Jon Hopkins — Imunnity

24 jun 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

jon hopkins

Jon Hopkins’ musik har lig­get mit hjer­te nær, siden jeg opda­ge­de hans musik for ca. 4 år siden. I mine ører er han en ægte lyd­magi­ker, og jeg knu­sel­sker stort set alt, hvad den­ne mand har rørt ved, især album­met Insi­des fra 2009, de stil­le, melo­di­ske pas­sa­ger i sound­tra­ck­et til under­grunds­film­hit­tet Mon­ster fra 2010 og Hopkins’ sam­ar­bej­de med sin­ger-songwri­te­ren King Creo­so­te på det Mercury-nomi­ne­re­de album Dima­mond Mine fra 2011.

Før det nye album Imm­nu­ni­ty udkom for få uger siden, ram­te en tea­ser, der præ­sen­te­rer lyd­bid­der fra hvert enkelt num­mer på Immu­ni­ty, Youtu­be. Den har en utro­lig spæn­den­de og smuk bil­ledsi­de, bestå­en­de af time-lap­se video­op­ta­gel­ser af kemi­ske reak­tio­ner og krystal­lers til­bli­vel­se. Video­en fik mine for­vent­nin­ger helt i vej­ret — og lur mig om den ikke har sam­me effekt på dig.

 

På det nye album Imun­ni­ty vide­re­ud­vik­les og per­fek­tio­ne­res lydu­ni­ver­set fra Insi­des, og Hopkins bevi­ser end­nu engang til over­flod sit unik­ke talent for at byg­ge bro mel­lem intel­li­gent tech­no og melan­kolsk ambi­ent og nyklas­sisk musik. Resul­ta­tet er et lyd­bil­le­de, der på den ene side er fuld af eng­le- og para­dis­klin­gen­de vokal­fla­der så atmos­fæ­ri­ske, at de næsten bli­ver gen­nem­sig­ti­ge og på den anden side dri­ves frem af kni­tren­de beats og tør­re, let over­sty­re­de bas­gan­ge, der bob­ler, syder og bul­drer der­ud­af. Det lyder afveks­len­de som en stil­le storm, en vidun­der­lig, dyb hyp­no­se og som en eksta­tisk tech­no-fest! Det er orga­nisk lyden­de elek­tro­nisk musik, når det er abso­lut bedst!

Sing­len Open Eye Sig­nal er et af de mest pro­g­res­si­ve tra­cks fra album­met og måske det mest dansab­le, sam­men med Col­li­der.

Jon Hopkins — Open Eye Signal

 

Form By Fire­flies er et godt eksem­pel på, hvor emi­nent Hopkins væver det bed­ste fra den ambiente/nyklassiske ver­den og den elek­tro­ni­ske ver­den sammen.

Jon Hopkins — Form By Fireflies

 

Du skyl­der sig selv at lyt­te til hele album­met. Læg mær­ke til titelt­num­me­ret og sid­ste skæ­ring, Immu­ni­ty, hvor voka­len leve­res af Jon Hopkins’ tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ner King Creo­so­te (omkring 4 minut­ters mærket).

 

Da jeg før­ste gang hør­te skæ­ring num­mer 5 på album­met, Aban­don Win­dow, der er et meget smukt kla­ver­styk­ke, som bli­ver bak­ket op af sti­gen­de afgrunds­dybt og svæ­ven­de atmos­fæ­re, lød det meget bekendt, men efter­som det jo er et nyt album, slog jeg det hen. Lige ind­til jeg kom i tan­ke om, at Jon Hopkins bidra­ge­de med et num­mer til en kom­pi­le­ring ved navn For Nihon til støt­te for ofre­ne af jord­s­kæl­vet i Japan i 2011. Det viste sig, at Aban­don Win­dow fin­des på den­ne udgi­vel­se i en tid­li­ge­re og ander­le­des udga­ve. Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om den­ne skøn­ne udgi­vel­se: http://www.musikmigblidt.dk/for-nihon-compilation-to-benefit-japanese-relief-efforts.html

Jon Hopkins — Aban­don Win­dow (For Nihon edition)

 

I sam­me bold­ga­de er i øvrigt kla­ver­styk­ket Autumn Hill fra Insi­des.

Jon Hopkins — Autumn Hill (Insi­des, 2009)

 

For dig som ikke ken­der så meget til Jon Hopkins, kom­mer der her lidt bonu­s­in­fo og nog­le musi­kal­ske guld­korn, som ikke er så nem­me at fin­de i den sto­re digi­ta­le jungle.

Her først de bed­ste remixes Jon Hopkins har lavet:

Four Tet — Angel Echo­es (Jon Hopkind Remix)

Nosaj Thing — Us (Jon Hopkins Remix) (Right cli­ck to Download)

Head­less Her­o­es — Hey,Who Real­ly Cares (Jon Hopkins Remix)

Og et remix af et sær­de­les reflek­te­ren­de num­mer af James Yorkston.

James Yor­k­ston — Woozy With Cider (Jon Hopkins Remix)

 

Sound­tra­ck­et til Monsters vandt en Ivor Novel­lo Award for Best Ori­gi­nal Sco­re. Her får du titelnum­me­ret, som jeg er fal­det i søvn til et utal af gange.

Jon Hopkins — Monsters The­me (Monsters Sco­re, 2010) 

 

Sound­tra­ck­et til Monsters er ikke Jon Hopkins’ ene­ste film­mu­si­kal­ske even­tyr. Han har også arbej­det med ambi­ent-pio­ne­ren Bri­an Eno på sound­tra­ck­et til Peter Jack­son’s The Love­ly Bones fra 2009. Her nog­le højdepunkter:

Jon Hopkins/Brian Eno — Lyri­cal Wide Heaven

Jon Hopkins/Brian Eno — Intro Theme

Bri­an Eno/Jon Hopkins — 8M1/The Love­ly Bones Suite

 

Sam­ar­bej­det med Bri­an Eno stop­per ikke her. Året efter, i 2010, udkom Small Craft on a Milk Sea, hvor også gui­ta­ri­sten Leo Abra­hams, en gam­mel ven af Hopkins da han spil­le­de med Imo­gen Heap, med­vir­ker. Album­met er mesten­dels et resul­tat af impro­vi­sa­tion og fle­re af num­re­ne er num­re, der ikke kom med i The Love­ly Bones. Her mine favo­rit­ter fra albummet.

Bri­an Eno — Eme­rald and Sto­ne (Right cli­ck to download)

Bri­an Eno — Eme­rald And Lime

Bri­an Eno — Com­pex Heaven

 

Ikke fået nok af Jon Hopkins? Så hop over og afspil tra­ck 20 og 21 på den­ne play­li­ste fuld af down­be­at­per­ler, jeg brag­te på MMB i febru­ar: http://www.musikmigblidt.dk/goodie-bag-15-chill.html

 

Jon Hopkins | Homepage
Jon Hopkins | Face­book
Jon Hopkins | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!