25 Anbefalinger til SPOT Festival 2019

1 maj 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

SPOT Festi­val, som i år run­der 25 år, er lige rundt om hjør­net. Det bli­ver som altid spæn­den­de at gå på opda­gel­se i en mas­se ny upco­m­ing musik og nyde et par af de mere etab­le­re­de bands. Men der er en over­flod af bands at væl­ge imel­lem, så kun­sten at fin­de frem til de mest inter­es­san­te er mildt sagt lidt af en udfor­dring! Det skal dog ikke for­hin­dre mig i at give mine bud på, hvad du bl.a. skal pri­o­ri­te­re. Listen er dog ikke udtøm­men­de, og pga. tids­nød fin­der du en en ræk­ke af mine anbe­fa­lin­ger uden pro­sa­tekst listet i slut­nin­gen af artiklen.

Hvis du har travlt, kan du også bare sprin­ge over hvor gær­det er lavest og tryk­ke play på den­ne Spo­ti­fy-play­li­ste, hvor jeg har sam­let alle mine 25 anbefalinger:

 

ZAAR

Lørdag d. 4. maj kl. 22:00
Klubscenen, Musikhuset

Et loven­de navn, hvis dra­gen­de sing­le, For A Whi­le, MMB tid­li­ge­re har haft pre­mi­e­re på. ZAAR er et sol­opro­jekt star­tet af Sara Flindt som har sine rød­der i det aar­hu­si­an­ske vækst­lag. Med et stort setup af synt­he­size­re, sequen­ce­re, melo­di­ske trom­mer og effekt­pe­da­ler ska­ber hun med sit band en stor­slå­et og eks­pe­ri­men­te­ren­de lyd der kun­ne sva­re til et stør­re orke­ster. Musik­ken er et kon­trast­fyldt lydu­ni­vers, der både vil pro­vo­ke­re med pul­se­ren­de og orga­ni­ske beats og inten­se synt­h­fla­der, men også rører en med smuk­ke og sår­ba­re øjeblikke.

 

 

Natlyst

Fredag d. 3. maj kl. 17:00
Klubscenen, Musikhuset

Nat­lyst er et andet band, jeg har før har skre­vet om i meget rosen­de ven­din­ger og som efter min opfat­tel­se har udgi­vet et af de stær­ke­ste albums på dansk jord i år. Ban­det er ungt, 11 mand stort (!), græn­se­sø­gen­de, alter­na­tivt popor­ke­ster, der lyder lidt som en fusion af beslæg­te­de nav­ne som Efter­klangNav­ne­løs og Under Byen.

 

Late Verlane

Fredag d. 3. maj kl. 19:00
Rytmisk Sal, Musikhuset

 

Lørdag d. 4. maj kl. 17:00
Aarhus Volume

Sven­ske Late Ver­la­ne fløj under min radar ind­til for et par måne­der siden, hvor jeg faldt helt på halen over hans hidtil ene­ste sing­le fra 2018, Roll Like A Dum­my. Men hvil­ket num­mer! Det er et vel­dre­jet num­mer med en lege­syg, cat­chy lyd, som ind­by­der både til sing-a-long og til at bevæ­ge fød­der­ne. Det bli­ver spæn­den­de at høre, hvad han ellers har i godteposen!

 

GRETA

Fredag d. 3. maj kl. 21:15
Kammermusiksalen, Musikhuset

 

Lørdag d. 4. maj kl. 19:20
A‑Huset

 

lørdag d. 4. maj kl. 16.00
HUN SOLO / Store Sal, Musikhuset

GRETA byder på drøm­men­de synt­hpop med en stærk for­kær­lig­hed for 80’erne, skabt i tæt sam­ar­bej­de med den nor­ske artist og pro­du­cer FARAO, som er bosid­den­de i Ber­lin. GRETA er i øvrigt født i Nordtys­kland, men har boet i Dan­mark siden 2011, og er bl.a. en del af Ida Red, og har været co-wri­ter på We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself’s skøn­ne sang, Don’t Bot­her.

Hen­des hidtil ene­ste udgiv­ne sang er både sprød, luf­tig og skarp i pro­duk­tio­nen, mens en vis råhed skin­ner igen­nem, der vir­ke­lig klæ­der GRETAS svæ­ven­de og sensu­el­le vokal. Jeg har fået lov at smug­lyt­te til hen­des kom­men­de EP, og kan bero­li­ge med, at det høje niveau holder!

 

Hjalte Ross

Fredag d. 3. maj kl. 22:30
Lille Sal, Musikhuset

 

Lørdag d. 4. maj kl. 14:00
SPOT ROYAL

Hjal­te Ross er en ung, dansk sin­ger-songwri­ter i star­ten af 20’erne, som på man­ge måder træk­ker trå­de til Nick Dra­ke, både i lyd og tek­stu­ni­vers. Dog er Hjal­te Ross knap så dyster som Dra­ke. Debutal­bum­met, Embo­dy, udkom i efter­å­ret 2018 og er i al sin afdæm­pet­hed et lil­le mesterværk.

 

The Oceans

Fredag d. 3. maj kl. 16:00
VoxHall

 

Lørdag d. 4. maj kl. 12:30
VIU Eyewear

The Oce­ans har været i fokus tal­ri­ge gan­ge på MMB. Ban­det dyr­ker en støj­ro­ck-pop­pet lyd præ­get af stø­jen­de gui­ta­rer, insi­ste­ren­de beats og fængs­len­de melo­di­er. Duo­en bestå­en­de af Dan Joe & Linus Val­de­mar er base­ret i Køben­havn og har eksi­ste­ret siden novem­ber 2014. Det sene­ste års tid har ban­det udgi­vet to flot­te EP’er — den før­ste EP I, udkom i sen­som­me­ren 2018 og bød på pop­pe­de, gla­de, som­mer­num­re i dur, mens EP II, der udkom for ca. en måned siden, mod­sat er mere hård, melan­kolsk, mørk og mol-præget.

 

 

Analogik

Lørdag d. 4. maj kl. 00:00
Den Rå Hal, Godsbanen

Ana­lo­gik er kendt for at mik­se bal­kan, ska, etio­pisk funk, tango, polka swing, etio­pisk jazz, cow­boy musik, sømands­mu­sik, indisk musik, bos­sa­nova og meget mere — og næsten altid med et twist af hip­hop. Med sådan en eklek­tisk sam­men­blan­ding kan du nok fore­stil­le dig, at en Ana­lo­gik-kon­cert er fest­lig på en her­ligt uhøj­ti­de­lig, kær­lig og til­ba­ge­læ­net måde.

Ban­det har holdt en læn­ge­re pau­se med udgi­vel­ser på ca. 7 år pga. bør­ne­pro­duk­tion, som ban­det selv udtryk­ker det. Om en måneds tid er der dog ende­lig nyt fra Ana­lo­giks hånd i form af album­met Hav­nens Per­le, som jeg har fået lov at lyt­te til på for­hånd. Den er en anel­se mere stil­le og efter­tænk­som end tid­li­ge­re, men sta­dig fuld af kuri­ø­se indslag uden at musi­ka­li­te­ten lider under det. Pla­den er ind­spil­let på gam­le uds­lid­te og til dels for­ka­ste­de instru­men­ter. Eksem­pel­vis et gam­melt piv­falsk kla­ver, et falsk træ­de­or­gel, en fal­de­fær­dig utæt tuba, hånd­spil­let vibra­fo­net­te, surf gui­tar, sømand­skor, diver­se saxo­fo­ner, trom­pet, synt­hs, sav, banjo, vio­lin og en mas­se elek­tro­nik. Det bli­ver spæn­den­de at se hvor man­ge af det­te vir­var af instru­men­ter, der fin­der vej til sce­nen i Den Rå Hal.

 

FRUM

Lørdag d. 4. maj kl. 21:50
Rytmisk Sal, Musikhuset

Færø­ske Jen­ný Augustudót­tir Kra­ge­ste­en mar­ke­rer sig med sfæ­risk, elek­tro­nisk indi­epop med gode melo­di­er. Hen­des stem­me besid­der en luf­tig­hed og kraft­fuld, som jeg tror vil blæ­se mig bag­over live.

 

Simone Tang

Lørdag d. 4. maj kl. 21:00
Klubscenen, Musikhuset

Simo­ne Tang er måske mest kendt for sin hoved­rol­le i Nils Malm­ros’ film Kære­stesor­ger, men det ændrer sig måske i nær frem­tid til at være for hen­des evner som san­ger og pro­du­cer i ste­det. Simo­ne Tang har net­op udgi­vet sin før­ste sing­le Sha­me, som er en røren­de sang med stænk af både RNB og soul. Det er læk­kert og melan­kolsk på sam­me tid.

 

Lyt også til den­ne tea­ser med to san­ge, der end­nu ikke er udgivet:

 

BYLJA

Lørdag d. 4. maj kl. 14:30
Trailerscenen

Dan­ske BYLJA, som er pro­du­cer­duo­en Mar­chel Mørk og Emil Aagaard, har jeg haft et godt øje til et styk­ke tid. De har end­nu kun udgi­vet få num­re, men deres fine sing­le Sinn end­te blandt de udvalg­te på Musik Mig Blidts liste over de bed­ste dan­ske san­ge fra 2018. Musik­ken dan­ner bro mel­lem tech­no, sfæ­risk, ambi­ent electro­ni­ca og aku­stisk vel­lyd med inspira­tion fra natu­ren, lidt ala island­ske Kias­mos og sven­ske Gid­ge. Jeg har fået lov at snig­lyt­te til en ræk­ke demo­er, som også byder på for­skel­li­ge mand­li­ge gæste­vo­ka­ler, og det lyder loven­de, kan jeg afslø­re. Duo­ens smuk­ke elek­tro-orga­ni­ske musi­ku­ni­vers, ska­ber de via et arse­nal af ana­lo­ge synt­he­size­re, com­pu­ter, elgu­i­tar og bas.

 

Derudover anbefaler jeg disse navne på SPOT:

 • School Of X
 • Far­ve­blind
 • Efter­klang
 • I Think You’re Aweso­me & Aar­hus Jazz Orchestra
 • KOM VI LØBER
 • Ida Wenøe
 • Phosp­hor Kid
 • Goss
 • Kwa­mie Liv
 • Eri­ka De Casier
 • Litt­le Winter
 • Modest
 • Josa Barck
 • Rizan Said
 • YIN YIN
 • CHINAH
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!