Singlepremiere: Eucrid Elms — Digital Funeral

1 aug 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Eucrid Elms er pseu­do­ny­met for den køben­havn­ske sangskri­ver Esben Han­sen, som har en sær­lig plads i Musik Mig Blidt-land. Han var en af de kunst­ne­re vi udvalg­te til “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” i vin­ter og han var også blandt de dan­ske nav­ne, vi mener, man bør hol­de øje med i 2017.

Der­for er det en glæ­de, at kun­ne løf­te slø­ret for de før­ste toner fra Eucrid Elms kom­men­de debutal­bum Digi­tal Fune­ral, der udkom­mer til efteråret.

Titel­san­gen Digi­tal Fune­ral er en vemo­dig, smuk og sou­let kom­po­si­tion, hvor Esben Han­sens sjæl­ful­de vokal vir­ke­lig vises frem, og hvor kla­ve­ret og saxo­fo­nen er de domi­ne­ren­de instru­men­tale virkemidler.

Video­en til titel­san­gen slår tonen an og præ­sen­te­rer album­mets tema — vi ser klip fra en mørk men­ne­ske­for­ladt stue, der er intet andet end skær­me, der viser flim­mer. Ind i mel­lem ser vi klip fra natu­ren, et hek­tisk kame­ra — måske en per­son der flyg­ter fra noget? I slut­nin­gen ser vi bil­le­der af under­gan­gen, før vi ven­der til­ba­ge til den men­ne­ske­for­lad­te stue.

Om debutal­bum­met, der som nævnt udkom­mer i efter­å­ret, for­tæl­ler Esben, at det er et sci­en­ce- fiction-kon­cep­tal­bum om net­op under­gang, både den lil­le, der ram­mer det enkel­te men­ne­ske i form af sorg og død, og den sto­re — sel­ve men­ne­ske­he­dens ende­ligt. Han fortsætter:

Både den lil­le og den sto­re under­gang — eller kata­stro­fe — er et tema, der er evigt rele­vant i kul­tu­ren, men sær­ligt i dis­se tider med poli­tisk og ide­o­lo­gisk usta­bi­li­tet, en kli­ma­ka­ta­stro­fe som ver­dens­sam­fun­det træk­ker på skul­dre­ne af og en digi­tal vir­ke­lig­hed der i lyn­tem­po ændrer men­ne­ske­he­dens leve­vil­kår. Digi­tal Fune­ral er ikke en for­ma­nen­de opsang til poli­ti­ker­ne men et for­søg på at under­sø­ge under­gan­gen fra for­ti­den, nuti­den og frem­ti­den — hvor­dan ser den ud, og hvor bevæ­ger men­ne­ske­he­den sig hen?”

Som det del­vist frem­går af sing­len, har Esben i sangskriv­nin­gen skif­tet gui­ta­ren og sin­ger song-wri­ter lyden fra tid­li­ge­re udgi­vel­ser ud med især synt­hs, beats og vokal­har­moni­er for på den måde at til­pas­se lydu­ni­ver­set til det­te nye dystre tek­stu­ni­vers. Det bli­ver spæn­den­de at høre, hvor­dan den­ne vision har udmønt­et sig på det fær­di­ge album!

På Digi­tal Fune­ral med­vir­ker des­u­den andre dyg­ti­ge musi­ke­re, bl.a. trom­mesla­ger Anders Bach (Bis­se, Sil­ve­ster, Ice Cream Cat­hed­ral), san­ge­r­in­de Anja Lahr­mann (Excelsi­or, Ice Cream Cat­hed­ral) og gui­ta­rist Micha­el Bjer­re (Mai Miy­ako).

Album­met udgi­ves på det nyop­star­te­de køben­havn­ske pla­de­sel­skab SKYGGEN.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!