Flod — Joki (single)

4 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Flod Jacob Ljørring

Foto: Jacob Ljørring

Det er mig en glæ­de at kun­ne ret­te fokus på den før­ste sing­le med tit­len Joki fra ban­det Flod, som nok er et nyt bekendt­skab for de fle­ste. Num­me­ret er fra den kom­men­de EP Kurs med udgi­vel­ses­da­to den 20. september.

Flod vandt Rock Nord pri­sen i 2010, en pris som blandt andet heden­gang­ne Oh No Ono også vandt tid­ligt i deres kar­ri­e­re. Med i pri­sen fulg­te en kon­cert på Skan­der­borg i 2011 som mar­ke­re­de et fore­lø­bigt høj­de­punkt i ban­dets leve­tid. Et høj­de­punkt som at døm­me efter Flods nye sing­le (og EP’en, jeg har været så hel­dig at få lov at sni­ge­lyt­te til) snart vil bli­ve efter­fulgt af nye højdepunkter.

Flod har rod i post-rock­ens musi­kal­ske uni­vers og har blandt andet været kraf­tigt inspi­re­ret af Explo­sions In The Sky, som ban­det også spil­le­de et cover­num­mer af til deres kon­cert Skan­der­borg Festival.

Gen­nem det sid­ste halvan­det år har ban­det udvik­let deres lyd betrag­te­ligt. Flod har givet slip på deres for­bil­le­der fra post-rock­en og gen­rens nog­le gan­ge for­ud­si­ge­li­ge for­mel og står nu på egne ben. Man kan selv­føl­ge­li­ge sta­dig høre post-rock­ens ind­fly­del­se, især i den her­sken­de melan­kol­ske stem­ning og i kli­mak­ser­ne, når trom­mer­ne bul­drer højest. Men udtryk­ket er nu blødt op med adskil­li­ge nye ele­men­ter — både med vir­ke­mid­ler fra den elek­tro­ni­ske musiks forun­der­li­ge ver­den, de ynde­ful­de melo­di­er fra fol­ke-musik­ken og den nyklas­si­ske musiks majestæti­ske instru­men­ter (diver­se blæ­se­re og strenginstrumenter).

Flod — Joki

Som det frem­går af sing­len Joki, er der mas­ser af fine detal­jer at gå på opda­gel­se i. Det lyder lidt som dan­ske band Efter­klang for nog­le år siden med deres fine for­nem­mel­se for at fusio­ne­re elek­tro­nisk musik, sym­fo­nisk musik og rock. Et andet lig­heds­punkt mel­lem Flod og Efter­klang, er at man får for­nem­mel­sen af, at ban­det med musik­ken vil for­tæl­le en histo­rie og ikke bare udtryk­ker følel­ser og stemninger.

Der hvor Flod adskil­ler sig, er at de på even­tyr­lig vis har til­fø­jet en ekstra ingre­di­ens til det ellers umi­sken­de­li­ge melan­kolsk skan­di­na­vi­ske — nem­lig noget ekso­tisk ori­en­talsk, nær­mest fjer­nøst­lig mystik.

Joki ind­le­der med flim­ren­de, pul­se­ren­de elek­tro­nisk ambi­en­ce, et fjer­nt klok­ke­spil, og noget der lyder som et samp­le fra et kine­sisk kor. Alle vir­ke­mid­ler, som udfol­der sig i for­skel­li­ge vari­a­tio­ner over det næsten 7 minut­ter lan­ge num­mer. Koret hak­ker en anel­se som en radio­sta­tion, der mister sit sig­nal, og efter et kort vakum fyl­der et monu­men­talt og bas­fyldt “crash” tom­rum­met. Og så er vi i gang. Num­me­ret drøm­mer her­ef­ter der­ud af med tal­ri­ge instru­men­ter smy­gen­de sig om hin­an­den på fle­re pla­ner. I fæl­les­skab ska­ber kor og instru­men­ter en nær­mest tre­di­men­sio­nel lyd, der er befri­en­de let at forta­be sig i.

Efter knap 2 minut­ter og 25 sekun­der tager et højstemt kor teten og fun­ge­rer som et slags omkvæd rent melo­disk. Joki bøl­ger op og ned i inten­si­tet og er gene­relt kom­po­ne­ret med stort over­skud og des­u­den flot produceret.

Jeg kan afslø­re, at Joki kun er begyn­del­sen på en smuk og kon­trast­fuld rej­se, som du kan ople­ve ved selv­hør, når Flods Kurs EP udkom­mer den 20. september.

 

Flod | Facebook
Flod | Blog
Flod | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. […] så den er måske også fal­det på et tørt sted for dem, der har holdt ud så læn­ge. Musik­blog­gen Musik mig blidt har givet os en mas­se rosen­de ord, og vi har lan­det en kon­cert på det­te års Ree­per­ba­hn Festi­val i […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!