Guide til Sónar Copenhagen 2015 + vind billetter!

7 mar 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

sonar2

Den pri­mært elek­tro­ni­ske musik­festi­val Sónar, der nor­malt hol­der til i Bar­ce­lo­na har de sene­re år udvi­det til bl.a. Reykjavík og Sto­ck­holm, og den 13.–14. marts kom­mer festi­va­len for før­ste gang til Køben­havn! Ste­det er DR Kon­cert­hu­set, hvor ca. 4o arti­ster for­delt på tre sce­ner vil spil­le for op mod 2600 publikummer.

Bil­let­ter koster 870 kr. for en toda­ges par­tout­bil­let og 495 kr. for en endagsbillet

 

Konkurrence

Musik Mig Blidt har fået lov til at udlod­de 1x2 par­tout­bil­let­ter, dvs. til beg­ge dage! Alt du skal gøre for at del­ta­ge er at skri­ve sen­de en e‑mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len Sónar CPH og angi­ve dit ful­de navn! Vin­de­ren træk­kes den 12. marts kl. 12!

Opda­te­ring: Det er nu truk­ket en vin­der. Til­lyk­ke til Aron Lank Jen­sen og bed­re held næste gang til jer andre!

 

Must-see guide

Musik Mig Blidt har kig­get pro­gram­met igen­nem og kom­mer her med anbe­fa­lin­ger til hvad du for alt i ver­den ikke må sny­de dig selv for! 13 arti­ster i alt blev det til! Lyt og bliv klo­ge­re på dem herunder!

Jon Hopkins

jon hopkins2

Jon Hopkins er måske den kunst­ner jeg har skre­vet mest om her på Musik Mig Blidt, og det er ikke så mær­ke­ligt, for hans musik læg­ger mit hjer­te så utro­lig nært! Der­for er det mig også en usi­ge­lig glæ­de, at han ende­lig — for før­ste gang giver kon­cert i Køben­havn! Det er værd at købe bil­let til Sónar ale­ne for at ople­ve Jon Hopkins, hvis du spør­ger mig!

Jon Hopkins er en alsi­dig her­re med unikt talent for at byg­ge bro mel­lem intel­li­gent tech­no og melan­kolsk ambi­ent og nyklas­sisk musik. Om hans sene­ste stu­die-LP Immu­ni­ty skrev jeg, at “resul­ta­tet er et lyd­bil­le­de, der på den ene side er fuld af eng­le- og para­dis­klin­gen­de vokal­fla­der så atmos­fæ­ri­ske, at de næsten bli­ver gen­nem­sig­ti­ge og på den anden side dri­ves frem af kni­tren­de beats og tør­re, let over­sty­re­de bas­gan­ge, der bob­ler, syder og bul­drer der­ud­af. Det lyder afveks­len­de som en stil­le storm, en vidun­der­lig, dyb hyp­no­se og som en eksta­tisk tech­no-fest! Det er orga­nisk lyden­de elek­tro­nisk musik, når det er abso­lut bedst!” (Læs fuld anmel­del­se)

 

Jon Hopkins er ufor­lig­ne­lig til give sin musik en helt sær­lig atmos­fæ­risk og svæ­vende dimen­sion med et væld af nuan­cer og lag. Lige­som på Hopkins’ sco­res udfor­skes den­ne lyd på nye­ste udgi­velse — EP’en Asle­ep Ver­sions, der når man lyt­ter føles lidt som at betrag­te et fod­spor i sne­en lang­somt bli­ve udvi­sket af den nyfald­ne sne. Umær­ke­ligt gli­der num­rene sam­men over de sam­let 25 minut­ter og dan­ner et vug­ge­vi­se­ag­tigt lydtæp­pe, der i den grad egne sig til de roli­ge nat­te­ti­mer eller en frost­fyldt vin­ter­søn­dag, hvor man har god til til at få søv­nen ud af øjenkrogene.

 

Jon Hopkins har i ørigt mixet og kura­te­ret legen­da­ri­ske Late Night Tales nye­ste udgi­vel­se (er net­op udkom­met og kan strea­mes her), hvor­til han i øvrigt selv bidrog med et vir­ke­lig fint og skrø­be­ligt cover af Yea­say­ers I Remem­ber.

Hvis du kan lide den­ne drøm­men­de, atmos­fæ­ri­ske side af Jon Hopkins’ musik, har jeg kom­pi­le­ret en play­li­ste med alle hans tra­cks til dato med den­ne spe­ci­fik­ke kva­li­tet. Jeg har døbt den “Drea­my cine­ma­tic Jon Hopkins”. Hør fle­re svært til­gæn­ge­li­ge num­re via det­te gam­le indlæg.

Jon Hopkins er også en emi­nent remixer, hvil­ket især skin­ner igen­nem på mit ynd­lings­re­mix af Four Tets Angel Echo­es:

 

Kiasmos

kiasmos2

Island­ske Óla­fur Arnalds og færø­ske Janus Ras­mus­sen har eksi­ste­ret som Kias­mos siden 2009, men først i 2014 udkom deres debutal­bum, som jeg er så begej­ret for, at jeg kåre­de det som det 10. bed­ste album i 2014! Album­met, der er ble­vet til i Óla­fur Arnalds nye stu­die i Reykjavík, er pri­mært opta­get med brug af aku­sti­ske instru­men­ter sam­men med en ræk­ke synt­he­si­sers, trom­me­ma­ski­ner og tape delays. Resul­ta­tet er en isnen­de smuk og episk lyden­de kryds­ning mel­lem neoklas­sisk og elek­tro­nisk musik, nog­le gan­ge græn­sen­de til mini­mal tech­no. Album­met nær­mer sig ofte en læk­ker sto­flig­hed og emmer på én gang af majestætisk og melan­kolsk intensitet!

 

 

Trentemøller

trentemoller

Tren­te­møl­ler vil jeg ikke sige så meget om, for du ken­der ham sik­kert godt. Men han er ekstremt alsi­dig, hvad han har bevist på sine efter­hån­den man­ge stu­di­e­al­bums, EP’er, live­al­bums og nær­mest utal­li­ge remixes, hvor han fuld­stæn­dig upro­ble­ma­tisk veks­ler mel­lem gåse­hud­s­frem­kal­den­de neoklassisk/electronica/ambience, psy­ke­de­lisk støj­ro­ck, sho­e­ga­ze, dyster dub og hårdt­pum­pet tech­no. Det gør ham spæn­den­de at ople­ve i kon­cert­sam­men­hæn­ge, da man aldrig ved hvad de næste toner byder på i settet!

Tren­te­møl­lers kamæleo­n­ag­ti­ge evner kan eksem­pel­vis høres på den mas­si­ve for­skel mel­lem ori­gi­na­lud­ga­ven af Come Undo­ne (fea­turing Kazu Maki­no of Blon­de Red­he­ad) fra 2013’s Lost album og hans eget remix. Lyt engang!

Fle­re smagsprøver:

 

Daniel Avery

daniel

Dani­el Ave­ry brød for alvor igen­nem med sit debutal­bum Dro­ne Logic fra 2013, der demon­stre­rer topklas­se mini­mal techno/house musik kend­teg­net ved tran­ce-væk­ken­de struk­tu­rer og melo­di­ske hooks. Det fun­ge­rer lige­så godt i hoved­te­le­fo­ner som på på dansegulvet!

 

Kenton Slash Demon

kenton slash demon

Det er ikke det sto­re vi har hørt til Ken­ton slash Demon de sid­ste par år. Sik­kert for­di de to med­lem­mer Silas Mol­den­hawer og Jonas Ken­ton har haft tralvt i deres andet band When Saints Go Machine. Til Sónar vil duo­en præ­sen­te­re et helt nyt lives­how, hvor vi for­hå­bent­lig får at høre det melo­di­ske og som­mer­li­ge tech-hou­se mira­kel tra­ck Sun og det nye­ste vokal­ma­ni­p­u­le­ren­de num­mer Ore, hvis video er leve­ret af visu­al-art trio­en Dark Mat­ters.

 

Future 3

Future-3-©-Dennis-Morton-2014-2HR

Pio­ne­rer i ambi­ent electro­ni­ca — Futu­re 3, bestå­en­de af Anders Rem­mer (Dub Tra­ctor), Tho­mas Knak (Opi­a­te) og Jes­per Skaa­ning (Acustic), udgav sid­ste år deres før­ste album album i 13 år (With And Wit­hout) — 20 år efter debut­pla­den udkom

Som tit­len With And Wit­hout indi­ke­rer, omfav­ner album­met to for­skel­li­ge soni­ske ver­de­ner; den simp­le beteg­nel­se “with” refe­re­rer til de vokal­ba­se­re­de san­ge på viny­lens A‑side, som Futu­re 3 har kom­po­ne­ret sam­men med san­ger­ne Tho­mas Meluch (bed­re kendt under pseu­do­ny­met Benoît Piou­lard) og Anja T. Lahr­mann (fra dan­ske Ice Cream Cat­hed­ral). Med tit­lens anden del, “wit­hout”, refe­re­res til b‑sidens instru­men­tale san­ge skre­vet uden vokalt bidrag. Per­son­ligt  fore­træk­ker jeg num­re­ne med vokal, da de melo­di­ske struk­tu­rer her lyser kla­rest og dis­se num­re des­u­den er mere atmos­fæ­ri­ske i udtryk­ket — et ele­ment jeg altid er til­truk­ket af.

 

 

Metronomy

Metronomy, from left, Joseph Mount, Anna Prior, Gbenga Adelekan and Oscar Cash

Metro­no­my er et af de stør­ste nav­ne på pla­ka­ten i kraft af deres rela­ti­ve mere kom­merci­el­le lyd end resten af fel­tet. Det er dog i det her til­fæl­de ikke et minus, da Metro­no­my er et sær­de­les char­me­ren­de bekendtskab!

Det engel­ske band star­te­de helt til­ba­ge i 1999, men slog først for alvor igen­nem med album­met The Eng­lish Rivi­e­ra fra 2011, der inde­hold­te det mas­si­ve som­mer­hit The Look.

Metro­no­my — The Look

 

Som The Look demon­stre­rer laver Metro­no­my vir­ke­lig læk­ker electro­pop par­ret med 60’er pop-ten­den­ser, hjer­te­var­me og den gode melodi.

 

Darkness Falls

darkness falls

Dark­ness Falls (Josep­hine Phi­lip og Ina Lind­gre­en) har været en del af den dan­ske musiks­ce­ne i 5 år og vir­ker bare til at bli­ve bed­re og bed­re. Du ken­der dem måske for sing­ler­ne Hey! og The Void, som fik en del spil­le­tid på P3 i 2011. Deres lyd kan karak­te­ri­se­res som alter­na­tiv rock kry­dret med luf­ti­ge kvin­de­vo­ka­ler og velvalg­te ele­men­ter fra man­ge andre gen­rer, sær­ligt den elek­tro­ni­ske og psykedeliske.

Deres anden LP Dan­ce & Cry udkom­mer 16. marts, og det teg­ner til at bli­ve et inter­es­sant bekendt­skab, hvis man skal bedøm­me ud fra de tre sing­le­for­lø­be­re, Hazy, The Answer og Dan­ce & Cry.

Album­met har de pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Adri­an Aure­li­us (The Raveo­net­tes) og Las­se Mar­ti­nus­sen (Rose­mary) efter tid­li­ge­re at have kørt par­løb med Tren­te­møl­ler som producer.

 

Jaakko Eino Kalevi

Jaakko Eino Kalevi

Jaak­ko Eino Kale­vi er en lidt spøjs finsk fyr, der ved siden af sit job som spor­vogs­chaf­før i Hels­inki laver psy­ke­de­li­ske pop til­sat elek­tro­nica, jazz, disco og kraut­rock m.m. Det er i sam­me bold­gade som Ari­el Pink og Con­nan Mock­a­sin. Kale­vi er lidt af et mul­ti­ta­lent, der båder syn­ger, pro­du­ce­rer og spil­ler alle instu­men­ter selv. Jeg er helt pjat­tet med num­me­ret No End fra EP’en Dreamzo­ne, der fut­ter lang­somt afsted som et søv­nigt tog.

 

Taragana Pyjarama

taragana-pyjarama-3

Tara­ga­na Pyja­ra­mas (Nick Kold Eri­ck­sen) tag på den elek­tro­ni­ske gen­re er lige­så far­ve­rigt som nav­nets udta­le-udfor­dren­de karak­ter anty­der. Lydæ­ste­tisk er vi såle­des ovre i sam­me bold­ga­de som kol­le­ga­er­ne Ken­ton Slash Demon. Dog er Tara­ga­na Pyja­ra­ma et mere drøm­men­de bekendt­skab med mere fokus på stem­nin­ger og detal­je­ri­ge tek­s­tu­rer end mål­ret­tet ryt­mik. Til kon­cer­ten vil han spil­le nyt end­nu uud­gi­vet mate­ri­a­le i et dit­to nyt live setup!

Det gam­le mate­ri­a­le fejl­er imid­ler­tid ikke noget! Rar & Tou­ching fra sene­ste EP Not­hing Hype er små mester­vær­ker der tin­drer som stjer­ner på en frost­klar nattehimmel.

 

Det sam­me kan siges om num­me­ret Growing Fore­he­ad, hvis sam­pling af et til­ba­ge­holdt ånde­d­rag altid giver mig gåsehud!

 

Av Av Av

avavav

Av Av Av er ny elek­tro­nisk kon­stel­la­tion eller sna­re­re super­grup­pe bestå­ende af ELOQ, UNKWON & DJ E.D.D.E.H. Sam­men har de skabt en vir­ke­lig cat­chy og dan­se­ven­lig lyd, hvor dan­ce, hou­se, trap, hip-hop, idm og andet godt fra havet for­e­nes på meget vel­lyk­ket vis. Der er ikke så meget ude end­nu, men et debutal­bum skul­le være på vej sene­re på året.

 

Alo Wala

alo-wala

Bag Alo Wala står dan­ske Juli­us Syl­vest & Copy­flex (Copia Dob­le Syste­ma) samt den ame­ri­kansk­fød­te rap­per Shi­va­ni Ahlowa­lia. Lige­som ban­det Bura­ka Som Siste­ma blan­der Alo Wala  hip hop, dan­ce­hall, cum­bia, tro­pisk bass og andre beslæg­te­de gen­rer. Det er musik skræd­der­sy­et til at ryste sin røv til! Num­me­ret City­boy fra sam­me EP bør til­fø­jes til din par­ty­play­li­ste lige med det samme!

 

T.O.M. And His Computer

tom1

Der er noget sært dra­gen­de ved T.O.M. And His Com­pu­ter aka Tho­mas Ber­tel­sens musi­kal­ske uni­vers. Det er skyg­ge­fyldt og tåget og har i stil med kol­le­ga­en Tren­te­møl­ler, som han både har tur­ne­ret med og remixet, en meget fil­misk og orga­nisk lyd, der peger mod et David Lynch-agtigt uni­vers. Debutal­bum­met skul­le være på vej meget snart!

 

Det fulde lineup

Hør det ful­de lineup via enten den­ne soundcloud- eller Spotify-playliste:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!