Son Lux — Original Music From and Inspired By: The Disappearance Of Eleanor Rigby

31 jan 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

sonlux_2_2

Son Lux er til­ba­ge med ny musik, den­ne gang i form af film­mu­sik til fil­men — eller film­tri­lo­gi­en The Dis­ap­pea­ran­ce Of Ele­a­nor Rig­by med Jes­si­ca Chastain and James McA­voy i hoved­rol­ler­ne. Som alt andet Son Lux har det noget magisk over sig!

Ryan Lott, som Son Lux hed­der i vir­ke­lig­he­den, har man­ge stren­ge af spil­le på. Han har over fle­re udgi­vel­ser vist, at han fuld­stæn­digt gnid­nings­frit kan bevæ­ge sig mel­lem gen­rer og såle­des blan­de elek­tro­nisk, hip hop, indi­epop, (freak)folk og neoklassiske/filmiske ele­men­ter med him­mel­stræ­ben­de stem­nin­ger, uden at det lyder rodet. Sene­st kan du høre det på den bril­li­an­te LP Lan­terns og den effek­ti­ve rework-ep Alter­na­te Wor­lds, der bød på nye inter­es­san­te ver­sio­ner af udvalg­te num­re fra Lan­terns, blandt andet en pro­g­res­siv udga­ve af Easy (Switch Scre­ens), der hav­de tee­na­ge-pop-fæno­me­net Lor­de med på vokal.

Det fil­mi­ske islæt har fra star­ten været udtalt i Son Lux’ stem­nings­mæt­te­de og poe­tisk drøm­men­de lydu­ni­vers, så det er egent­lig helt natur­ligt, at han nu for alvor påta­ger sig rol­len som film­kom­po­nist. Alle­re­de i 2007 blev han da også fuld­tids­kom­po­nist for et rek­la­me­fir­ma, og i nye­re tid har han både kom­po­ne­ret og lavet lyd­de­sign til spil­le­film (bl.a. Loo­per og Don Jon) samt danseforestillinger.

Musik­ken til The Dis­ap­pea­ran­ce of Ele­a­nor Rig­by består både af rene instru­men­tale num­re og num­re med sang på, både af Son Lux selv og san­ge­r­in­den Faux Fix.

Du får et par eksemp­ler. Let Me Fol­low er det num­mer, hvor vi kom­mer tæt­test på klas­sisk Son Lux med hans egen skæ­ve vokal, slæ­ben­de beat, stry­ge­re, smukt mani­p­u­le­re­de lyde og en fin for­nem­mel­se for bru­gen af rumklang.

 

Num­me­ret No Fait Waits Me byg­ger for­sig­tigt op og kul­mi­ne­rer i en smuk, følel­ses­la­det slutning.

 

Stream album­met i fuld­læng­de her:

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!