Blaue Blume

6 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

blaue blume

Foto: Dani­el Schriver

Hvor kom de her dan­ske dren­ge, der kal­der sig Blaue Blu­me lige fra? Ud af det blå har et enkelt num­mer, On New Years Eve, ramt net­tet. Og det har ramt det hårdt! Fle­re sto­re uden­land­ske blogs og radio­sta­tio­ner har på kort tid taget num­me­ret til sig, og det fort­sæt­ter med spre­de sig som en steppebrand.

Og det er ikke så mær­ke­ligt, for det er et ret impo­ne­ren­de før­ste num­mer, som Blaue Blu­me har kre­e­ret. At døm­me her­ef­ter bevæ­ger ban­det sig inden­for intel­li­gent, avant­gar­di­stisk pop i sam­me bold­ga­de som lands­mæn­de­ne When Saints Go Machine. Ikke mindst når det kom­mer til de to bands’ for­san­ge­re. Blaue Blu­mes for­san­ger Jonas Smit­hs vokal min­der om When Saints Go Machin­es Niko­laj Manu­el Von­silds vokal i spænd­vid­de og dra­ma­ti­ske frem­fø­rel­se, græn­sen­de til det tea­tral­ske. Den er intet min­dre end vir­tuos! Der er så man­ge vibre­ren­de nuan­cer i hans stem­me, at den er et stu­die værd i sig selv. Ube­svæ­ret veks­ler han mel­lem fal­set og baryton. Læg f.eks. mær­ke til san­gens aller­sid­ste tone, som effek­tivt demon­stre­rer Jonas Smit­hs flot­te baryton.

 

San­gen er nær­mest todelt og viser to for­skel­li­ge drøm­men­de udtryk. Før­ste halv­del er til­ba­ge­læ­net chil­let med sitren­de gui­tar­strøg, hånd­pluk­ket gui­tar og sim­pelt slagtøj i bag­grun­den. I anden halv­del skyl­ler en rum­klin­gen­de gui­tar ind over en for der­ef­ter i tæt sam­ar­bej­de med Jonas Smit­hs vokal at sæt­te kurs direk­te mod høje­re luftlag.

Vir­ke­lig inter­es­sant og medri­ven­de før­ste udspil fra Blaue Blu­me, som vi sik­kert kom­mer til at høre meget mere til.

Blaue Blu­me | Soundcloud
Blaue Blu­me | Facebook
Blaue Blu­me | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!