Wangel — Sun (single)

29 okt 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

wangel

Det dan­ske band Wan­gel, hvis meget loven­de demo­er jeg før har haft i fokus på blog­gen, er ende­lig ude med deres før­ste offi­ci­el­le sing­le Sun. Lyk­ke­lig­vis lever sing­len til ful­de op til det sto­re poten­ti­a­le, demo­er­ne demonstrerede.

Med refe­ren­cer til Bon Iver, When Saints Go Machine og Jeff Buck­ley er front­mand Peter Wan­gels vokal end­nu engang impo­ne­ren­de i sit ube­svæ­re­de skif­te mel­lem kæl­der­dyb baryton og højtra­ven­de fal­set. Det er svært at tro, at sam­me mand kan frem­brin­ge så vidt for­skel­li­ge lyde! De elek­tro­ni­ske ele­men­ter vir­ker sam­ti­dig læk­kert orga­ni­ske og sprøde!

Sydkoreansk eventyr

Wan­gel har ind­til vide­re spil­let enkel­te kon­cer­ter på Gim­le Sound Tjek Festi­val, Rust og Ide­al Bar, hvor de var­me­de op for Kill J. De er alt­så så småt ved at etab­le­re sig her i Dan­mark, men utro­ligt nok har ban­det alle­re­de haft hul igen­nem til Syd­korea — af alle lan­de! Syd­koreas stør­ste rock­festi­val Pen­ta­port med 85.000 besø­gen­de boo­k­e­de sim­pelt­hen i som­mer Wan­gel, på trods af, at de intet hav­de udgi­vet offi­ci­elt, ingen kon­cer­ter hav­de på cv’et og hver­ken hav­de pla­de­sel­skab eller book­ing­bu­reau i ryg­gen. Det var den dan­ske ambas­sa­de i Seoul, der hav­de tip­pet festi­va­len om ban­det på bag­grund af et par enkel­te san­ge, som på det tids­punkt var til­gæn­ge­li­ge på deres Soundcloud.

Det lil­le even­tyr er dæk­ket i dis­se to video­dag­bø­ger, hvor der også er små lyd­klip med end­nu uud­gi­vet musik, som vi for­hå­bent­lig kom­mer til at høre i fuld læng­de inden længe:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!