Tivoli Offspring 4.–5. september

4 sep 2015 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

tivoli offspring

I dag kl. 16.15 sky­des to-dages festi­va­len Tivo­li Off­spring i gang. Der er andet år i træk, at festi­va­len med fokus på spæn­den­de nav­ne fra den dan­ske under­grund samt en ræk­ke nøje udvalg­te uden­land­ske arti­ster løber af stablen.

Lineup­p­pet er tæt på at være så talent-og under­grunds­o­ri­en­te­ret, at det næsten lig­ner den aar­hu­si­an­ske SPOT-festi­val. Det er der­med en unik chan­ce for at fan­ge en pæn andel af de kunst­nere, som kom­mer til at defi­nere dansk musik inden­for det næste års tid — og måske end­da læn­ge­re frem.

Det­te er grund nok til at tage i Tivo­li, men der­u­d­over er det to nav­ne på pla­ka­ten, der ale­ne gør festi­va­len et besøg værd. De er godt nok uden­land­ske; Mari­ka Hack­man  og Son Lux, der spil­ler hen­holds­vis kl. 20.45 og kl. 23.30.

Son Lux

sonlux_2_2

Son Lux er en per­son­lig favo­rit, jeg har fulgt og skre­vet om på blog­gen man­ge gan­ge efter­hån­den. Læs bl.a. min begej­stre­de anmel­del­se af sid­ste års kon­cert på Sten­ga­de eller min anbe­fa­ling af hans sco­re til fil­men The Dis­ap­pea­ran­ce Of Ele­a­nor Rig­by. Hoved­bag­man­den er Ryan Lott, men for­ny­lig blev pro­jek­tet udvi­det til en trio, og det sene­ste album Bones er før­ste udgi­vel­se i den­ne nye bandkonstellation.

Jeg har sta­dig til gode, at nær­lyt­te til det­te album for alvor, men på de tal­ri­ge tid­li­ge­re udgi­vel­ser har Son Lux bevist, at han fuld­stæn­digt gnid­nings­frit kan bevæ­ge sig mel­lem gen­rer og såle­des blan­de elek­tro­nisk, hip hop, indi­epop, (freak)folk og neoklassiske/filmiske ele­men­ter med him­mel­stræ­bende stem­nin­ger, uden at det lyder rodet. Musik­ken er ofte ryt­misk avan­ce­ret og i det hele taget græn­se­sø­gen­de. Men det er aldrig på bekost­ning af den gode melo­di, som altid står knivskarpt!

 

Marika Hackman

marika hackmann 2

Mari­ka Hack­man har hele tre gan­ge været på mine guld­korns­play­li­ster, og i febru­ar udgav hun et smukt men også mørkt og melan­kolsk debutal­bum, We Slept At Last. Hvis du er bare lidt inter­es­se­ret i moder­ne folk, bør du tjek­ke det ud. Det for­e­ner på for­fri­skende og til­freds­stil­lende vis de ten­den­ser, hun på de tre tid­li­gere EP’er har udfor­sket. Det være sig både det klas­sisk fol­kede, det mildt psy­ke­de­li­ske, det let elek­tro­ni­ske og det hvi­skende skønne.

 

 

En 2‑dagesbillet til Off­spring Festi­val koster 150 kr. og kan købes på tivoli.dk og i indgangen.

En bil­let til en enkelt dag koster almin­de­lig entré­bil­let til Tivoli.

Det ful­de lineup ser såle­des ud:

 

FREDAG DEN 4. SEPTEMBER


16:15 NICK SWAY (DK) Pantomimeteatret
16:45 KLUB 27 (DK) Glassalen
17:30 KATINKA (DK) Pantomimeteatret
18:30 ALEX VARGAS (DK) Glassalen
18:45 GAVIN JAMES (IRL) Pantomimeteatret
19:45 EAVES (UK) Glassalen
20:45 MARIKA HACKMAN (UK) Pantomimeteatret
21:30 LÅPSLEY (UK) Glassalen
22:00 KESI (DK) Plænen
22:30 THE ENTREPRENEURS (DK) Pantomimeteatret
23:00 FOLKEKLUBBEN (DK) Plænen
23:30 SON LUX (US) Glassalen

 

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER

15:00 CHARLIE CUNNINGHAM (UK) Glassalen
15:15 MOJAVE DESERT REBELS (DK) Harmonipavillonen
15:15 SABINA DDUMBA (S) Pantomimeteatret
15:45 CISILIA (DK) Plænen
16:45 EMIL STABIL (DK) Harmonipavillonen
16:45 THE ATTIC SLEEPERS (DK) Glassalen17:30 ANYA (DK) Pantomimeteatret
18:00 TORA (AUS) Plænen
19:00 JP COOPER (UK) Glassalen
19:00 SEA CHANGE (N) Harmonipavillonen
19:45 THOMSTON (NZ) Pantomimeteatret
20:15 THØGER DIXGAARD (DK) Plænen
21:15 ELIAS (S) Glassalen
21:15 LORD SIVA (DK) Harmonipavillonen
21:30 ASTRID S (N) Pantomimeteatret
22:15 PATRICK DORGAN (DK) Plænen
22:45 NOVELIST (UK) Pantomimeteatret
23:15 IRIS GOLD (DK) Glassalen

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Musiklover siger:

    Son Lux er ALT værd! Alle bør tage ind for at se det act!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!