Dét skal du høre på Roskilde Festival 2013 — Part 2

4 jul 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

PR 11 Orange Christian Hjorth

Foto: Chri­sti­an Hjorth/Roskilde Festival

I går kom jeg med mine anbe­fa­lin­ger til, hvad du skal høre på Roskil­de festi­val — Part 1 (læs og lyt her). Her føl­ger part 2 (med Spo­ti­fy og WIMP play­li­ste læn­ge­re nede). Lad os sprin­ge lige ud i det!

 

Anbe­fa­lin­ger til fre­dag, den 5. juli

highasakite-thumb-600x399-71603

Nor­ske Hig­ha­saki­te bør du fan­ge på Pavi­li­on, kl. 14.00. Drøm­men­de indi­ero­ck af bed­ste skuf­fe. Hig­ha­saki­te har styr på de gode melo­di­er og bru­ger et stort arse­nal af instru­men­ter. Lives­howet ple­jer at være domi­ne­ret af et væld af indi­an­ske sym­bo­ler som fjer og krigs­ma­ling, men det ene­ste til­nær­mel­ses­vist tru­en­de ved ban­det er imid­ler­tid den bul­dren­de stor­trom­me. Hig­ha­saki­te er mest kendt for hit­tet Indi­an Sum­mer, men de har rige­ligt med god­ter i posen fra deres char­me­ren­de debutal­bum, All That Flows Will Rain. Sel­ve­ste Bon Iver er i øvrigt fan, og det er jeg også. Selv er jeg mest forel­sket i det smuk­ke num­mer, Eve­ryt­hing Sank In you.

 

Bri­ti­ske Sohn (udta­les som sol på engelsk) har så vidt jeg ved aldrig spil­let i Dan­mark før, så det­te er før­ste mulig­hed for at ople­ve en vir­ke­lig loven­de upco­m­ing kunst­ner. En sprit­ny debut-EPhar net­op set dagens lys, og jeg er helt pjat­tet med hans efter­tænk­som­me og sou­le­de stem­me, bak­ket op af en detal­jer­rig og atmos­fæ­risk, elek­tro­nisk pro­duk­tion med et touch af R&B. Tan­ker­ne fal­der på kunst­ne­re som Jamie Woon og James Bla­ke. Det er ren kælen for dine øre­gan­ge! Tjek f.eks. den fine Blood­flows, der star­ter ømt og blidt og byg­ger fle­re og fle­re lag på, ind­til det hele kul­mi­ne­rer i et ufat­te­lig læk­kert synt­he­sizer-mæt­tet lyd­bil­le­de. Sohn spil­ler på Glo­ria, kl. 16.00!

 

jonathan wilson

Jonat­han Wil­sons musik er let melan­kolsk, afdæm­pet og med døsigt under­spil­le­de som­mer­vi­bes. Der kan høres kla­re refe­ren­cer til mild psy­ke­de­lia fra slut-60’er­ne og 70’erne. Hans vokal er for­tro­ligt hvi­sken­de. Jeg fore­stil­ler mig, at det må være ret fedt at sid­de i solen og chil­le til en dosis af Jonat­han Wil­son. Det kan du gøre kl. 17.00 på Odeon sce­nen.

 

Of-Monsters-Men

Hvis du duk­ker op til island­ske Of Monsters And Men’s kon­cert på Are­na kl. 18.30, er du sik­ret en hjerte­lig fest i folkpop­pens tegn. Det seks mand sto­re orke­ster er mestre i posi­ti­ve uptem­po vibra­tio­ner, fæl­les­sang — og skrål. Lyt engang til Litt­le Tal­ks, der nær­mest råber til solen med dens livs­be­kræf­ten­de væsen. Hvis Of Monsters And Men kan møn­stre sam­me ener­gi som på debutal­bum­met, My Head Is An Ani­mal, er der lagt i ovnen til en kon­cert, hvor du sik­kert får lyst til at kram­me alle omkring­væ­ren­de, også selv­om de er frem­me­de — hvis du da ikke selv får et kram, inden du når så langt.

 

sorte skole

20.30 på Are­na spil­ler Dj-kol­lek­ti­vet og vinyl­spe­ci­a­li­ster­ne Den Sor­te sko­le, kend­te for deres bril­lan­te og nær­mest legen­da­ri­ske kon­cer­ter på bl.a. Roskil­de Festi­val. Dren­ge­ne udgav for­ny­lig deres Lek­tion III, der er en fuld­stæn­dig vir­tuos opvis­ning i sam­pling­tek­nik og musi­ka­li­tet. Knap halvan­den time varer lek­tio­nen og demon­stre­rer et ekstremt eklek­tisk musi­k­ud­valg bestå­en­de af over 10.000 samp­les fra mere end 250 num­re! Den Sor­te Sko­le tager dig med på en rej­se ud i et ekstremt vari­e­re­ret men sam­ti­dig sam­men­sat musi­kalsk univers.

Lek­tion III kan down­lo­a­des her: http://densorteskole.net/

 

kirstine2

Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg, tid­li­ge­re sang­fugl i Blue foun­da­tion udgav tid­li­ge­re på året sit før­ste solo­al­bum, der er det ende­li­ge resul­tat af man­ge års eks­pe­ri­men­te­ren for at fin­de sit eget udtryk. Album­met hed­der meget pas­sen­de Ham­skif­te, og er drømmerock/pop, når det er mest char­me­ren­de og melo­disk. Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg lyder til at have fun­det i havn med både aku­sti­ske og elek­tro­ni­ske instru­men­ter, mani­p­u­le­rede felt­op­ta­gel­ser og selv­føl­ge­lig Kirsti­nes luf­tige, føl­somme vokal, der sta­dig lyder lige­så under­fun­dig og uskyl­dig som på Blue Foun­da­tion. Måske mere sår­bar og nær­væ­rende, idet Kirsti­ne syn­ger på sit dan­ske moder­sprog. Tek­ster­ne er i øvrigt smuk­ke som en mor­gen­dugs­drå­be, der bli­ver gen­nem­s­lyst af den opgå­en­de sol. Fang Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg 23.00 på Odeon. 

 

Play­li­ste: Det Skal Du Høre på Roskil­de Festi­val — Part 2

  

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!