So-so Echo

2 feb 2013 by Søren Lund Korsgaard, 3 Comments »

So-so Echo2

So-so Echo er et helt nyt dansk pro­jekt, bestå­en­de af med­lem­mer fra to musi­kal­ske pro­jek­ter som Musik Mig Blidt tid­li­ge­re har haft i fokus, nem­lig Alco­ho­lic Faith Mis­sion (Thor­ben Sei­e­rø Jen­sen og Sune Sølund) og Lyd­mor (Jen­ny Rosander).

Ban­det laver drøm­men­de, melan­kolsk elek­tro pop i stil med det efter hån­den meget kend­te num­mer A Real Hero af College/Eletric Youth, der blev meget kendt efter have været med på sound­tra­ck­et til Nico­las Win­ding Refns film Dri­ve. 80’er inspira­tio­nen er nem at høre med den karak­te­ri­sti­ske Roland Juno synt­he­sizer som domi­ne­ren­de instru­ment. Der er også lidt Beach Hou­se vibra­tio­ner over deres lyd.

Og det fun­ge­rer bare pis­se­godt, hvil­ket du selv kan erken­de ved at strea­me de to tra­cks, som ban­det ind­til vide­re har frigivet.

Ban­det har trods dets kor­te leve­al­der (So-so Echo blev først lan­ce­ret her i janu­ar 2013!) alle­re­de fået en del opmærk­som­hed. Her­hjem­me har P6 Beat fået øjne­ne op for ban­det, og de er net­op røget i rota­tion på selv sam­me radiostation.

Men også det inter­na­tio­na­le musik­mil­jø har alle­re­de fået øjne­ne op for So-so Echos kva­li­te­ter. PR-bureau­et Pla­ne­te­ry, som før har arbej­det med Bon Iver og Gri­mes, har ind­ledt et sam­ar­bej­de med So-so Echo og hav­de egent­lig fået en afta­le i stand på den tone­an­gi­ven­de festi­val for upco­m­ing bands South By South West (SXSW) i Texas, men ban­det end­te med at sige nej tak, da de ikke føler, de helt har fun­det sig selv som band end­nu og des­u­den har brug for mere for­be­re­del­ses­tid, får de går all in på den inter­na­tio­na­le front.

I ste­det har So-so Echo fået æren af at var­me op for The Raveo­net­tes på Vega den 15. marts (Køb bil­let­ter her.) De blev kon­tak­tet direk­te af Sune Wag­ner fra The Raveonettes.

Det er med garan­ti ikke sid­ste gang, vi hører fra So-so Echo. De har på ultra­kort tid fået et pænt fodfæste.

So-so Echo | Soundcloud
So-so Echo | Twitter
So-so Echo | Facebook
So-so Echo | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

3 Comments

  1. Nilaus siger:

    Dej­lig ny musik, jeg skal da helt sik­kert på Spor­festi­val nu!

  2. Nilaus siger:

    Dej­lig ny musik, jeg skal da helt sik­kert på Spot­festi­val nu!

  3. admin siger:

    Ja, hvis mit stu­die ellers til­la­de det, så vil jeg vir­ke­lig også ger­ne afsted!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!