Vind billetter til No3s Label Nite!

11 apr 2016 by Sabine Andersen, No Comments »

No3 Label Nite

(Se hvor­dan du del­ta­ger i kon­kur­ren­cen om 2x2 bil­let­ter til No3s Label Nite d. 15. april til sidst i indlægget.)

Med aner­kend­te kunst­ne­re som The Minds Of 99, CHINAH og KIll J i kata­lo­get, er det unge dan­ske pla­de­sel­skab No3 ved at få slå­et fast med syv­tom­mer­søm, at de er ét af Dan­marks mest inter­es­san­te alter­na­ti­ve pla­de­sel­ska­ber. Den 15. april giver sel­ska­bet en smags­prø­ve på, hvad deres musi­kal­ske buf­fet byder på, når No3 invi­te­rer til label night med nog­le af deres mest inter­es­san­te kunst­ne­re. Udover Kill J byder afte­nen også på optræ­de­ner af Ken­taur, Code Walk, FAE, Noréll, Devon Seven samt en musi­kalsk over­ra­skel­se, der først bli­ver annon­ce­ret to dage før eventet.

Bil­let­ter købes her: https://billetto.dk/en/events/no3-label-nite

Face­book event: https://www.facebook.com/events/1740703452825482/

Kill J

Den kan­te­de popkun­ster Kill J er én af de mest loven­de alter­na­ti­ve pop-stjer­ner på den dan­ske musik­him­mel i øje­blik­ket. Det har hun i øvrigt været i lang tid. Musik Mig Blidt skrev før­ste gang om hen­de til­ba­ge i 2013, da hun lag­de sing­len Pho­e­nix onli­ne. Med udgi­vel­sen af debut-ep’en Qua­si tid­li­ge­re i år og en nylig over­stå­et optræ­den på bran­che-festi­va­len SXSW, er Kill J godt på vej ud over lan­dets græn­ser med sin maski­nel­le pop-musik. Kill J blan­der klas­si­ske pop-kom­po­si­tio­ner med kan­te­de, skæ­ve og elek­tro­ni­ske finur­lig­he­der, der sam­men med Julie Aagaards lyse stem­me ska­ber en inter­es­sant kon­trast mel­lem maski­ne og kvinde.

 

 

Kentaur

Ken­taur med for­san­ger Marc Roland Han­sen i spid­sen ska­ber neo-sou­le­de alter­na­ti­ve r n’ b melo­di­er til­sat elek­tro­ni­ske ele­men­ter, der for­tryl­ler øre­gan­ge­ne med inder­li­ge og føl­som­me san­ge om livet og kær­lig­he­den. Det er især Marcs dybe, fløjs­blø­de stem­me, der karak­te­ri­se­rer Ken­taur, og sam­men med den ofte lang­som­me­li­ge og slæ­ben­de musik, ska­ber Ken­taur et varmt uni­vers af beha­ge­li­ge toner.

 

 

Code Walk

Bag Code Walk fin­der man pro­du­cer­ne Søren Gre­ger­sen og Jes­per Nør­bæk, der for nyligt høste­de sto­re roser efter deres kon­cert til den årligt til­ba­ge­ven­den­de kon­certaf­ten Vegas Udvalg­te. Duo­en kan ved før­ste lyt min­de om bri­ti­ske Disclo­su­re, men Code Walk er meget mere eks­pe­ri­men­te­ren­de i deres musi­kal­ske til­gang, og lig­ger sig tæt­te­re på en anden dansk duo — de dan­ske samp­le-sme­de i Den Sor­te Skole.

 

FAE, Noréll og Devon Seven

Noréll, FAE og Devon Seven er alle kunst­ne­re, der spi­cer deres alter­na­ti­ve pop­mu­sik op med ele­men­ter af electro­dan­ce og tech­no. Og de tre nav­ne vil uden tvivl få folk til at dan­se i Pumpehuset.

Devon Seven spil­ler en opda­te­ret ver­sion af euro­dan­ce, der med cat­chy omkvæd og dansab­le ryt­mer alle­re­de har skabt en hype i udlan­det efter sin debut-ep Eve­ryt­hing Ends fra 2015, hvor blandt andet The Guar­di­an udråb­te hen­de til Skan­di­navi­ens nye­ste pop­stjer­ne. Og det for­står man godt for Devon Sevens musik har klart hitpotentiale.

 

FAE er den mest hårdt­pum­pe­de af de tre nav­ne, og et band der ikke er ban­ge for at gøre tin­ge­ne på deres måde. Det opda­ger man, når man lyt­ter til den knap 10 min. lan­ge debut-sing­le RUOK, der efter en lang optrap­ning ender ud i tech­no-ekst­a­se i yder­ste potens.

 

Også ban­det Noréll bestå­en­de af tre­klø­ve­ret Vik­tor Hag­ner, Bjar­ne Nichlas Mal­ling og Marie Lou­i­se Per­s­son bevi­ser på deres sing­le The Gre­at Esca­pe, at de er leve­rings­dyg­ti­ge i pop­mu­sik med dansab­le electro­dan­ce ele­men­ter. Og lige­som Devon Seven er Norélls san­ge byg­get op om et cat­chy omkvæd, der kom­mer til at sæt­te sig fast på publi­kums hjer­ner resten af weekenden.

Udover de nævn­te kunst­ne­re, så vil afte­nen også byde på et sur­pri­se act, dj-sets af Lucy Love, Unkwon og Nector og visu­als skabt af lyskunste­ren Obscu­ra.

Vind billetter til No3 Label Nite

I sam­ar­bejde med No3 Label udlod­der Musik Mig Blidt 2x2 bil­let­ter til No3 Label Nite i Pum­pe­hu­set den 15. april. For at være med i lod­træk­nin­gen skal du blot sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit ful­de navn sene­st den 14. april kl. 20 med over­skrif­ten “No3 Label Nite”. Vin­der­ne får besked dagen efter.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!