Debut-EP fra We Are The Way For The Cosmos To Know Itself byder på kosmisk drømmepop af fineste kaliber

19 okt 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Ale­xan­der H. Jespersen

I dag udkom­mer debut-EP’en Flas­h­ba­cks fra We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself ende­lig — et band jeg har fulgt siden de før­ste gang gav lyd fra sig i 2013.

Da Musik Mig Blidt til­ba­ge i april hav­de pre­mi­e­re på titel­san­gen fra EP’en, var det bl.a. med dis­se ord: “Jeg kan kon­sta­te­re, at WATWFTCTKI sta­dig for­mår at skri­ve en god, gedi­gen pop­sang med deres helt egen sær­li­ge islæt af kos­misk ener­gi — den­ne gang med et mere til­ba­ge­læ­net, reflek­sions­ind­by­den­de udtryk end hidtil.”

Dis­se ord pas­ser udmær­ket på EP’en som hel­hed. Der­u­d­over er det også værd at bemær­ke, at Julie Chri­sti­an­sens lyse, luf­ti­ge vokal er som skabt til det drøm­men­de, him­mel­stræ­ben­de udtryk, som trio­en går efter og lyk­kes til ful­de med.

Den dan­ske trio for­tæl­ler om EPen:

Vi er ble­vet til­truk­ket af at udfor­ske både det retrospek­ti­ve og det nostal­gi­ske. Vi ønske­de alle at san­ge­ne og musik­ken skul­le være den slags der brin­ger min­der til­ba­ge, og som du sæt­ter på når har lyst til at reflek­te­re lidt over tin­ge­ne. For at fan­ge, og ind­kaps­le det­te, har vi truk­ket på inspira­tion fra for­skel­li­ge bands fra 80erne og 90erne, men vi har sta­dig for­søgt at blan­de de nostal­gi­ske vibes med mere moder­ne pro­duk­tio­ner for at gøre musik­ken frisk og tidssvarende.”

San­ge­ne på EPen hand­ler om at tage sig tid til at reflek­te­re over rela­tio­ner til de
men­ne­sker du har omkring dig; både dem du sta­dig nyder at kæm­pe for, og dem
du har givet slip på.

Lyt til EP’en her:

 

Tjek også den­ne live opta­gel­se af Out Of Doubt fra da som­me­ren gik på hæld:

 

Flashbacks DK-tour

Du kan fan­ge WATWFTCTKI på Dan­mark­stour over de næste par måne­der. Læg mær­ke til den 13. decem­ber, hvor du kan fan­ge dem til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer, vol. 9 sam­men med HunB­jørn! Bil­let­ter fås her.

19/10 — Relea­se­par­ty, Nord­sø Records, Køben­havn (Nord­havn) — Fri entré
27/10 — Wave #2, Gim­le, Roskilde
09/11 — HQ, Aarhus
10/11 — Sor­te Fir­kant Festi­val, København
19/11 — Lop­pen, Køben­havn (Elek­tro­nisk klu­baf­ten med Simon Lit­tau­er, Red Moon Ritu­al, Juli­us Syl­vest (DJ-set) og Emma Acs (DJ-set).
23/11 — Har­ders, Svendborg
24/11 — Kon­fus, Esbjerg
13/12 — Kul­tur­sta­tio­nen, Van­lø­se (Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer vol. 9 m. Hunb­jørn & WATWFTCTKI)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!