Lynkonkurrence: Vind billetter til Samaris + Blaue Blume på Rust

13 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

samaris-e1374939254966

I sam­ar­bej­de med spil­le­ste­det Rust udlod­der Musik Mig Blidt 1x2 bil­let­ter til kon­cer­ten med island­ske Sama­ris og dan­ske Blau­me Blu­me i mor­gen aften, den 14/2. For at del­ta­ge skal du sva­re på sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk og sva­re mig på, hvor man­ge med­lem­mer Sama­ris tæl­ler. Skriv “Sama­ris + Blaue Blu­me på Rust” i emne­fel­tet. Dead­li­ne er i mor­gen den 14/2, kl. 12 og vin­de­ren får umid­del­bart der­ef­ter besked.

Face­book-event-siden til den­ne for­nem­me dob­belt­kon­cert fin­der du på: https://www.facebook.com/events/726135380738994/

Det er lidt af et scoop af Rust at have sam­let to så spæn­den­de bands på sam­me aften!

Her kan du bli­ve lidt klo­ge­re på de to kunstnere:

 

Sama­ris

samaris

Sama­ris er som sagt fra Island og udgø­res af Áslaug Rún Magnús­dót­tir på kla­ri­net, Þórður Kári Ste­inþórs­son på elek­tro­nik­ken og Jófríður Ákadót­tir på vokal. Jófríður Ákadót­tir spil­ler også i dream­folk ban­det Pascal Pinon med sin tvil­lin­ge­sø­ster (se ind­læg her).

Sama­ris blev dan­net i 2011 og alle­re­de sam­me år vandt de den årli­ge island­ske musik­kon­kur­ren­ce Músík­til­rau­nir, der tid­li­ge­re er ble­vet vun­det af det suc­ces­ful­de indi­epop band Of Monsters And Men. Sene­re sam­me år vandt de den pre­sti­ge­fyld­te island­ske musikpris Kraumur Award, der hvert år udde­les af et erfa­rent panel til de 6 bed­ste island­ske album.

I 2011 og 2012 spil­le­de Sama­ris på den sto­re årli­ge Iceland Airwa­ves festi­val i Reykjavik, sam­men med blandt andre Björk og Sigur Rós, hvor de opnå­e­de stor inter­na­tio­nal opmærk­som­hed (de spil­ler der igen i år). Sid­ste år lan­de­de så deres debutal­bum Sama­ris, som gene­relt har fået gode anmel­del­ser. Favo­rit­ten her­fra er nok Góða tungl, hvor den vibre­ren­de, lavfre­kven­te bund fun­ge­rer vir­ke­lig godt i det ellers kla­re lydbillede.

Sama­ris — Góða tungl

 

Som num­me­ret demon­stre­rer, har Sama­ris en varm elek­tro­nisk lyd, hvis var­me for­stær­kes af den karak­te­ri­sti­ske brug af kla­ri­net. Til gen­gæld kan Jófríður Ákadót­tirs vokal være både kølig, melan­kolsk og hjem­sø­gen­de. Selv­om lyden har et moder­ne snit, så kan man ikke sige det sam­me om tek­ster­ne, som ban­det har hen­tet fra island­ske saga­er fra det 19. århundrede.

Sama­ris’ andet fuld­læng­de­al­bum Sil­ki­dran­gar er annon­ce­ret til at udkom­me den 6. maj via pla­de­sel­ska­be One Litt­le Indi­an.

Før­ste sang fra det­te album kan man få en fors­mag på alle­re­de. Num­me­ret Hafið får du her i en live­ver­sion, som vir­ke­lig har lækre luf­ti­ge og dra­gen­de dimen­sio­ner. Jeg elsker den måde Jófríður Ákadót­tir syn­ger på i det­te num­mer! Jeg fat­ter ikke en lyd, men lige­som med lands­mæn­de­ne Sigur Rós gør det ikke noget, for­di der lig­ger noget menings­bæ­ren­de i sel­ve klan­gen, stem­nin­gen og melo­di­en. Des­u­den er det island­ske sprog smukt i sig selv, især i kraft af Jófríður Ákadót­tirs tyde­li­ge måde at udta­le orde­ne på.

Sama­ris — Hafið (Live­ses­sion for The Line of Best Fit)

 

 

Blaue Blu­me

blaue blume342

Blaue Blu­me er et fire­mands­band med Robert Jen­sen Buhl på gui­tar, Jonas Smith på vokals og gui­tar, Peter Bøg­vad på bas og Søren Jen­sen Buhl på trommer.

Ban­det fik hur­tigt vind i sej­le­ne, da deres før­ste sing­le røg onli­ne og er ble­vet omtalt på man­ge sto­re inter­na­tio­na­le musik­si­tes og blogs. For få dage siden kul­mi­ne­re­de det i ikke min­dre end en book­ing på Roskil­de Festi­val 2014(!) som en del af festi­va­lens “Rising Acts” — en ræk­ke udvalg­te loven­de nor­di­ske upco­m­ing kunst­ne­re, som spil­ler i opvarmningsdagene.

Også her på blog­gen har Blau­me Blu­me fået posi­tiv opmærk­som­hed (link). Især for­san­ger Jonas Smit­hs vokal er et træk­pla­ster af de helt sto­re, som jeg tid­li­ge­re har kastet dis­se ord efter:

Jonas Smit­hs vokal min­der om When Saints Go Machin­es Niko­laj Manu­el Von­silds vokal i spænd­vidde og dra­ma­ti­ske frem­fø­relse, græn­sende til det tea­tral­ske. Den er intet min­dre end vir­tuos! Der er så man­ge vibre­rende nuan­cer i hans stem­me, at den er et stu­die værd i sig selv. Ube­svæ­ret veks­ler han mel­lem fal­set og baryton.”

Blaue Blu­me — On New Years Eve

Da anden­sing­len Helen duk­ke­de op skrev jeg begej­stret: “Blaue Blu­me har vir­ke­lig sans for gode melo­dier og spæn­dende kom­po­si­tio­ner, så meget står nu i den grad klart.”

Blaue Blu­me - Helen

Sene­ste sing­le Jea­lou­sy er knap så impo­ne­ren­de efter min vur­de­ring, men der er ingen tvivl om, at ban­det har fat i noget inter­es­sant og har en for­san­ger, der kan bære dem langt.

Blaue Blu­me — Jealousy

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!