Yosi Horikawa forvandler reallyde til magisk musik

10 sep 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Yosi Horikawa2

Yosi Hori­kawa ind­led­te den aller­før­ste Slap nu af!-playliste på Musik Mig Blidt — en play­li­ste­se­rie der lig­ger op til at stå af ræset og dag­drøm­me dig væk for en stund. Num­me­ret var Bubb­les, der bl.a. sam­p­le­de et væld af bob­len­de lyde, en bade­bold der bli­ver kastet på et cement­gulv (gæt­te jeg på) samt lyden bord­ten­nis­bol­de, der ram­mer et bord­ten­nis­bord. Resul­ta­tet er et fasci­ne­ren­de klu­de­tæp­pe af lyde, der lige­som omrin­ger lyt­te­ren og ska­ber barn­ligt uni­vers, der er nemt at forta­be sig i.

Num­me­ret er typisk for Hori­kawa som på lege­syg vis er kendt for at kom­bi­ne­re sam­p­le­de real­ly­de fra dag­lig­da­gen med felt­op­ta­gel­ser fra frem­me­de ste­der og ud fra det ska­be drøm­men­de musik med utal­li­ge lag. Han opfat­ter alle lyde­ne fra vores omgi­vel­ser som min­de­ak­ti­ve­ren­de og som poten­ti­el­le kom­po­nen­ter i musi­kal­ske kom­po­si­tio­ner. Og han mener det alvor­ligt — i for­sø­get på at opta­ge lyden af ild på et tids­punkt, end­te mikro­fo­ner­ne med at smelte!

Nu har Red Bull Music Aca­de­my lavet en smuk kort­film, der går tæt på den japan­ske pro­du­cer og musi­kers lege­sy­ge til­gang til det at lave musik. Anled­nin­gen var at Hori­kawa skul­le til øen Yaku­s­hi­mas sub­tro­pi­ske regnskov, der er på UNESCOs Ver­dens­arvs­li­ste, for at opta­ge lyde og for­skel­li­ge atmos­fæ­rer. Det er noget meget røren­de ved at føl­ge Yosi Hori­kawas nær­mest barn­ligt rene begej­string, når han opda­ger en ny spæn­den­de lyd på sin rej­se i sko­ven. Her­ef­ter føl­ger man pro­ces­sen hjem­me i stu­di­et, hvor Yosi Hori­kawa med de nyind­sam­le­de lyde byg­ger et nyt num­mer, Yog­go, som kan høres til sidst i doku­men­ta­ren, hvor han opfø­rer det live på et højta­ler­sy­stem, han i øvrigt selv har bygget.

Inden du star­ter fil­men vil jeg kraf­tigt opfor­dre til IKKE at have com­pu­te­rens dåse­højta­le­re som lyd­kil­de og væl­ge høje­ste videokva­li­tet (720p HD), da vi har et gøre med en meget san­se­lig lydfilm!

 

 

Yog­go kan høres i bed­re lyd­kva­li­tet og uden voi­ce over i den­ne video:

 

Hvis du kan lide, hvad du hører, kan jeg anbe­fa­le at tjek­ke Yosi Hori­kawas debutal­bum Vapor fra 2013 ud. Her nog­le høj­de­punk­ter fra albummet.

I Let­ter har Yosi Hori­kawa opta­get sig selv skri­ve et brev og brugt lyden af den­ne smuk­ke lyd tema­tisk komponent:

 

Wan­de­ring samp­ler i stil med Yog­go lyde fra en skov, den­ne gang en skov ved Nagano.

 

Stars er måske det smuk­ke­ste num­mer på album­met, med mas­ser af tin­dren­de lyde og en læk­ker dan­sen­de jazz-agtig bas, der intro­du­ce­res ca. halvvejs:

Related Posts with Thumbnails

Tags:

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!