Baby In Vain

21 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »
baby in vain
Baby In Vain. Skriv dig nav­net bag øret for det­te er et band, der er bemær­kel­ses­vær­digt af fle­re årsa­ger og som i den grad rum­mer poten­ti­a­le! SPOT Festi­val ved det. Roskil­de Festi­val ved det. Beg­ge festi­va­ler har nem­lig boo­k­et ban­det i år, og det for­står man godt.

Baby In Vain spil­ler tung, ste­net rock med trå­de til 90’er grun­ge. Deres musik vil få dig til at head­ban­ge og skæ­re ansigt sam­ti­digt, for­di det lyder så pis­se­ham­ren­de beskidt, potens­fyldt og råt. San­ge­ne er des­u­den prop­pe­de med fede gui­tar­rif­fs og hooks og i den for­stand meget melo­di­ske. Voka­ler­ne er skif­te­vis skæ­ren­de i tonen og til­ba­ge­læ­ne­de cool og tek­ster­ne inspi­re­ret af gam­le film.

Du er nok alle­re­de begyndt at fore­stil­le dig ban­det som en flok lang­hå­re­de, skæg­ge­de mod­ne mænd, men over­ra­sken­de nok består ban­det af noget så for­fri­sken­de som tre dan­ske piger med nav­ne­ne Bene­di­cte, Lola og Andrea, der ikke engang har ramt 20’erne end­nu! Fak­tisk er de kun mel­lem 16–19 år gam­le, hvil­ket er ret vildt, når man tager de tre san­ge, piger­ne i skri­ven­de stund har udgi­vet, i betragt­ning. Kva­li­te­ten er nem­lig ikke til at tage fejl af!

Musik­vi­deo­en til num­me­ret Swe­et­heart Dreams, viser piger­ne give den gas i sort/hvid og regn.

 

Det er muligt, det er noget jeg bil­der mig ind, men jeg synes fak­tisk, jeg kan for­nem­me den unge ener­gi, der strøm­mer igen­nem san­ge­ne! Hvad synes du?

Baby In Vain spil­ler udover til SPOT Festi­val (3.- 4. maj) og Roskil­de Festi­val (29. juli — 3. juli) også til Gim­le Sound-Tjek Festi­val 11.–13. april i Roskilde.

Des­u­den skul­le der være en EP med 6 num­re på vej til foråret.

Baby In Vain | Homepage
Baby In Vain | Facebook
Baby In Vain | Soundcloud
Baby In Vain | Spotify
Baby in Vain | Wimp
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!