Dét skal du høre på Roskilde Festival 2013 — Part 1

3 jul 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

roskilde 2013

I skri­ven­de stund ven­ter Musik Mig Blidt spændt på at høre Ellip­hant og især Baby In Vain, som jeg har sto­re for­vent­nin­ger til og som også tid­li­ge­re er ble­vet fea­tu­red på Musik Mig Blidt (http://www.musikmigblidt.dk/elliphant.html + http://www.musikmigblidt.dk/baby-in-vain.html). Sam­ti­dig er warm-up dage­ne tæt på at nå sin afslut­ning. Hel­dig­vis bli­ver de afløst af det “sto­re” pro­gram, som byder på et over­flø­dig­heds­horn af spæn­den­de musik.

Det kan dog være svært at væl­ge blandt de man­ge kunst­ne­re, spe­ci­elt, hvis man ikke ved hvad for noget musik, der gem­mer sig bag nav­ne­ne. Musik Mig Blidt har lyt­tet hele Roskil­des line-up igen­nem og strik­ket et pro­gram sam­men, som du kan lade dig inspi­re­re dig af, når du selv skal væl­ge ud (hør play­li­ste med kunst­ner­ne læn­ge­re nede). I før­ste omgang får du anbe­fa­lin­ger til om tors­da­gen. Mine anbe­fa­lin­ger til pro­gram­met fre­dag-søn­dag føl­ger snarest.

 

Anbe­fa­lin­ger til tors­dag, den 4. juli

Tors­dag står den på trap (lege­syg blan­ding mel­lem hip og dan­ce), når BAAUER ind­ta­ger Apol­lo kl. 19. 30. (Hør Musik Mig Blidts trap-play­li­ste, hvor BAAUER også figu­re­rer på: http://www.musikmigblidt.dk/goodie-bag-17-trap.html)

Vide­re til Chin­e­se Man på Cosmopol kl. 20, hvor du kan for­ven­te en skøn blan­ding af hip hop, spøj­se samp­les fra gam­le og/eller etni­ske num­re, jazz, funk. Det er til­pas chil­let til at du kan sid­de og hyg­ge­vug­ge frem og til­ba­ge og til­pas kær­ligt til at du kan hyg­ge­dan­se med dine ven­ner eller sidemanden/kvinden.

Sam­ti­dig, kl. 20 kan du også væl­ge at dyr­ke Ken­dri­ck Lamar på Are­na, der med sin gro­ovey, og soci­al­re­a­li­sti­ske hip-hop/R&B har hen­ryk­ket både mas­ser­ne og kri­ti­ker­ne med sit sene­ste album, good kid, m.A.A.d city. 

Kl. 23 på Are­na kan du i sel­skab Ani­mal Col­lecti­ve for­svin­de ind i en far­ve­rig, melo­disk og psy­ke­de­lisk ver­den og bli­ve udfor­dret på din opfat­tel­se af, hvor­dan musik kan lyde. Ani­mal Col­lecti­ve lyder som ingen anden og er umu­li­ge at sæt­te i gen­rebås. Jeg har desvær­re ikke før set dem optræ­de, men de skul­le efter­si­gen­de være ret så fæno­me­na­le live, så det glæ­der jeg mig til at opleve!

Til sidst vil jeg anbe­fa­le en showca­se-kon­cert fra det sven­ske pla­de­sel­skab INGRID på Oran­ge, kl. 01.00. De har arran­ge­ret en spe­ciel kon­cert med Lyk­ke Li, Peter Bjorn And John, Mii­ke Snow Coco og J. Åhlund plus gæster. Måske gæster INGRID’s nye­ste mel­dem Tus­si­lago, som jeg tid­li­ge­re har blog­get begej­stret om i den­ne sam­men­hæng, hvem ved?

 

  

NB! BAAUER er pt ikke på WIMP.

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!