Slap nu af! vol. 1

1 sep 2013 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

debutart_kilian-eng_14585

 Design: Kili­an Eng

Vi lever i en glo­ba­li­se­ret og post­mo­der­ne ver­den, hvor hju­le­ne dre­jer hur­ti­ge­re og hur­ti­ge­re i et tem­po, der kan være svært at føl­ge med i. I en ver­den i hastig for­an­dring er der sta­digt fle­re og mere kom­plek­se struk­tu­rer i sam­fun­det, som gør det svært at træf­fe kva­li­fi­ce­re­de beslut­nin­ger. Det gør livet uover­sku­e­ligt og uigen­nem­sig­tigt. I mor­gen kan for­ud­sæt­nin­ger­ne for din beslut­ning have ændret sig fuld­stæn­digt. At sam­fun­det er ind­ret­tet på den­ne måde, bety­der at stress efter­hån­den er en udbredt og almin­de­lig fol­ke­syg­dom i vesten.

Jeg vil stop­pe her, inden det udvik­ler sig til en eller anden stor, for­kro­met ana­ly­se eller diag­no­se over vores samtid.

Ikke desto min­dre for­an­le­di­ger den­ne post­mo­der­ne til­stand en ny play­li­ste-serie på Musik Mig Blidt med tit­len Slap nu af!, hvor jeg slår et slag for at træk­ke stik­ket ud, stå af ræset, om ikke andet for en stund, og hen­gi­ve sig til en følel­se af slo­w­mo­tion, rela­tiv men­tal stil­stand, dag­drøm­me­ri, ren­dyr­ket eska­pis­me eller deci­de­ret meditation.

I min evi­ge jagen efter nye musi­kal­ske guld­korn rundt omkring på net­tet og sær­ligt på soundcloud, pop­per der man­ge nye dyg­ti­ge, ukend­te kunst­ne­re op på min radar, og i den­ne jagt væl­ger jeg løben­de kunst­ne­re ud spe­ci­fikt til den­ne afstres­sen­de serie. Fokus­set rent gen­re­mæs­sigt vil være domi­ne­ret af chil­le­de, drøm­men­de elek­tro­ni­ske toner, men også sho­e­ga­ze, ambi­ent og ny-klas­sisk instru­men­tal musik vil være repræsenteret.

Vel­kom­men til Slap nu af! seri­ens før­ste play­li­ste. Jeg håber du vil nyde den!

1. Yosi Hori­kawa — Bubbles
2. Beni­ha­na — Festivals
3. Girraf­fa­ge — Clo­se To Me
4. Bea­con — Bring You Back
5. Pho­ria — Red
6. Fyfe — Solace
7. Shlo­h­mo — Don’t Say No feat. How To dress Well
8. Until The Rib­bon Bre­aks — Pres­su­re (LuQuS Remix)
9. El Per­ro Del Mar — Hold Off The Dawn (Gid­ge Remix)
10. Ghost Loft — Seconds
11. Cali­for­nia Wives — Tokyo (Dif­fe­rent Sle­ep Remix)
12. 40 Winks — Kodak Moment (Long Arm Remix)
13. Mr. Bla­zey — Too good (Demo)
14. Mø — Pil­grim (MS MR Remix)
15. MS MR — Hur­ri­ca­ne (Hazy Moun­tains Remix)
16.  — Waste Of Time (Jung­le’s ØH  Remix)
17. Bon­dax — All Inside
18. Regi­na — Halu­an Sinut (Kis­ses Remix)
19. Mi and L’Au  — Magic 80 (FRANKLIN REWORK)
20. Stum­ble­i­ne — Fade Into You feat. Stef­fa­loo (Mazzy Star cover)
21. MMOTHS — All The­se Thin­gs (feat. Hol­ly Miranda)
22. Gazel­le Twin — Heartbeat
23. Young Unk­nowns — I’m On Fire (Bru­ce Springs­te­en cover)
24. IO Echo — Ousi­ders (Slow mix)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. Nana siger:

    Jeg er alle­re­de stor fan af din nye musikkategori! :)

  2. admin siger:

    Dej­ligt at høre Nana. Der er man­ge fle­re på vej! :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!