Guide til Live Live Festival 2012 + Vind 2 billetter

22 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Live Live Festi­val er en ny musik­festi­val som sig­ter mod at udstil­le og pro­fi­le­re talent­ful­de dan­ske bands fra vækst­la­get. Den fin­der sted den 2. marts i Roskil­de og er klart et besøg værd.

Bil­let­pri­ser­ne er i øvrigt meget rime­li­ge. Kun 120 kr + gebyr. for en stan­dard­bil­let og 75 kr. + gebyr for en bil­let med studierabat.

I sam­ar­bej­de med festi­va­len udlover Musik Mig Blidt 2 bil­le­ter til Live Live festi­val 2012. Det ene­ste du skal gøre er at skri­ve en kom­men­tar til det­te ind­læg sene­st den 24. febru­ar, hvor du for­tæl­ler, hvem du glæ­der dig mest til ople­ve til festi­va­len. Skynd dig, det er snart! Vin­de­ren vil bli­ve kon­tak­tet direk­te (efter lodtrækning).

Der er over 20 bands/artister der optræ­der for­delt på 3 sce­ner til Live Live festi­val. Musik Mig Blidt gui­der dig i det føl­gen­de hen til de bands, du ikke må gå glip af! I ser­vi­cens navn oven i købet i kro­no­lo­gisk rækkefølge!

 

Melo­dy Melo­dy: 18.30 — 19:00

Der fin­des kun spar­som info om Melo­dy Melo­dy. Ban­det består af Mat­hi­as Kir­ke­gaard, Mar­tin Ras­mus­sen, Joa­chim Wint­her og Mads Kin­nerup. At døm­me ud fra bil­le­det oven­for er de ret unge.

Der lig­ger nog­le små lyd­bid­der til­gæn­ge­li­ge på ban­dets soundcloud pro­fil, og det teg­ner umid­del­bart et drøm­men­de, sfæ­risk og sho­e­ga­zer-agtigt lyd­bil­le­de, der godt kun­ne gå hen og udfol­de sig magisk live.

Melo­dy Melo­dy | Facebook

Melo­dy Melo­dy | Soundcloud

 

Mount Rus­h­more Safa­ri: 19:45 — 20.30

Mount Rus­h­more Safa­ri spil­ler ener­gisk indie-rock med kær­lige refe­ren­cer til de mør­ke 80’ere og bands som The Smit­hs, New Order og The Cure. At døm­me efter deres selv­be­tit­le­de EP, er der stor sand­syn­lig­hed for en afsmit­ten­de ener­gi, der går i fødderne.

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri — Norway (Right cli­ck to download)

MOUNT RUSHMORE-SAFARI — Norway

Mount Rus­h­more Safa­ri er et band Musik Mig Blidt tid­li­ge­re har sat fokus på. Hop her­over for at høre mere.

Mount Rus­h­more Safa­ri | Facebook

Mount Rus­h­more Safa­ri | Spotify

Mount Rus­h­more Safa­ri  | iTunes

 

Boho Dan­cer: 21:30 — 22:15

Boho Dan­cer er også et band Musik Mig Blidt tid­li­ge­re har fea­tu­red. Ban­det laver smuk alter­na­tiv folk med Ida Wenø­es vokal som ner­ven i musik­ken med dens veks­len mel­lem sart­hed og kraftfuldhed.

Læs mere om Boho Dan­cer på Musik Mig Blidt her.

Boho Dan­cer | Homepage

Boho Dan­cer | Facebook

Boho Dan­cer | Soundcloud

Boho Dan­cer | Spotify

 

From Sarah: 22:15 — 23:00

From Sarah er føl­som alter­na­tiv rock/folk, der min­der lidt om Kas­h­mir. Især på Demons (lyt her­un­der).

From Sarah har udgi­vet EP’en Notes og har et LP i stø­be­ske­en med tit­len Are We OK? der skul­le udkom­me 26. marts.

For­san­ger David Fjeld­strup er også med­lem af ban­det CODY, hvor han pri­mært spil­ler gui­tar. Han er dog ikke helt ukendt for mig som san­ger. Jeg ople­ve­de ham nem­lig live for et par år siden, da han sang med et andet band, kan ikke helt huske om det var med Alco­ho­lic Faith Mis­sion eller The Late Para­de. Men én ting står klart i hukom­mel­sen og det er hans alsi­di­ge stem­me. Den rum­mer mas­ser af oprig­tig­hed og gjor­de et stort ind­tryk på mig.

 

Video­en til Demons er også værd at tjek­ke ud:

From Sarah | Facebook

From Sarah | Soundcloud

From Sarah | Spotify

 

WOMBAT: 00:45 — 01:15

Dub­step-grup­pen WOMBAT (Wha­te­ver’s On My Beat All the Time) består af DJ og pro­du­cer Kra­gen og de to rap­pe­re Brin­cks og Vin­cent Spo­ke. Dub­step­pen er hård, men lege­syg som på Børn & Can­dy­floss (feat. Mund De Carlo).

 

WOMBAT | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!