Dét skal du høre på Roskilde Festival 2013 — Part 3

5 jul 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

roskilde 2013 2

Lør­dag den 6. juli er min fød­sels­dag. Sam­ti­dig er det den dag på Roskil­de, hvor der er flest bands, jeg ger­ne vil høre, så det skal nok bli­ve en god dag! I det føl­gen­de kan du læse, hvad jeg vil­le høre, hvis jeg kun­ne være fle­re ste­der på en gang og des­u­den aldrig hav­de brug for en spi­se­pau­se! (Hør play­li­ste i bun­den af indlægget).

Nys­ger­rig på, hvad jeg har anbe­fa­let at høre tors­dag og fre­dag? så læs og lyt her og her.

 

Anbe­fa­lin­ger til lør­dag, den 6. juli

 

truls

Det før­ste du skal høre lør­dag er nor­ske Truls, kl. 14.30 på Cosmopol. Truls er et nyt synth­tungt, dansa­belt R&B pro­jekt fra Truls Heg­gero (fra Luke­star og Truls & the Tress). Heg­geros fal­set fly­der lystigt oven på gli­tren­de, bob­len­de og pop­pet electro­ni­ca. Der er ind­til vide­re kun to meget cat­h­cy sing­ler onli­ne, mens en debut-LP skul­le udkom­me sene­re på året. Favo­rit­ten er The Next!

 

 

efterklang foto

Der­næst spil­ler Efter­klang 16.00 på Are­na. Ja tak!

Dan­ske Efter­klang er en sten­sik­ker anbe­fa­ling. Med deres sene­ste album Pira­mi­da, har de lavet deres smuk­ke­ste album til dato, fuld af nor­disk melan­ko­li og sam­p­le­de lyde fra det øde­ste øde Sval­bard mel­lem Nor­ge og Nordpolen.

Des­u­den har Efter­klang ry for at være ret så magi­ske i live­sam­men­hæn­ge. Måske er det der­for, at trio­en har haft æren af at spil­le med et utal af sym­fo­ni­o­r­ke­stre ver­den over, her­i­blandt en live­pre­mi­e­re på Pira­mi­da i intet min­dre end Sid­ney’s Ope­ra­hus! Sene­st har de udgi­vet Pira­mi­da i en live­ind­spil­let udga­ve i sam­ar­bej­de med Copen­ha­gen Phil, som er vir­ke­lig vidun­der­lig. Efter­klangs musik lyder bare fan­ta­stisk i form af stort anlag­te klas­si­ske re-arran­ge­men­ter. Live­al­bum­met byder på to nye num­re - Vælv og So.

Der­u­d­over har Efter­klang for­ny­lig intro­du­ce­ret en smag­prø­ve på et nyt num­mer, Look Up, som blev opta­get i for­bin­del­se med Frost Festi­val tid­li­ge­re i år.

Efter­klang — “Look Up” (Live at Die­sel­Hou­se, Copen­ha­gen) FROST 2013 from FROST on Vimeo.

 

 

asgeir_trausti

Ásgeir Trausti bevæ­ger sig i sam­me sfæ­re som Bon Iver, dog en anel­se mere elek­tro­nisk. Han syn­ger på island­sk, men når det lyder så smukt, som til­fæl­det er, er det kom­plet lige­gyl­digt, at du ikke fat­ter et ord af hvad han syn­ger.  Giv ham et lyt kl. 17.00 på Pavilion.

 

 

indians-e1348010818551

Siden jeg før­ste gang skrev om Søren Løk­ke Juul’s pro­jekt, Indi­ans i marts 2011, hvor han var helt ube­skre­vet blad, er det sket mangt og meget med udbre­del­sen af hans musik. I 2012 år spil­le­de han på Pavi­li­on Juni­or, siden blev han sig­net på det tone­an­gi­ven­de pla­de­sel­skab 4AD (Blon­de Red­head, Bon Iver, The Natio­nal, Deer­hunter, Came­ra Obscu­ra, Efter­klang), og nu har pro­jek­tet vok­set sig moden nok til at Roskil­de igen har boo­k­et Indi­ans, den­ne gang til Odeon sce­nen lør­dag, kl. 19.00. Hvis du er til føl­som, magisk pop med gli­tren­de og atmos­fæ­ri­ske ele­men­ter, er Indi­ans noget for dig.

 

 

Unknown-Mortal-Orchestra

21.00 på Pavi­li­on kan du vug­ge blidt i hof­ter­ne til en omgang til­ba­ge­læ­net og sol­be­skin­net lo-fi indi­epop i form af Unk­nown Mor­tal Orche­stra. Jeg vil vove at påstå, at det er umu­ligt ikke at bli­ve bare lidt varm om hjer­tet af de nostal­gi­ske toner, de tre dren­ge kan frembringe.

 

sigur ros 333

Når klok­ken slår mid­nat ved Oran­ge, kan du være sik­ker på, at jeg står og trip­per af for­vent­ning. Sigur Rós har været mine sto­re hel­te, siden jeg begynd­te at inter­es­se­rer mig for andet end det musik, der er i radio­en. Hvis du ikke ken­der Sigur Rós, er den kor­te beskri­vel­se, at det lyder som bom­ba­stisk eng­lemu­sik. Det lyder af den slags stor­slå­et­hed, man kun fin­der over sky­er­ne eller på Jor­dens aller­s­muk­ke­ste ste­der. Der­for valg­te fol­ke­ne bag BBC’s natur­do­ku­men­tar­se­rie nok også net­op Sigur Rós som bag­grunds­mu­sik til seri­ens trailer.

Sigur Rós’ musik er geni­alt at forta­be sig i. Fak­tisk er det nok nær­mest umu­ligt at und­gå — især live, når de melan­kol­ske toner fyl­der luf­ten og træn­ger ind i sindet.

 

 

AngelHaze

Angel Haze er ny stjer­ne på hip-hop him­len. Hun er fra det rå Detroit og det kan høres. Hun har en aggres­si­vi­tet, man skal lede læn­ge efter og ikke mindst et flow med en præ­ci­sion og tem­po få kan mat­che. Det bed­ste eksem­pel på hen­des vil­de flow er på Wer­kin’ Girls. 

 

Sid­ste år brag­te musik­si­den Yours Tru­ly Angel Haze og hip-hop/trap pro­du­ce­ren Luni­ce sam­men om at ska­be et nyt num­mer i fæl­les­skab. Se den inter­es­san­te pro­ces her, hvor du også får en idé om, hvor fedt hun er i stand til at rap­pe live:

 

Og her det fær­di­ge resul­tat. Det ryk­ker da meget godt ikke?

 

Roskil­de 2013 Play­li­ste — Part 3

  

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!