25 mar
2010

Jon Hopkins

Jon Hopkins laver drøm­men­de og melo­disk elek­tro­nisk musik, der invi­te­rer til reflek­sion. Han er vok­set op i Lon­don, hvor han star­te­de med at spil­le kla­ver som 5 årig. Da han var 12 år, begynd­te han at stu­de­re kla­ver på London’s Roy­al Col­le­ge of Music, og som 19 årig udgav han sit før­ste album Opa­les­cent, hvor num­me­ret Cold Out The­re — et læk­kert visu­elt num­mer, stam­mer fra.

Det er visu­elt på den måde, at man for sit indre blik ser noget fan­ta­stisk og mystisk, der skal til at åben­ba­re sig eller udfol­de sig meget lang­somt. Eller sådan har jeg det i hvert fald. Men hør selv og find ud af, hvil­ke bil­le­der du får på net­hin­den.

Jon Hopkins — Cold Out The­re

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Jon-Jopkins-Cold-Out-There.mp3|titles=Jon Jopkins — Cold Out The­re]

Det er dog især på det nye­ste album Insi­des fra 2009 at Jon Hopkins for alvor viser sit sto­re talent. Det er et meget vari­e­ret album som gør brug af kni­tren­de lyde, sprød bas, væven­de klang­fla­der og blid kla­ver­spil — ofte cen­tre­ret om en enkel men stærk melo­di.

Tag bare det på én og sam­me tid smuk­ke og hårdt­slå­en­de num­mer Ves­sel.

Jon Hopkins — Ves­sel

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Jon-Hopkins-Vessel.mp3|titles=Jon Hopkins — Ves­sel]

Eller den opti­mi­sti­ske og hyp­no­ti­se­ren­de Light Through The Veins.

Jon Hopkins — Light Trough The Veins

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/06-Jon-Hopkins-Light-Through-The-Veins.mp3|titles=06 — Jon Hopkins — Light Through The Veins]

Insi­des lyder meget moder­ne, men er alli­ge­vel tid­løs i sit udtryk — måske for­di det træk­ker på struk­tu­rer og har­moni­er fra den klas­si­ske musik. Hvis du kan lide dis­se to smags­prø­ver fra album­met, vil du ikke bli­ve skuf­fet over album­met som hel­hed. Alle num­re har sam­me høje kva­li­tet.

Det bil­lig­ste sted, du kan købe det, er direk­te fra pla­de­sel­ska­bet Domi­no Records. Her koster det £9,50 sva­ren­de til ca. 80 kr. Hvis du kan fin­de det bil­li­ge­re, hører jeg ger­ne fra dig!

Mys­pa­ce | Jon Hopkins

23 mar
2010

Musikparlamentet — Musikforbrugeren i fokus

Musik­par­la­men­tet er et til­ba­ge­ven­den­de debat arran­ge­ment på Borups Højsko­le med fokus på musik­kens vil­kår, udfor­drin­ger og udvik­ling. Et skif­ten­de panel af eks­per­ter dis­ku­te­rer en rele­vant pro­blem­stil­ling og publi­kum får chan­cen for også at byde ind under­vejs.

Tid­li­ge­re tema­er har f.eks. været musi­kan­mel­del­sens frem­tid, sam­spil­let mel­lem erhvervs­li­vet og musik­bran­chen samt musik­bran­chens udfor­drin­ger i for­hold til et sta­dig mere digi­ta­li­se­ret medi­eland­skab.

Den­ne gang gæl­der det så noget, alle kan for­hold sig til — Musik­for­bru­ge­ren.

Jeg kan varmt anbe­fa­le det­te arran­ge­ment, som fin­der sted i mor­gen d. 24. marts på den hyg­ge­li­ge Borups Højsko­le kl. 18.30 og kun koster 40 kr (ingen dan­kort).  Som en bonus kom­mer Musik Mig Blidt-ynd­lin­gen Alco­ho­lic Faith Mis­sion og spil­ler et live set, så jeg synes egent­lig arran­ge­men­tet er værd at tage til ale­ne af den grund.

Pro­gram­met­ser såle­des ud:

19:00 Musik: Alco­ho­lic Faith Mis­sion
19:45 oplæg v/ Arn­b­jørn Joar Styrkor Mar­klund
20:00 Film v/ Paw Ager og Tho­mas Funk
20:15 Debat imel­lem for­bru­ger­pa­nel og bran­che­pa­nel
21:30 arran­ge­men­tet slut­ter

Mode­ra­tor er Tho­mas Bor­re — Fag­ko­or­di­na­tor på Music Mana­ge­ment og pane­let består den­ne gang af:

Peter Berg Stef­fen­sen – Stif­ter af fir­ma­et Syn­to­ne­tic, der står bag den popu­læ­re iPho­ne-appli­ka­tion Moo­da­gent.
Mor­ten Hjort – com­mu­ni­ty mana­ger hos Copen­ha­gen Records
Jonas Lud­vigsen – Cand.mag i Medi­e­vi­den­skab og Pro­duction Mana­ger hos One Litt­le Indi­an & FatCat Records.
Arn­b­jørn Joar Styrkor Mar­klundBA i Musik mana­ge­ment og Stu­de­ren­de vi IT-uni­ver­si­te­tet, hvor han er med­for­fat­ter på rap­por­ten ” Music Liste­ning Habits in The Wor­ld of Access”.

Klik på lin­ket for en uddy­ben­de beskri­vel­se arran­ge­men­tet:

Musik­par­la­men­tet — Musik­for­bru­ge­ren i fokus

20 mar
2010

Band of Skulls

Band of Skulls har strik­ket et fan­ta­stisk rock ’n’ roll num­mer sam­men, der giver asso­ci­a­tio­ner til Whi­te Stripes’, når de er bedst. Det cat­chy gui­tar riff sid­der lige i ska­bet!

Band of Sculls — Death by Dia­monds and Pearls

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Band-of-Skulls-Death-By-Diamonds-And-Pearls.mp3|titles=Band of Skulls — Death By Dia­monds And Pearls]

Mys­pa­ce | Band of Skulls

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!