We Are The Way For The Cosmos To Know Itself — Tiger (snippet)

23 apr 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

we are the way

For ca. et år siden opda­ge­de jeg et inter­es­sant nyt musi­kalsk pro­jekt, under det lan­ge og mysti­ske navn We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, hvis navn og musik udsprin­ger af en fasci­na­tion af filo­sof­fen og fysi­ke­ren Carl Sagan.

Jeg var impo­ne­ret af grup­pens intel­li­gente, legen­de fusion af tech­no, pop og acid med et drøm­mende og tran­ce­frem­kal­den­de mulig­heds­rum for lyt­te­ren og hav­de også en snak med Mads fra ban­det om Carl Sagans filo­so­fi, og hvor­dan den har smit­tet af på deres musi­ku­ni­vers (læs ind­læg­get her: http://www.musikmigblidt.dk/we-are-the-way-for-the-cosmos-to-know-itself1.html)

Siden blev alle num­re taget af Soundcloud (og der­for også mit gam­le ind­læg), og der var stil­le omkring ban­det i lang tid. Lige ind­til det ud af det blå i star­ten af april blev offent­lig­gjort, at ban­det spil­ler på intet min­dre end det­te års Roskil­de Festi­val! Nær­me­re bestemt som en del af festi­va­lens Apol­lo Count­down program.

Hel­dig­vis behø­ver du ikke ven­te så lang tid på nyt fra den mysti­ske og filo­so­fisk anlag­te kvar­tet. Den 23. maj udkom­mer We Are The Way For The Cos­mos To Know Itsel­f’s før­ste sing­le Tiger, men alle­re­de her en måned inden er det mig en glæ­de at kun­ne dele en lil­le 44 sekun­ders teaser!

OPDATERING! DEN FULDE VERSION ER pr. 24/5 TILGÆNGELIG!

We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Tiger

 

44 sekun­der er jo ikke meget, men det er alli­ge­vel tyde­ligt, at num­me­ret går i en lidt mere pop­pet og bob­len­de “boun­cy” ret­ning, end den dem­over­sion jeg i sin tid hav­de ind­lej­ret i det før­om­tal­te gam­le ind­læg. Julie Chri­sti­an­sens svæ­vende vokal er så vidt jeg kan bedøm­me pla­ce­ret mere i for­grun­den og giver (som tid­li­ge­re kon­sta­te­ret) sta­dig asso­ci­a­tio­ner til den måde Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg (Blue Foun­da­tion) syn­ger på, hvil­ket i min optik aldrig er en dår­lig ting.

Jeg spurt­ge Mads fra ban­det om det mere pop­pe­de udtryk, hvor­til han svarede:

Vi har fået hjælp af Car­sten Hel­ler og Syl­ve­ster Struck­man (Mø) til pro­duk­tio­nen af Tiger.

Vi har opta­get tra­ck­et sam­men med Syl­ve­ster, som så sing­le-poten­ti­a­le i num­me­ret og så har vi arbej­det vide­re med pro­duk­tio­nen sam­men med Car­sten. Han har helt klart opfor­dret os til at frem­hæ­ve de mere pop­pe­de aspek­ter i Tiger. Men ikke desto min­dre er vi rig­tig gla­de for resultatet.

Dog er vores gene­rel­le lydæ­ste­tik lige så skæv og skør som før­hen. Vi spil­ler sta­dig syre­de impro­vi­se­ret synt­he­sizer pas­sa­ger live og har også en mas­se syre tra­cks i skuf­fen, som måske kom­mer ud en dag.”

 

Per­son­ligt ser jeg meget frem til at høre Tiger i sin hel­hed. Dis­se 44 sekun­der teg­ner sær­de­les godt!

Tiger udkom­mer den 23. maj sam­men med b‑siden The King And All His Trees.

I mel­lem­ti­den kan We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself inden Roskil­de Festi­val ople­ves live fire gan­ge i Køben­havn og en enkelt gang i Oden­se. Her kan man for­ven­te højt ener­gi­ni­veau, live­trom­mer, live­synt­hs, mas­ser af lys og visu­als, og som Mads fra ban­det udtryk­ker det “ikke noget com­pu­ter­play­ba­ck fis”.

 

1. maj, Stu­den­ter­hu­set, Oden­se (som sup­port for Bendik)
23. maj, Dome Of Visions, Køben­havn (sing­le release)
24. maj, Plu­gout Festi­val, Engels­holm nær Vejle
5. juni, Vega Ide­al Bar, København
13. juni, Rust, Køben­havn (klub-kon­cert kl. 01.00)

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!