22 maj
2010

Treefight For Sunlight

Sjæl­dent er jeg fal­det over så opmun­tren­de toner! Tre­e­fight For Sun­light er fra Dan­mark og er et rela­tivt ube­skre­vet blad. Der er ind­til vide­re kun to num­re til­gæn­ge­li­ge på net­tet, men det lover godt — vir­ke­lig godt! Fak­tisk vil jeg mene, at ban­det har poten­ti­a­le til at slå igen­nem også i udlan­det.

Tre­e­fight For Sun­lights kan bedst beskri­ves som halv­p­sy­ke­de­lisk indie pop. Lyt!


Tre­e­fight For Sun­light — The Uni­ver­se Is A Woman

the uni­ver­se is a woman

Tre­e­fight For Sun­light — Facing The Sun

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/Facing-the-Sun.mp3|titles=Facing the Sun]

Du skal da hel­ler ikke sny­des fra et par dit­to opmun­tren­de musik­vi­deo­er!

Tre­e­fight For Sun­light — The Uni­ver­se Is A Woman from TAMBOURHINOCEROS on Vimeo.

Tre­e­fight For Sun­light — Facing The Sun from TAMBOURHINOCEROS on Vimeo.

Tre­e­fight For Sun­light | Mys­pa­ce

20 maj
2010

Avi Buffalo

En god ven, (hvis hjem­mesi­de du kan tjek­ke ud her) anbe­fa­le­de mig at tjek­ke det cali­for­ni­ske band Avi Buf­fa­lo ud med orde­ne “her er dit nye ynd­lings­band”. Han ken­der åben­bart min smag godt, for alle­re­de fra før­ste lyt var jeg hoo­k­ed, og siden er min kær­lig­hed til det­te bands ung­dom­me­li­ge, nai­ve og sam­ti­dig “gam­le” lyd bare vok­set.

De fire band­med­lem­mer er mel­lem 18–21  år (for­san­ge­ren Avig­dor Zah­ner er kun 18 år!) og har mil­dest talt rige­ligt med talent ikke bare i for­hold til deres unge alder, men også iso­le­ret her­fra. Det er en smu­le The Shins over dem, og de er da også sig­net på sam­me pla­de­sel­skab, nem­lig Sub Pop. Det selv­be­tit­le­de debutal­bum udkom for ca. 3 uger siden og er en for­nø­jel­se fra start til slut, fuld af gode melo­di­er og vel­lyd.

Mest iøre­fal­den­de er den sol­be­skin­ne­de “What’s In It For”

 

Avi Buf­fa­lo — What’s In It For

 

Jeg er gene­relt en suck­er for når pige og dreng stem­mer i sam­men, og det fun­ge­rer rig­tig godt her:

Avi Buf­fa­lo – Where’s Your Dir­ty Mind

 

Til sidst vil jeg dele den leg­sy­ge “Sum­mer Cum” med dig.

Avi Buf­fa­lo — Sum­mer Cum

11 maj
2010

Christopher Smith

Vil­le lige dele den her lil­le føl­som­me sag med jer fra Chri­stop­her Smith. San­gen lyder næsten som en vug­ge­vi­se, og musik­vi­deo­ens bil­ledsi­de med dens hyp­no­ti­ske snowg­lo­be tema vir­ker også  nær­mest poe­tisk afslap­pen­de, men histo­ri­en udvik­ler sig dog til alt andet end en god­nat­hi­sto­rie…

Chri­stop­her Smith — Gent­ly Gent­ly from Sala­zar on Vimeo

Chri­stop­her Smith — Gent­ly Gent­ly

Chri­stop­her Smith — Gent­ly Gent­ly

Stream/køb hele album­met på Chri­stop­her Smit­hs Bandcamp.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!