Flod — Kurs (EP)

27 okt 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

a3292702746_10

Flods EP Kurs har nu været ude et par måne­der og er klart en anbe­fa­ling værd. Den byder på en smuk og kon­trast­fuld rej­se og er en skøn blan­ding af melan­kolsk orke­stral pop, episk post-rock, intel­li­gent brug af electro­ni­ca og et frisk pust af ori­en­talsk mystik. Her er både bul­dren­de trom­mer, der giver asso­ci­a­tio­ner af rasen­de storme der bli­ver kastet frem og til­ba­ge mel­lem bjergsi­der samt stil­le, røren­de øje­blik­ke, som befandt man sig i en fro­dig grøn dal, hvor mor­gen­dug­gen glim­ter i lyset fra den opstå­en­de sol (måske går der oven i købet nog­le kine­se­re rundt og arbej­der i rismarkerne).

Lige­gyl­digt hvil­ke bil­le­der man får på net­hin­den under­vejs, bli­ver man som lyt­ter trans­por­te­ret til det ene spr­ud­len­de far­ve­ri­ge og nær­mest even­tyr­li­ge lydu­ni­vers efter det andet. På den måde er band­nav­net “Flod” meget velvalgt som meta­for for den rej­se, ban­det tager dig med på. Og hvis vi bli­ver på bil­led­pla­net i for­hold til album­tit­len Kurs, stik­ker musik­ken jo fak­tisk også i fle­re ret­nin­ger uden at miste sin grund­kurs. Nok meta­forsnak — lyt til album­met via din fore­truk­ne plat­form herunder:

  

 

Des­u­den er jeg helt pjat­tet med album­mets flot­te og stem­nings­ful­de artwork, lavet af Julie Tor­pe­gaard. Den her pla­de kun­ne jeg godt tæn­ke mig at have på vinyl, så den også kan pyn­te i lej­lig­he­den og til­fø­re lidt ori­en­talsk mystik og even­tyrstem­ning. Til­sy­ne­la­den­de har det også været noget af en pro­ces at fin­de frem til det ret­te visu­el­le udtryk, som foto­gra­fi­er­ne neden­for illustrerer.

flod111

flod444

flod222

flod555

flod333

kurs11

flod joki

Flod giver i øvrigt kon­cert på Rust i Køben­havn lør­dag den 2. novem­ber med bl.a. århu­si­an­ske Qui­ck Qui­ck Obey, som jeg også tid­li­ge­re har anbe­fa­let. Det koster over­sku­e­li­ge 40 kr. i døren. Link til even­tet: https://www.facebook.com/events/571515022902373/?previousaction=join&source=1

Læs mere om Flod i mit ind­læg om deres før­stesing­le her.

Flod | Facebook
Flod | Blog
Flod | Soundcloud
Flod | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!