Quick Quick Obey udgiver debutsingle

21 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, 3 Comments »

Sunn02

Qui­ck Qui­ck Obey er et ungt (gen­nem­snitsal­der på kun 20 år), alter­na­tivt rock/pop band fra Thy i Nord­ve­stjyl­land, der har rum­ste­ret i under­grun­den et styk­ke tid. Ban­det er en kvar­tet og udgø­res af Søren Poul­sen (trom­mer), Mik­kel Roar (bas/vokal), Niko­laj Poul­sen (vokal/guitar) og Esben Hal­ki­er (vokal/keys).

Jeg modt­og et par loven­de live­vi­deo­er i slut­nin­gen i janu­ar, men bestem­te mig for at se tiden an og ven­te på ind­spil­let mate­ri­a­le fra ban­det, før jeg tog stil­ling for alvor.

Nu lig­ger før­ste offi­ci­el­le sing­le, Sunn,  klar. Og jeg synes fak­tisk, det lyder meget fedt! Num­me­ret er pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Magnus Jochum­sen (bl.a. Bodebrixen).

Sunn er har en umid­del­bar smit­ten­de ener­gi i kraft af sin ahh ahh-melo­di, der med sin “krøl­le på halen” væk­ker indi­a­ner­ag­ti­ge asso­ci­a­tio­ner. Num­me­ret hol­der en god balan­ce mel­lem det tun­ge og opløf­ten­de, hvor trom­men og den rå, beskid­te bas udgør først­nævn­te, mens stø­jen­de gui­tar, de lyse synth-hug og den før­om­tal­te ahh ahh-sang står for sidstnævnte.

Qui­ck Qui­ck Obey — Sunn

 

I føl­ge Qui­ck Qui­ck Obey selv er sing­len repræ­sen­ta­tiv for ban­dets lyd, der har den ene fod i 70-ernes psy­ke­de­li­ske og eks­pe­ri­men­tel­le rock og den anden i den moder­ne, stor­slå­e­de poprock.

Hel­dig­vis er der som sagt også et par live­ses­sions at vur­de­re ud fra, om det­te er sandt. De stem­nings­ful­de og flot pro­du­ce­re­de video­er får du her:

 

Num­re­ne Sor­ry Rest­less Peop­le og Figu­res bekræf­ter ban­dets egen beskri­vel­se af deres lydu­ni­vers, men synes også at afslø­re en udtalt grad af ufor­ud­si­ge­lig­hed, som ikke er til ste­de på sam­me måde i Sunn. Der fore­går spæn­den­de ting som bl.a. skift i ryt­me og stem­nin­ger, hvil­ket ska­ber kon­tra­ster og en sær­lig dyna­mik, som vid­ner om spil­leg­læ­de og musi­ka­li­tet. Tjek bl.a. den epi­ske afslut­ning af Figu­res (fra 4 minut­ter og frem) eller over­gan­gen omkring 01:35 i Sor­ry Rest­less People.

Dren­ge­ne har da også en del erfa­ring trods deres unge aldre. De har spil­let til Ali­ve Festi­val, Skan­der­borg Livecamp, vun­det Gym­na­sieS­POT, der sam­ar­bej­der med Spot Festi­va­len og har næsten 40 kon­cer­ter på CV’et.

Sunn er før­ste smags­prø­ve fra debutal­bum­met, som ban­det pt. er ved at udar­bej­de i et hus nær Vester­ha­vet ved Vorupør. Album­met for­ven­tes til okto­ber og mixes af Cas­par Hes­sela­ger fra Pin­lig Tavs­hed (The Rumour Said Fire, The Eclectic Moniker).

Med Sunn og to live­ses­sions har Qui­ck Qui­ck Obey i mine øjne bevist, at musik­dan­mark bør hol­de øje med dis­se drenge.

Qui­ck Qui­ck Obey | Bandcamp
Qui­ck Qui­ck Obey | Facebook
Qui­ck Qui­ck Obey | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

3 Comments

 1. Benjamin Kongsted siger:

  Hov. De er da fra min hjem­by. Det er meget fedt sguda!

 2. admin siger:

  Der er vist noget i gær­de i Thy! Mag­no­lia Sho­als er også fra de kanter :)

 3. Svhipster siger:

  QQO, Mag­no­lia Sho­als, Arti­fi­ci­al Bro­t­hers, Den Våde Vaffel.
  Thy er lan­det for upco­m­ing musik, for­di man tager sig tid til at lade talen­ter­ne vok­se og ikke mar­keds­fø­rer egnen på kæm­pe­stjer­ner og supe­ra­re­na­er, de eks­pe­ri­men­te­ren­de bands har chan­ce for at fyl­de op (Hor­sens og Her­ning skul­le skam­me sig). Stor cadeau til de unge, der har bak­ket hin­an­den op og sam­men skabt et mil­jø, der årligt kan få køben­havn­ske hip­sters i hobe­tal til at udvan­dre mod Ali­ve­festi­val i Dan­marks pen­dant til Skotland.

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!