Nyt fra Wangel

10 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

wangel22

Wan­gel, som jeg har skre­vet om tid­li­ge­re i det­te ind­læg, er ude med nyt mate­ri­a­le! Duo­en bestå­en­de af Peter Wan­gel og Kas­per Ejler­skov har lagt fire ny emi­nen­te san­ge op på deres soundcloud. De nu i alt seks til­gæn­ge­li­ge san­ge demon­stre­rer et bund­so­lidt talent, der sag­tens kun­ne vin­de et publi­kum uden for Dan­marks græn­ser. Med refe­ren­cer til Bon Iver, When Saints Go Machine og Jeff Buck­ley fan­ger de nem­lig en lyd, som nemt kan vin­de man­ge hjerter.

Peter Wan­gel bril­le­re igen på de nye san­ge med ube­svæ­ret veks­len mel­lem dyb, man­dig og halv­hæs vokal samt femi­nin fal­set. Af og til bru­ges der voco­der eller auto­tu­ne til at mani­p­u­le­re med voka­len (kan en musi­ker hjæl­pe med at skel­ne her?), men det tager aldrig over­hånd og bli­ver, lige­som det er til­fæl­det med James Bla­ke, brugt på en kunst­ne­risk inter­es­sant måde og ikke til at dæk­ke over en svag vokal.

Duo­en spr­ud­ler gene­relt af gode ide­er, gode melo­di­er og inter­es­san­te pro­duk­tio­ner med mas­ser af velvalg­te elek­tro­ni­ske ele­men­ter. De gli­tren­de gui­ta­rer og de man­ge lag af blø­de svæ­ven­de synt­hs bør også frem­hæ­ves. Lyd­bil­le­det er let og luf­tigt i en sådan grad, at man næsten får lyst til at indån­de lyden. Det er utro­lig læk­kert at lyt­te til.

Små detal­jer som det gli­den­de tem­poskift i Who’s Out vid­ner om musi­kalsk over­skud. Og så er den inten­se synth- og voco­der­la­det fina­le meget vellykket.

Wan­gel — Who’s Out

Lit­hi­um er den mest pop­pe­de af de nye sange:

Wan­gel — Lithium

Spin­ning Head er i skri­ven­de stund min favo­rit. Tem­po­et er skru­et ned, voka­len er både truk­ket lidt til­ba­ge, lig­ger i fle­re lag og bli­ver sam­plet. Lig der­til sim­pel percus­sion med hånd­klap, bob­len­de og b

Wan­gel — Spin­ning Head

Lock­down er skå­ret helt ind benet rent instru­men­talt og vir­ker næsten som en inter­mezzo. Ingre­di­en­ser­ne er enkel blid synth i bag­grun­den og en veks­len mel­lem lys, skrø­be­lig fal­set og dyb, hæs vokal.

Wan­gel — Lockdown 

De to reste­ren­de num­re har jeg tid­li­ge­re dæk­ket i det før­om­tal­te tid­li­ge­re ind­læg. Myste­rious har i mel­lem­ti­den skif­tet navn til Time to Eat, og Signs har fået en ny pro­duk­tion, hvor bl.a. percus­sio­nen har en mere til­ba­ge­truk­ket rol­le i lyd­bil­le­det og i sid­ste halv­del er ændret.

Wan­gel — Time To Eat

Wan­gel — Signs

 

Jeg har et spørgs­mål til de her­rer, Kas­per Ejler­skov Leon­hardt og Peter Wan­gel: Hvor­når bli­ver her­lig­he­der­ne udgivet? :)

 

Wan­gel | Soundcloud
Wan­gel | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Oskar siger:

    Fan­ta­stisk! Plea­se udgiv det på den ene eller anden måde!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!