Will Samson — Rusting Giants

16 okt 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

will samson

Will Sam­son er klart med den før­ste sing­le fra den kom­men­de EPLight Sha­dows, som udkom­mer 25. Okto­ber via Kara­o­ke Kalk. Det teg­ner til at bli­ve en EP i sam­me ultra­melan­kol­ske stem­nings­le­je og på fuld høj­de med sid­ste års bril­lan­te album, Balan­ce. Her får du Rusting Giants

Will Sam­son — Rusting Giants

Balan­ce var én af mine abso­lut­te ynd­lings­al­bums fra sid­ste år. Desvær­re blev den nær­mest kri­mi­nelt over­set af den etab­le­re­de musikpres­se såvel som blogs. Van­vit­tigt med så hjer­tekæ­ren­de smukt et album, hvis du spør­ger mig! Jeg omtal­te bl.a. album­met med ordene:

Svæ­ven­de i en blid tåge af melo­dier bli­ver du lang­somt ind­hyl­let i pla­dens melan­kol­ske men alli­ge­vel var­me og nær­mest omsorgs­fulde udtryk. At lyt­te til Balan­ce kan sam­men­lig­nes lidt med at kig­ge på et even­tyr­ligt smukt, krystal­klart vin­ter­land­skab gen­nem et panoramavin­due fra en lun stue, hvor kami­nen var­mer og kni­trer hyg­ge­ligt bag din ryg. Men det er musik­ken og ikke ilden, der var­mer dig — og den gør det inde­fra.” (læs hele ind­læg­get her)

Balan­ce kan høres via for­skel­li­ge plat­for­me herunder.

  

 

Will Sam­son | Gogoyoko
Will Sam­son | Homepage
Will Sam­son | Soundcloud
Will Sam­son | Spotify
Will Sam­son | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!