Tussilago

19 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

4393477530_6e39867585_z

Stok­holm­skvar­tet­ten Tus­si­la­gos navn er velvalgt. På dansk bety­der det Føl­fod, en plan­te der i udse­en­de min­der en del om mæl­kebøt­ten. Hvor­for er det så et velvalgt navn, spør­ger du?

For­di det med Tus­si­la­gos til­ba­ge­læ­ne­de og dag­drøm­men­de lyd­sig­na­tur i øre­ne er nemt at fore­stil­le sig en lang lur i en hæn­ge­kø­je spændt ud mel­lem to ege­træ­er med tyk­ke stam­mer og svul­men­de træ­ko­ner, omgi­vet af en mark med tusind­vis af vil­de gule blomster.

Tænk svensk øde­gård, og de bil­le­der du får på net­hin­den kun­ne pas­sen­de akkom­pag­ne­res af Tus­si­la­gos musik. Ind­til vide­re lig­ger der tre num­re klar fra en frem­ti­dig EP. Musik­ken er pri­mært instru­men­talt. Det ene­ste num­mer, hvor der deci­de­ret syn­ges på, er Love­song #1, hvor der i det fjer­ne høres en nær­mest søvn­lu­l­len­de mes­sen, som pas­ser glim­ren­de til san­gens cyk­li­ske og repe­te­ren­de struktur.

 
Tus­si­la­go — Love­song #1

 

Farewell har en lig­nen­de medi­ta­tiv effekt, kry­dret med et varmt uuhh uhhh kor i baggrunden.

Tus­si­la­go — Farewell

 

Bar­do er lidt mere beskidt i det, med en rock­et gui­tar, og en jazzet trom­pet til at ska­be en smu­le storbystemning.

Tus­si­la­go — Bardo

Tus­si­la­go er nye­ste med­lem af pla­de­sel­ska­bet og kol­lek­ti­vet INGRID, der har arran­ge­ret en spe­ci­el kon­cert på det­te års Roskil­de Festi­val med Lyk­ke Li, Peter Bjorn And John, Mii­ke Snow Coco og J. Åhlund plus gæster. Måske gæster Tus­si­la­go i den­ne sam­men­hæng, hvem ved?

Lyk­ke Li’s bror Zacha­ri­as Zachris­son spil­ler i øvrigt med i Tussilago.

 

Tus­si­la­go | Facebook
Tus­si­la­go | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!