Why?

22 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Ame­ri­kan­ske Why? (spørgs­måls­teg­net er en del af nav­net) er leve­rings­dyg­ti­ge i en ori­gi­nal gren­re-cock­tail af indie rock, hip-hop, rap og elek­tro­nisk musik. Ban­det er ikke ban­ge for at eks­pe­ri­men­te­re med alver­dens instru­men­ter, og ryt­mer og i det hele taget lyder Why? ikke rig­tigt som noget andet derude.

Det var dan­ske Mew, der til­ba­ge i 2005 i en ræk­ke inter­views anbe­fa­le­de og der­med intro­du­ce­re­de mig til album­met Elep­hant Eye­lash. Siden har jeg været impo­ne­ret over for­san­ger Yoni Wol­fs flow og finur­li­ge tek­stu­ni­vers. For ikke at tale om Why?‘s melo­di­ske tæft.

Den 9. okto­ber udkom­mer grup­pens 5. stu­di­e­al­bum med tit­len Mumps, Etc. To sing­ler er dog alle­re­de slup­pet løs. Og det er sta­dig fedt! Den hoved­nik­ken­de Jonat­han’s Hope med kna­sen­de beats og har­pe samt den mun­tre og fløjten­de Straw­ber­ri­es går beg­ge rent ind. Hør selv:

 

Tid­li­ge­re på året smed Why? også EP’en Sod In The Seed med 6 num­re på gaden. Den er også værd at tjek­ke ud. Her er et udsnit af mine favo­rit­ter her­fra. Det dansab­le titelnum­mer Sod In The Seed og den lang­som­me, kor­hak­ken­de Shag Car­pet:

 

Der er i øvrigt man­ge per­ler at hen­te fra deres bag­ka­ta­log, men her er nog­le udvalgte:

Why — This Bla­ck­e­st Pur­se  (Eski­mo Snow, 2009) (Right cli­ck to download)

WHY — This Bla­ck­e­st Purse

Why — Good Fri­day (Alope­cia, 2008) (Right cli­ck to download)

Why—Good-Friday

Why? — The Hol­lows (Alope­cia, 2008) (Right cli­ck to download)

why_the_hollows

 

Hold øje med det nye album den 9.oktober, og i mel­lem­ti­den kan du gå på opda­gel­se i bag­ka­ta­lo­get på Spo­ti­fy, hvor jeg vil anbe­fa­le at star­te med Alope­cia.

Opda­te­ring: 

Why? har nu smidt pla­den op til gen­nem­lyt på soundcloud. Hør neden­for. Du kan des­u­den læse for­san­ger Yoni Wol­fs gen­nem­gang af hver enkelt num­mer på pla­den på web­s­i­tet Spin.

 

Why? | Homepage

Why? | Facebook

Why? | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!