Tree

28 jul 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tree2

Tree (Oli­ver Tree Nick­ell) er en blot 20-årig gut bosat i San Fran­si­sco, oprin­de­ligt fra San­ta Cruz, som på legen­de vis blan­der en mas­se gen­rer og instru­men­ter til en spæn­den­de svært kate­go­ri­ser­bar cokctail. Tree kan godt lide at eks­pe­ri­men­te­re med for­skel­li­ge udtryk, men vi er pri­mært ovre i en blan­ding af hip hop og folk­tro­ni­ca. Tænk en mik­s­tur af Flying Lotus, Bat­hs, Bea­stie Boys og CocoR­o­sie! Jeg synes også at spo­re en anel­se inspira­tion fra Why?‘s melo­di­ske spo­kenword-agti­ge form for rap.

Som barn spil­le­de Oli­ver Tree Nick­ell både kla­ver, gui­tar og i band. Sene­re vok­se­de han fra det og begynd­te at inter­es­se­rer sig for elek­tro­nisk musik. Han begynd­te at dj’e og pro­du­ce­re dub­step, hvil­ket desvær­re før­te et stof­mis­brug med sig. Mis­bru­get kul­mi­ne­re­de med et skrækind­j­a­gen­de LCD-trip på Bur­ning Man festi­va­len, hvor han fulstæn­digt ude i tove­ne var vid­ne til sin egen død og begra­vel­se og så hele sit liv pas­se­re revy. Ople­vel­sen var en øjenåb­ner og fik ham på ret kurs igen, og det var her­ef­ter, han star­te­de på en frisk som Tree.

Tree for­tæl­ler om sin udvikling:

I grew up in an extre­me­ly musi­cal hou­se with instru­ments eve­rywhe­re aro­und me: my parents even met for the first time at col­le­ge in a flu­te class. Growing up, I took pia­no and gui­tar les­sons throug­hout my child­hood. In ele­men­tary school I was chub­by kid who play­ed bari­to­ne [sax] in the school band. In mid­dle school I star­ted serious­ly wri­ting songs, lots of gig­ging, play­ed gui­tar and sang lead vocals in a ska/rock band. By the time I got into high school I got super deep into drugs and lost all struc­tu­re in my music life. I swit­ched over to playing synt­he­sizers in a psy­che­de­lic jam band; we would take a vial of acid into the stu­dio with an assort­ment of other drugs and serious­ly play the same song for hours on end, pul­sat­ing a huge wall of sound until the morning.

In high school I also star­ted a rap group for laug­hs with some fri­ends and we would go record after we got out of clas­ses, at that time I also star­ted get­ting real­ly into DJing and began pro­ducing a litt­le bit. By my last year of high school, I beco­me real­ly into the dub­step sce­ne and had alre­a­dy sig­ned with an agent. By the time I was 17, I got the opportu­ni­ty to play shows alongsi­de arti­sts such as: Skril­lex, Nero, Dat­sik, Zeds dead, etc. By the time my 18th bir­t­h­day rol­led aro­und, I deci­ded to mer­ge all the­se dif­fe­rent music pro­jects toget­her, taking eve­ryt­hing I had lear­ned over the years. The ini­ti­al result was Tree.”

I wan­ted a pro­ject whe­re I could make any sty­le or gen­re of music wit­hout peop­le giving me a bunch of B.S. about ‘whe­res the drop??’!”

I dag bor Tree i San Fran­si­sco, hvor han går på col­le­ge og ved siden af har star­tet kunst­n­er­kol­lek­ti­vet Tree Col­la­bo­ra­tions, der er vok­set til en fami­lie af mul­ti­me­die-arti­ster, ani­ma­to­rer, male­re, deko­ra­tø­rer, musi­ke­re, gade­kunst­ne­re og desig­ne­re (med eget tøjmærke).

Gen­nem sin rela­tivt kor­te leve­tid har Tree spil­let over 15 for­skel­li­ge tra­di­tio­nel­le instru­men­ter. Når jeg siger tra­di­tio­nel­le, er det for­di Tree også hører lyde, der kan omdan­nes til musik i alle muli­ge hver­dags­gen­stan­de — bl.a. luft­kom­pres­so­rer, gøen­de hunde, toa­ste­re og lyden af udslå­e­de æg. Den­ne nys­ger­rig­hed, sam­men­koblet med det fak­tum, at han har gen­nem­gå­et man­ge faser i sin musi­kal­ske og per­son­li­ge udvik­ling, er sik­kert med­vir­ken­de i for­hold til, at Tree stik­ker i fle­re ret­nin­ger, men sta­dig lyder som sin egen.

Nye­ste udspil er et sam­ar­bej­de med den jæv­nal­den­de chil­lwa­ve pro­du­cer Beat Cul­tu­re, som jeg tid­li­ge­re har skre­vet om på Musik Mig Blidt. Hans faste sam­ar­bejds­part­ner Lena Kuhn med­vir­ker også på vokal på to af de tre tra­cks på EP’en, Demons, der har offi­ci­el udgi­vel­ses­da­to den 2. august på Apol­lo Records/R&S Records.

Num­me­ret Demons, har en lidt wit­chhou­se-agtig, cre­e­py vibe, der får mig til at tæn­ke lidt på stem­nin­gen i fil­men Don­nie Darko.

Tree — Demons (ft. Beat Cul­tu­re & Lena Kuhn)

Tree — Stuck Down The Wrong Rab­bit Hole (ft. Beat Cul­tu­re & Lena Kuhn)

Det tred­je num­mer er et cover af Radio­he­ads Kar­ma Poli­ce, men det kan du først høre den 12. august.

Hel­dig­vis er der mas­ser af ældre Tree num­re at for­nø­je sig med. Udgi­vel­sen Split­ting Bran­ches, som nok i vir­ke­lig­he­den er et slags mixta­pe, er fuld af num­re med man­ge lag, spæn­den­de lyde, (f.eks. bru­gen af hver­dags­ly­de og game­boy som instru­ment), abstrak­te tek­ster og sæl­som rap. Og på trods af en udtalt “weird­ness fak­tor” — er det fak­tisk oftest ret iøre­fal­den­de uden at være che­e­sy. Sam­ar­bejds­part­ner­ne er tal­ri­ge, men især Lena Kuhn, Kir­sten Rosen­berg og Shelf Nun­ny er fem­træ­den­de. Tree selv både rap­per og syn­ger i øvrigt.

Mine favo­rit­ter kan du høre her. Læg bl.a. mær­ke til den smuk­ke game­boy-solo i num­me­ret War­ri­o­rs.

Tree — Peop­le (ft. Shelf Nun­ny & Lena Kuhn)

Tree — Arte­me­cia (ft. Kir­sten Rosen­berg & Shelf Nunny)

Tree — revi­val (ft. Kir­sten Rosenberg)

Tree — Warrior

Tree — Uni­ver­sal (ft. Ari­el Thiermann)

Tree — Sacred Ele­ments (ft. Finn Rivera)

 

Stream hele her­lig­he­den her­un­der eller down­lo­ad album­met gra­tis her.

 

Tjek også Tree og Mist Gli­ders tag på af James bla­kes Retro­gra­de i en fed hip-hop-afslap­pet indpakning.

James Bla­ke — Retro­gra­de (Mist Gli­der & Tree Remix)

Og num­me­ret med den pro­vo­ke­ren­de titel, Next Level Shit, pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med pro­du­ce­ren Min­neso­ta, samp­ler et eller andet pat­i­na-blæ­se­in­stru­ment på meget under­hol­den­de vis og har des­u­den en sprød, fed bas­sli­ne samt et fedt rap-flow.

Min­neso­ta & Tree — Next Level Shit

 

Tree | Facebook
Tree | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!