Musik Mig Blidt præsenterer (Vol. 10): Masasolo & Penny Police

23 nov 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Til den 10. udga­ve af “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer”, der sker den d. 6. decem­ber på Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, præ­sen­te­rer jeg und­ta­gel­ses­vis to nav­ne live, som er mere etab­le­re­de end hvad kon­cep­tet nor­malt rum­mer. Jeg har valgt Pen­ny Poli­ce, som tid­li­ge­re har opt­rå­dt til “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer vol. 7″ samt Masa­so­lo, der tid­li­ge­re har opt­rå­dt på Roskil­de Festi­vals Rising-sce­ne. Beg­ge kunst­ne­re er brand­var­me og aktu­el­le med emi­nen­te nye albums ude!

Efter de prak­ti­ske oplys­nin­ger her­un­der kan du læse mere om de to kunst­ne­re, høre deres musik og til sidst i artik­len kan du læse, hvor­dan du kan vin­de bil­let­ter til den­ne dobbelt-headliner-koncert!

Dato: 6. decem­ber 2019.

Tid: Døre åbner kl. 20.00 / Kon­cert­start kl. 20.30

Bil­let­ter kan købes her via Bil­let­to (60 kr. + gebyr / 70 kr. i døren)

Face­boo­k­e­vent 

Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, Fro­de Jacob­sens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

(lige ved siden af Van­lø­se st. (metro))

 

Penny Police

Pen­ny Poli­ce, aka Marie Fjeld­sted, har jeg tid­li­ge­re haft i fokus fle­re gan­ge på blog­gen, bl.a. med en eks­klu­siv sing­le-for­pre­mi­e­re på det hyp­no­ti­ske num­mer Train Talk (Don’t Ask Me About Love) fra EP’en af sam­me navn. Alle­re­de den­gang var hun et stærkt navn på den dan­ske musiks­ce­ne, men nu gli­trer hun stær­ke­re end nogen­sin­de med sin nye smuk­ke pla­de Be Lucky, der fortjent har fået fem­stjer­ne­de anmel­del­ser i Sound­ve­nue og Gaf­fa. Først­nævn­tes kon­klu­sion lyder, at pla­den byder på:

(…)sou­let pop­mu­sik gen­nem­sy­ret af ro og nærvær”. 

Tyske Vinyl-Fan.de kvit­te­rer med topka­rak­ter og kal­der Be Lucky:

Et kunst­værk, hvor begre­bet ‘pop’ ikke ræk­ker. I liga med Ane Brun, Anna Tern­heim eller Emi­li­a­na Torrini.” 

Jeg er meget enig i dis­se kon­klu­sio­ner. Pla­den lader en dej­lig ro strøm­me igen­nem en

San­ge fra pla­den har også opnå­et air­play på aner­kend­te radio­sta­tio­ner som BBC 6 Music, Clash Maga­zi­ne, Radio X og ikke mindst her­hjem­me med stor opbak­ning fra bl.a. P6 Beat.

Mari­es dat­ter Vio­la og det at bli­ve mor og en rol­lemo­del, som både er åben og tro mod sig selv, har inspi­re­ret sto­re dele af album­mets tek­ster og tema­tik­ker. Album­mets var­me og sou­le­de pop-islæt er skabt i tæt sam­ar­bej­de med pro­du­ce­ren Aske Bode over fle­re år med nøg­le­e­le­men­ter som auto­har­pe (spil­let af Marie), stry­ge­re, blæ­se­re, kla­ver og bør­ne­kor — en skøn sam­men­sæt­ning på papi­ret såvel som når du hører det i virkeligheden!

På sce­nen kan du for­ven­te et helt sær­ligt nær­vær fra Pen­ny Poli­ce, der med sin sær­li­ge sød­me­ful­de og røren­de vokal bli­ver bak­ket op af et fæno­me­nalt spil­len­de band.

Lyt til Be Lucky her:

 

Masasolo

Masa­so­lo, Mor­ten Søgaards musi­kal­ske pro­jekt, har læn­ge været en favo­rit på Musik Mig Blidt. Udover at have opt­rå­dt på et utal af blog­gens guld­korns­play­li­ster har Musik Mig Blidt tid­li­ge­re både bragt et dyb­de­bo­ren­de inter­view og til­delt Masa­so­lo en pro­mi­nent plads på listen over mine dan­ske favo­ri­tal­bums i 2016 og sør­me også mine dan­ske favo­ri­tal­bums igen i 2017!

Det er alt­så en musi­ker, jeg ser meget op til, som den 6. decem­ber deler sce­ne med Pen­ny Poli­ce i Van­lø­se. Mor­ten Søgaard hol­der kaden­cen på det nye album med tit­len Brid­ges, der som Masa­so­los tid­li­ge­re udgi­vel­ser inde­hol­der psy­ke­de­li­ske pop-ele­men­ter — og eks­pe­ri­men­ter, der træk­ker trå­de til bands som Unk­nown Mor­tal Orche­stra, Tame Impa­la. Læg f.eks. mær­ke til de skar­pe, kna­stør­re ind­spil­le­de slag lil­le­trom­men samt de dyna­mi­ske bas­gan­ge på man­ge af album­mets san­ge. Det lyder top­læk­kert! Der kan også spo­res refe­ren­cer til 70’ernes eks­pe­ri­men­te­ren­de, psy­ke­de­li­ske rock-pop ala Ste­e­ly Dan, i den for­stand, at album­met er en ret eklek­ti­ske omgang med stær­ke melo­di­ske hooks, hvor detal­je­rig­dom­men og dyb­den i arran­ge­men­ter­ne, pro­duk­tio­nen og lyrik­ken er intakt, og giver en lyst til at gå på genop­da­gel­se i herlighederne.

Tek­ster­ne og det musi­kal­ske udtryk står inter­es­sant nok i mod­sæt­ning til hin­an­den på det meste af pla­den. Mens stem­nin­gen ofte veks­ler mel­lem det luf­ti­ge, ener­gi­ske og coo­le til­ba­ge­læ­ne­de udtryk, har tek­ster­ne et tun­ge­re og mere efter­tænk­somt islæt. De hand­ler nem­lig om bl.a. ulyk­ke­lig­hed kær­lig­hed efter et bre­akup, en nyfun­den kær­lig­hed samt reflek­sio­ner over, hvor­dan livet består af bro­er mel­lem fami­lie, ven­ner og kære­ster. Med andre ord hvor­dan livet rum­mer en slags cyklus i for­hold til de men­ne­sker, man omgi­ver sig med, hvor rela­tio­ner ændrer sig over tid, og nog­le dør hen, mens nye opstår.

Mor­ten for­tæl­ler om processen:

Da jeg gik i gang med pla­den tro­e­de jeg, at det vil­le bli­ve et bre­akup-album. Jeg tro­e­de, jeg hav­de fun­det hen­de jeg skul­le dele livet med, men den fæl­les drøm gik i styk­ker. Jeg stod til­ba­ge med en følel­se af: ”Gud, er det livet?” Er alting bare gen­ta­gel­ser, hvor man byg­ger en for­bin­del­se til men­ne­sker, som giver mening for en tid, men alli­ge­vel altid ender med at svin­de hen. San­ge­ne var skre­vet over en lang peri­o­de og hand­le­de om det, men så mens jeg var i gang med at ind­spil­le dem, blev jeg forel­sket igen. Hele ver­den åbne­de sig, og sor­gen og fortviv­lel­sen blev erstat­tet med spæn­ding og eufori.

Jeg blev opta­get af bro­er­ne i vores liv, bro­er­ne i mit liv – både de man er kom­met af og de man er på vej mod. Det er for­bin­del­ser­ne til ste­der, fami­lie, ven­ner, min kære­ste, etc. De fik en ny og mere væsent­lig betyd­ning for mig, og mens jeg skrev, tænk­te jeg over, at man ikke bare må kan lade bro­er­ne gå til. Jeg vil­le arbej­de for at de blev stående.”

Mor­ten Søgaards faste live­band, der består af Anders Haa­ning (Ire­ne, Dar­ling Don’t Dan­ce), Peter Sabroe (Hel­las, Tårn) og Jacob Haub­jerg (Luster, Sava­ge Rose) er fire erfar­ne musi­ke­re, der sam­men ska­ber et hel­støbt og leven­de udtryk live.

Lyt til Brid­ges her:

 

Konkurrence

Musik Mig Blidt udlod­der 2×2 bil­let­ter til koncerten!

For at del­ta­ge skal du blot fin­de kon­kur­ren­ce­op­sla­get på Musik Mig Blidts Face­book, Twit­ter eller ins­ta­gram-pro­fil og smi­de en kom­men­tar i kom­men­tar­fel­tet. Der vil bli­ve truk­ket lod blandt kom­men­ta­rer­ne tirs­dag d. 3. decem­ber, kl. 21. Vin­der­ne bli­ver kon­tak­tet sam­me aften.

 

Musik Mig Blidt præsenterer…

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” er et sam­ar­bej­de mel­lem Musik Mig Blidt og Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, hvor Musik Mig Blidt kura­te­rer en magisk showca­se-aften med arti­ster fra det dan­ske vækst­lag, hånd­pluk­ket til lejligheden!

Tid­li­ge­re udvalg­te kunst­ne­re har været: Tusind­fald, Jens-Ulrik Kle­e­mey­er, Mil­ford, Pala­ce Win­ter, Swe­et Tem­pe­st, Late Bloo­mers, Flod, Fei­vel, PFAU, Ras­mus Brix, Diet, Hey Way, Yune, Fug­le­flug­ten, Good­bye Lisi­chka, Oli­ver Dengsø, Mads Vadsa­ger, Eucrid Elms, Pen­ny Poli­ce, Death Machine, ØYA, Rain­bro­t­her, Hunb­jørn og We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself. 

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!