Mount Rushmore Safari

6 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri er et sprit­nyt navn fra Køben­havns under­grund. Ban­det, der blev dan­net i star­ten af 2011, spil­ler ener­gisk indie-rock med kær­li­ge refe­ren­cer til de mør­ke 80’ere og bands som The Smit­hs, New Order og The Cure.

I febru­ar 2012 debu­te­rer kvin­tet­ten offi­ci­elt med deres selv-betit­le­de 7 tra­ck EP, som er pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Kas­per Nis­sen (The Rumour Said Fire) og Søren Zah­le (Utah). Alle­re­de nu kan du dog give EP’en en lyt­ter via Bandcamp læn­ge­re nede.

EP’en har været på repe­at hele dagen på mit ste­reo­an­læg i stu­en, hvor jeg har gået rundt og små­dan­set og nyn­net med. Sum­ma Sum­marum;  jeg er helt vild med Mount Rus­h­mo­re Safa­ris gode og smit­ten­de ener­gi! Kva­li­te­ten er høj på alle num­re. Jeg glæ­der mig til at høre et fuld­blod­sal­bum, der skul­le kom­me i efter­å­ret 2012.

Som en lil­le bonus til dig der­u­de, har jeg fået lov at dele en b‑side til EP’en. Num­me­ret hed­der Won­ders:

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri — Won­ders (Right cli­ck to download)

wonders_L3

 

EP’en kan du tjek­ke ud her:

Her er musik­vi­deo­en til sing­len Magic Moment Friend:

 

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri | Facebook

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri | Spotify

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri  | iTunes

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!