21 aug
2010

Yuck

Yuck er en Lon­don base­ret kvin­tet, som end­nu ikke har udgi­vet noget album, men ikke desto min­dre alle­re­de gør sig posi­tivt bemær­ket med en stri­be dej­li­ge san­ge.

Dem jeg har valgt her­un­der er nog­le af mine hid­ti­di­ge favo­rit­ter og er ret stil­fær­di­ge og enk­le i deres kom­po­si­tion sam­men­lig­net med nog­le af deres andre san­ge, der er mere stø­jen­de og pro­g­res­si­ve.

De spil­ler i øvrigt på Lop­pen den 10. novem­ber.

Yuck — Daugh­ter

Yuck — Daugh­ter

Yuck — Wea­kend

02 Wea­kend

Yuck — Auto­ma­tic

Yuck-Auto­ma­tic

Yuck | Mys­pa­ce

18 aug
2010

Hankat

Hankat har lavet et utro­lig stem­nings­fuldt num­mer med Be The First. Num­me­ret er at fin­de på den sprit­nye Sound Of Copen­ha­gen vol. 5 com­pi­la­tion.

Hankat har lånt soulsan­ge­ren Gla­dys Knights vokal, hvil­ket gør num­me­ret end­nu mere magisk. Stem­nings­mæs­sigt ram­mer det des­u­den en sjæl­den kom­bi­na­tion mel­lem det dystre og smuk­ke.

Hankat — Be The First (S.O.C. Edit)

Be The First — S.O.C. Edit

Se i øvrigt musik­vi­deo­en for at høre den ful­de ori­gi­na­le ver­sion af Be The First. Jeg elsker mat­chet mel­lem det visu­el­le og audi­ti­ve omkring 00.48!

Hankat | Mys­pa­ce

12 aug
2010

Foxes In Fiction

Foxes in Fiction aka War­ren Hil­de­brand laver læk­kert drøm­men­de chill wave/dreamwave/whatever. Jeg kan aller­bedst lide num­me­ret Flas­hing Lights Have Ended Now, som du kan høre her.

Foxes In Fiction — Flas­hing Lights Have Now Ended

Foxes-in-Fiction-Flas­hing-Lights-Have-Ended-Now

Foxes In Fiction arbej­der des­u­den på en mel­lem­ting mel­lem en EP og LP, der kom­mer til at hed­de Slow Eve­lou­tion og ger­ne skul­le være klar i slut­nin­gen af august. Følg i øvrigt med på hans blog, hvor du løben­de kan down­lo­a­de alt musik­ken helt gra­tis (ind­til vide­re).

Han har i øvrigt lavet et cover af  Memory Hou­se num­me­ret Late­ly, som jeg før har blog­get om — Det er også pænt rart, for nu at udtryk­ke på godt gam­mel­daws jysk…

Foxes In Fiction — Late­ly (Memoryhou­se Cover)

Late­ly (memoryhou­se cover)

Foxes In Fiction | Mys­pa­ce

Foxes In Fiction | Blog

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!