trom­mer­ne får lov at fyl­de og bare bra­ger igen­nem på stor­la­den og bom­ba­stisk vis. Det får mig til at ønske, at jeg var trom­mesla­ger! Så da jeg for­ny­lig var til min før­ste Kis­saway kon­cert på Vega kun­ne jeg sim­pelt hen ikke lade vær med at spil­le “luft­trom­mer” i ren begej­string!

Live er ban­det utro­ligt sam­men­spil­let efter et utal kon­cer­ter i det sto­re udland, så jeg anbe­fa­ler, at du ople­ver dem på Odeon sce­nen søn­dag kl. 17:00

The Kis­saway Trail — New Year (Sle­ep moun­tain, 2010)

03 — New Year

The Kis­saway Trail | Mys­pa­ce

http://www.myspace.com/thekissawaytrail
7 jun
2010

Mere Distortion!

Foto: Dan­ni Nie­bling

Jeg var til Distor­tion festi­va­lens Final par­ty i lør­dags, og det var geni­alt! Mas­ser af god elek­tro­nisk musik og fest­g­la­de men­ne­sker. Jeg er ikke helt kom­met ned fra høj­der­ne end­nu, så vil­le lige poste et par tra­cks, jeg selv kan lide at høre, når jeg skal i fest­hu­mør.

Det er ikke det nye­ste nye (med und­ta­gel­se af Bea­stie Boys Re-Edit), men det gør det ikke min­dre læk­kert i mine ører! Enjoy…

Bea­stie Boys — Sabo­ta­ge (Alex Metric Re-Edit) Via Fat Ber­ri’s
(Støj­en i star­ten er ikke en fejl)

Sabo­ta­ge (Alex Metric Re-Edit)

Rage Against The Machine — Kil­ling in the Name Of  (Mr Oizo Remix) via Fat Ber­ri’s

Kil­ling in the Name Of — Mr Oizo Remix

Bjorn Svin — Mer Strom  (Lulu Rou­ge edit) via Fat Ber­ri’s

Bjorn Svin mer strom Lulu rou­ge

Aphex twin vs Unk­nown  — Dub­li­ck­er (Lulu Rou­ge edit) via Fat Ber­ri’s

Aphex twin vs Unk­nown dub­li­ck­er — l

Boo­ty Colog­ne — Sha­ke Wut Ya Mam­ma Gave Ya (Don’t Feed The Mon­key Remix)

Booty_cologne-shake_wut_ya_mamma_gave_ya_(dont_feed_the_monkey_remix)

Wong Boys feat. Anna — Wur­ld pea­ce

Wong boys feat. Anna — Wur­ld pea­ce

The Wid­dler — Sun­day (boot­leg)

TheWid­dler-Sun­day_­boot­leg_

Simon Bren­ting — Fake money

Simon Bren­ting — Fake money

4 jun
2010

Zeds Dead

Lige i øje­blik­ket er Køben­havns elek­tro­ni­ske musik­festi­val Distor­tion i gang, og i den anled­ning skal dine ører have for­nø­jel­sen af noget kva­li­tets dub­step fra cana­di­ske Zeds Dead!

Det er især mak­ker­par­rets melo­di­ske remixes der impo­ne­rer mig. De har flot­te builds up , og når bas­sen ende­lig ind­fin­der sig er det altid med mas­ser af punch og sprød­hed. De adskil­ler de for­skel­li­ge lyd­ele­men­ter ekstremt godt, så alle detal­jer står krystal­klart for trom­me­hin­der­ne, og der er sam­ti­dig bibe­holdt rige­ligt af ori­gi­na­ler­ne, til at gen­ken­del­sens glæ­de er intakt.  Det er lige i ska­bet, og noget af det bed­ste dub­step jeg har hørt!

Jeg har sam­let et udvalg af de bed­ste remixes her.

Bered dig…

Mas­si­ve Atta­ck — Para­di­ce Circus (Zeds Dead Remix)

Mas­si­ve Atta­ck — Para­di­ce Circus (Zeds Dead Remix)

Zeds Dead — Whi­te Sat­in (Cover af The Moo­dy Blu­es’ Nights in Whi­te Sat­in)

Whi­te-Sat­in2

Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire (Zeds Dead Remix)

Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire (Zeds Dead Remix)

Subli­me — Doin’ Time (Zeds Dead Sum­mer Gri­me Remix)

Doin-Time-Zeds-Dead-Sum­mer-Gri­me-Remix

The Rol­ling Sto­nes — Gim­mie Shel­ter (Zeds Dead Remix)

Gim­mie-Shel­ter-Zeds-Dead-Remix

Bar­let­ta — Pant­her (Zeds Dead Remix)

Pant­her-ZEDS-DEAD-Remix

Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix)

Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix)

Zeds Dead | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!