Will Samson — Balance

23 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Til­ba­ge i slut­nin­gen af juni var jeg helt oppe at køre over før­ste num­mer, Cat­hed­rals, fra Will Sam­sons kom­men­de album Balan­ce. Num­me­ret er i dag efter min mening en stærk kan­di­dat til årets bed­ste sang! Så mine for­vent­nin­ger til Balan­ce har været skyhøje.

Album­met udkom­mer først offi­ci­elt den 5. okto­ber, men kan alle­re­de nu strea­mes ekslu­sivt via Gog­oy­oko (det koster kun et gra­tis sign-up). Er mine for­vent­nin­ger ble­vet ind­fri­et? Til det kan kun jeg sva­re et run­gen­de JA! Pla­den er er sim­pelt­hen en unik, smuk ople­vel­se, som med sik­ker­hed vil være obliga­to­risk sound­tra­ck til mit efter­år og vin­ter. Sik­kert også i åre­ne fremover.

San­gene er opta­get om nat­ten på gam­le kas­set­tebånd på kas­set­te­o­p­ta­gere med brug af gam­le mikro­fo­ner. Det giver pla­den et skær af stø­vet vin­ta­ge, der øger den i for­vej­en høje grad af inti­mi­tet. På Dusty Old Pla­ne kan du end­da høre hvor­dan fug­le­ne begyn­der at syn­ge i bag­grun­den, idet solen er på vej op.

Det er et album, der for­ud­sæt­ter at bli­ve hørt i sin hel­hed for at kun­ne åben­ba­re sin skøn­hed fuldt ud. Svæ­ven­de i en blid tåge af melo­di­er bli­ver du lang­somt ind­hyl­let i pla­dens melan­kol­ske men alli­ge­vel var­me og nær­mest omsorgs­ful­de udtryk.

At lyt­te til Balan­ce kan sam­men­lig­nes lidt med at kig­ge på et even­tyr­ligt smukt, krystal­klart vin­ter­land­skab gen­nem et panora­mavin­due fra en lun stue, hvor kami­nen var­mer og kni­trer hyg­ge­ligt bag din ryg. Men det er musik­ken og ikke ilden, der var­mer dig — og den gør det indefra.

 

Det ska­der ikke at poste en geni­al sang igen. Cat­hed­rals mine damer og herrer:

 

Som sagt — det er en pla­de, der fortje­ner at bli­ve hørt i sin hel­hed! Og det kan du gøre via Gog­oy­oko (gra­tis sign-up).

Hør mere om og med Will Sam­son i mit tid­li­ge­re ind­læg om ham.

 

Will Sam­son | Gogoyoko

Will Sam­son | Homepage

Will Sam­son | Soundcloud

Will Sam­son | Spotify

Will Sam­son | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!