Natlyst byder på modigt grænsesøgende debutalbum

12 mar 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Nat­lyst er et ungt græn­se­sø­gen­de, alter­na­tivt, dansk­spro­get popor­ke­ster, der den 7.marts udgav et yderst over­be­vi­sen­de debutal­bum med tit­len Modig.

Det græn­se­sø­gen­de islæt kan iden­ti­fi­ce­res i ban­dets trang til at kom­bi­ne­re den pop­pe­de, ryt­mi­ske musik med den mere avant­gar­di­sti­ske kom­po­si­tions­mu­sik, hvor ska­be­lo­ner­ne oplø­ses og ufor­ud­si­ge­lig­he­den får plads — men ikke mere end, at melo­di­er­ne sta­dig kan hæf­te sig hos lyt­te­ren. På den måde træk­ker Nat­lyst på et meget orga­nisk musi­kalsk udtryk, som man fin­der i lig­nen­de afskyg­nin­ger hos dan­ske kol­le­ga­er som f.eks. Efter­klang, Nav­ne­løs og Under Byen.

Nat­lyst består fast af hele 11 musi­ke­re(!), inkl. stry­ge­re, blæ­se­re og ryt­me­sek­tion, og til­sam­men ska­ber de med Aman­da Drew (forsanger/sangskriver) i front et lige dele stor­la­dent dra­gen­de, ærligt og sår­bart uni­vers. Med så man­ge musi­kal­ske ele­men­ter i spil, er der fare for et rodet og usam­men­hæn­gen­de lyd­bil­le­de, men pro­du­cer og mixer Esben Ing­lev fra Pengu­in Pro­ductions for­mår at hol­de flot sam­men på det hele i et meget foku­se­ret og læk­kert lydbillede.

Tit­len Modig synes velvalgt. Ikke kun for­di ban­det rent instru­men­talt tør søge væk fra de mest gen­ken­de­li­ge musi­kal­ske ska­be­lo­ner og struk­tu­rer, men også for­di, det ikke just er nem­me emner som Aman­da Drew dyk­ker ned i med hen­des for­tæl­lin­ger om bl.a. (kvin­de­lig) seksu­a­li­tet, depres­sion og angst set fra en ung kvin­des per­spek­tiv. Med andre ord er der noget på spil i de tan­ke­ful­de og tan­ke­væk­ken­de tek­ster, og man for­nem­mer tyde­ligt, at udgangs­punk­tet er per­son­ligt for front­fi­gur Aman­da Drew. Især unge men­ne­sker vil jeg tro let kan iden­ti­fi­ce­re sig med tek­stu­ni­ver­set, men emner­ne er almen­gyl­di­ge, så ingen lyt­te­re er ekskluderet.

En stor anbe­fa­ling skal Modig have med på vej­en fra Musik Mig Blidt. Det er nok det stær­ke­ste album fra et dansk navn, jeg ind­til vide­re er stødt på i år, og jeg glæ­der mig til at føl­ge ban­dets færd fremover.

Lyt til det flot­te debutal­bum her­un­der, og tjek også den fine musik­vi­deo ud til sing­len med den tone­an­gi­ven­de titel, Jeg Har Lyst!

 

Koncert på Musikcaféen

Nat­lyst er net­op nu på relea­se­tour og spil­ler i Køben­havn d. 16 Marts i Musikcaféen på Huset-KBH. Face­book-event her.

 

Medlemmerne i Natlyst er:

Aman­da Drew, Alma Kjær Ager­gaard, August Kors­gaard, Lars Asger, Chri­sti­an Pedersen,
Caro­li­ne Ege­de­sø, Albert Bur­chardt, Alfred Lyk­ke, Sil­ke Kid­holm, Ida Guld­berg, Toke Hansenius.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!