Jon Hopkins — Asleep Versions (EP)

11 dec 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

jon hopkins

Jeg er kæm­pe fan af Jon Hopkins. Det gæl­der både hans album­mer, sing­ler, remixes og sco­res (Ori­gi­nal sound­tra­ck). Sær­ligt album­met Immu­ni­ty fra sid­ste år udgjor­de den hidtil mest per­fek­tio­ne­re­de ver­sion af Hopkins’ unik­ke sym­bio­se mel­lem intel­li­gent techno/elektronisk, melan­kolsk ambi­ente klang­fla­der og neoklas­sisk musik med fil­mi­ske tendenser.

Noget af det som Jon Hopkins mestrer bed­re end nogen anden, er at ska­be smuk­ke melo­di­er og give dem en helt sær­lig atmos­fæ­risk og svæ­ven­de dimen­sion med et væld af nuan­cer. Det er den­ne sig­na­tur, der i lig­hed med Hopkins’ sco­res udfor­skes på nye­ste udgi­vel­se — EP’en Asle­ep Ver­sions. Som fjer­ne ekko­er af orig­na­ler­ne er de fire num­re på EP’en slo­w­mo­tion-rewor­ks af num­re fra Immu­ni­ty. Det føles lidt som at betrag­te et fod­spor i sne­en lang­somt bli­ve udvi­sket af den nyfald­ne sne. Umær­ke­ligt gli­der num­re­ne sam­men over de sam­let 25 minut­ter og dan­ner et vug­ge­vi­se­ag­tigt lydtæp­pe, der i den grad egne sig til de roli­ge nat­te­ti­mer eller en frost­fyldt vin­ter­søn­dag, hvor man har god til til at få søv­nen ud af øjenkrogene.

Om EP’en udtal­te Jon Hopkins for­ny­ligt i et inter­view til the Quie­tus, at den er inspi­re­ret af den til­stand, han selv kom­mer i via yoga og meditation:

By the time you get to ‘Open Eye Sig­nal’, for instan­ce, the idea is that you’ve been slo­wed down, your thoughts and your conscious­ness have slo­wed and your blood pres­su­re has drop­ped, all the­se thin­gs. I just love that. The fee­ling that time is dilat­ing aro­und you and that you’re fal­ling off of the edge of the earth.” (Via)

På den måde for­sø­ger Asle­ep Ver­sion at ram­me en lyd, der min­der om den men­tal til­stand, hvor man hver­ken sover eller er helt vågen eller bevidst. Hvis du er inter­es­se­ret i at læse en grun­dig gen­nem­gang af hvert enkelt num­mer, kan det anbe­fa­les at læse hele inter­viewet!

Lyt til album­met via WiMP eller Spo­ti­fy, så du und­går pau­ser i mel­lem num­re­ne. Alter­na­tivt kan de høres selv­stæn­digt læn­ge­re nede.

 

 

Jon Hopkins (with King Creo­so­te) — Immunity

Jon Hopkins — Form By Fire­light (with Rap­ha­el­le Standell)

Jon Hopkins — Bre­at­he This Air (Asle­ep version)

Jon Hopkins ‎– Open Eye Sig­nal (Asle­ep Version)

 

Hvis du kan lide den­ne drøm­men­de, atmos­fæ­ri­ske side af Jon Hopkins’ musik, har jeg kom­pi­le­ret en play­li­ste med alle hans tra­cks til dato med den­ne spe­ci­fik­ke kva­li­tet. Jeg har døbt den “Drea­my cine­ma­tic Jon Hopkins”:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!