Musik Mig Blidt præsenterer (Vol.6): Oliver Dengsø, Mads Vadsager & Eucrid Elms

28 feb 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” er et sam­ar­bej­de mel­lem Musik Mig Blidt og Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, hvor Musik Mig Blidt kura­te­rer en magisk showca­se-aften med arti­ster fra det dan­ske vækst­lag, håndplukket til lejligheden!

Det­te er sjet­te showca­se i ræk­ken, og den fin­der sted fre­dag d. 31. marts på Kul­tur­sta­tio­nen Vanløse.

Tid­li­ge­re udvalg­te arti­ster tæl­ler Tusind­fald, Jens-Ulrik, Kle­e­mey­er, Mil­ford, Pala­ce Win­ter, Swe­et Tem­pe­st, Late Bloo­mers, Flod, Fei­vel, PFAU, Ras­mus Brix, Diet, Hey Way, Yune, Fug­le­flug­ten og Good­bye Lisi­chka.

Den­ne gang har vi for­nø­jel­sen af at kun­ne præ­sen­te­re Oli­ver Dengsø, Mads Vadsa­ger og Eucrid Elms. Dis­se tre upco­m­ing arti­ster mener vi har et stort talent og poten­ti­a­le, som fortje­ner en mulig­hed for at udvik­le sig på den dan­ske musikscene.

Bil­let­ter kan købes her (70 kr. inkl. gebyr)

Face­boo­k­e­vent: https://www.facebook.com/events/260286704383522/

Tid: Døre 19.30 / Musik 20.20

Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, Fro­de Jacob­sens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

 

Oliver Dengsø


Oli­ver Dengsø er en aar­hu­si­ansk musi­ker, hvis fine EP Point­less Fun fra 2016 demon­stre­rer indie-folk af høj kali­ber via hæs vokal, western gui­tar, gam­le Juno key­bo­ards og kni­tren­de, atmos­fæ­ri­ske klangflader.

Vi har at gøre med en kunst­ner, som hvi­ler selvsik­kert i sit musi­kal­ske afsæt og sin sangskriv­ning. Tek­ster­ne kred­ser med iro­nisk distan­ce om livets skrø­be­lig­hed og for­gæn­ge­lig­hed. Tænk Nick Dra­ke møder Twin Peaks, så har du en idé om det spænd­felt, Dengsø ope­re­rer indenfor.

Efter sigen­de skul­le det nye mate­ri­a­le fra Oli­ver Dengsø være mere up-beat og synth-præ­get. Hvem ved, måske løf­ter han slø­ret for nyt mate­ri­a­le den 31. marts i Vanløse?

 

Mads Vadsager

Mads Vadsa­ger (tid­li­ge­re Oh Guard), spil­ler orga­nisk elctro­ni­ca. Sam­men med Mads’ flot­te vokal ska­bes et atmos­fæ­risk lydtæp­pe, som tør dvæ­le i stem­nin­ger. Vir­ke­mid­ler­ne er enk­le. Let­te, fløjs­blø­de synt­hs, luf­tig, drøm­men­de vokal, bob­len­de beats, en twe­a­ket gui­tar og en sim­pel men fæn­gen­de melodi.

Hans nye­ste udspil Skyg­ge­spil udkom d. 30. janu­ar og betår af tre num­re, som lige­som på tid­li­ge­re udgi­vel­ser dyr­ker melan­ko­li­en gen­nem dvæ­len­de electro­ni­ca i stil med bl.a. Sekuoia og Tara­ga­na Pyja­ra­ma.

 

Få en end­nu bed­re for­nem­mel­se af hvad du kan for­ven­te ved at dyk­ke ned i Mads Vadsa­gers bag­ka­ta­log, som er rigt på stem­nings­ful­de, atmos­fæ­risk drøm­men­de kom­po­si­tio­ner, hvor let­te, fløjs­blø­de synt­hs, luf­tig, længsels­ful­de voka­ler, gui­tar, man­do­lin (både sin egen og gæste­vo­ka­ler), sprø­de beats og simp­le vug­ge­vi­se-asso­ci­se­ren­de melo­di­er er de domi­ne­ren­de virkemidler.

 

Vadsa­ger bli­ver udgi­vet af det lil­le men inter­es­san­te dan­ske pla­de­sel­skab Hus­op­ta­gel­ser, og de har pro­du­ce­ret en fin lil­le video, hvor Mads præ­sen­te­rer sig selv og sin musik.

 

Eucrid Elms

Bag Eucrid Elms står den eks­pe­ri­men­te­ren­de sangskri­ver Esben Han­sen. Han er inspi­re­ret af bl.a. Beck, Sam Ami­don, Thur­ston Moo­re, Spark­le­hor­se, Elli­ott Smith, The Fla­m­ing Lips, Arca­de Fire, The Mag­ne­tic Fields, Bright Eyes, Scott Wal­ker, Nick Cave, PJ Har­vey, Jen­ny Wil­son og Ryan Adams. dis­se kunst­ne­re kan sag­tens spo­res i musik­ken, men sam­ti­dig lyk­kes Esben Han­sen med at fin­de sit eget stå­sted og ska­be noget originalt.

Eucrid Elms musik veks­ler mel­lem enk­le, let­til­gæn­ge­li­ge melo­di­er og mere udsy­re­de lyd­land­ska­ber. Både tek­ster og instru­men­te­ring er fuld af kon­tra­ster og vari­a­tion. Det drøm­men­de, melan­kol­ske og dystre går hånd i hånd. På sene­ste sing­le The Choir fin­der du såle­des både gro­ovy sam­ba­trom­mer og kryp­tisk saxo­fon, mens num­me­ret 259 fra den spæn­den­de 2015-EP Stran­ge Lights skif­ter mel­lem føl­som, spartansk sin­ger-songwri­ter-stil og en mur af hårdt­slå­en­de støj­ro­ck. Mod­po­ler mødes, og det slår gnister!

 

Man kun­ne kal­de det hyp­no­ti­se­ren­de, apo­ka­lyp­tisk indie-pop-rock. I 2017 kan du se frem til, at Eucrid Elms’ debutal­bum Digi­tal Fune­ral udkom­mer. Album­met hand­ler om, hvor­dan vi træk­ker os væk fra hin­an­den og ind i et vir­var af meta­da­ta, cli­cks, likes og koder. Et par af sang­tit­ler­ne er afslø­ret og tæl­ler under­gangs-asso­ci­se­ren­de tit­ler som A Short Dark Sce­neDigi­tal Fune­ral og I Just Saw the End of the World. 

Min ikke der er en god chan­ce for at stif­te et før­ste bekendt­skab med dis­se tit­ler den 31/3!

Konkurrence

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­tage i kon­kur­ren­cen skal du blot fin­de kon­kur­ren­ce­op­sla­get i arran­ge­men­tets Face­book-begi­ven­hed og tag­ge eller skri­ve nav­net på den per­son, du vil tage med til kon­cer­ten, hvis du vin­der. Vi træk­ker vin­der­ne man­dag d. 27/3 kl. 17. Vin­der­ne bli­ver kon­tak­tet umid­del­bart derefter.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!