Vind billetter til 9. udgave af “Musik Mig Blidt præsenterer”

21 nov 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” er et sam­ar­bej­de mel­lem Musik Mig Blidt og Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, hvor Musik Mig Blidt kura­te­rer en magisk showca­se-aften med arti­ster fra det dan­ske vækst­lag, håndplukket til lejligheden!

Tid­li­ge­re udvalg­te kunst­ne­re har været Tusind­fald, Jens-Ulrik Kle­e­mey­er, Mil­ford, Pala­ce Win­ter, Swe­et Tem­pe­st, Late Bloo­mers, Flod, Fei­vel, PFAU, Ras­mus Brix, Diet, Hey Way, Yune, Fug­le­flug­ten, Good­bye Lisi­chka, Oli­ver Dengsø, Mads Vadsa­ger, Eucrid Elms, Pen­ny Poli­ce, Death Machine, ØYA og Rain­bro­t­her. 

Til den­ne nien­de kon­certaf­ten i ræk­ken d. 13. decem­ber er det Hunb­jørn og We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, som Musik Mig Blidt har for­nø­jel­sen og æren af at præ­sen­te­re live. Neden­for kan du læse mere om de to kunst­ne­re, høre eksemp­ler på deres musik, og til sidst i artik­len kan du læse, hvor­dan du kan vin­de bil­let­ter til koncerten!

Bil­let­ter kan købes her via Bil­let­to (60 kr. + gebyr / 70 kr. i døren)

Face­boo­k­e­vent 

Tid: Døre kl. 20.00 / Kon­cert­start kl. 20.30

Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, Fro­de Jacob­sens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

(lige ved siden af Van­lø­se st. (metro))

 

We Are The Way For The Cosmos To Know Itself


Foto: Ale­xan­der H Jespersen

Den ene af de optræ­den­de kunst­ne­re er den filo­so­fisk anlag­te trio We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, som jeg har fulgt siden de før­ste gang gav lyd fra sig i 2013 med en ræk­ke loven­de demo­er på deres Soundcloud-pro­fil. Siden er der gået 5 år, hvor jeg har ven­tet utå­l­mo­digt på at ban­det for alvor skul­le ryk­ke på sig. Kon­cer­ter har ban­det godt nok spil­let rige­ligt af (bl.a. Roskil­de Festi­val), som jeg hel­dig­vis selv har ople­vet nog­le styk­ker af, men på udgi­vel­ses­fron­ten har det været meget begræn­set med kun tre sing­ler, ind­til deres debut-EP Flas­h­ba­cks ende­lig lan­de­de for gan­ske nylig.

På den dyr­ker WATWFTCTKI stor­la­den kos­misk, drøm­men­de pop med melan­kol­ske under­to­ner. Julie Chri­sti­an­sens lyse, luf­ti­ge vokal er som skabt til det drøm­men­de, him­mel­stræ­ben­de udtryk, som trio­en går efter og lyk­kes til ful­de med.

Live spil­ler ban­det far­ve­ri­ge og ener­gi­ske kon­cer­ter, som med tung bas og syn­kro­ni­se­ret lys dan­ner ram­mer­ne for en hel­heds­for­tæl­ling der søger at tryl­le­bin­de til­sku­e­ren udi en kos­misk trance.

Lyt til EP’en her:

 

Tjek også den­ne live opta­gel­se af Out Of Doubt fra da som­me­ren gik på hæld:

 

Tjek også tid­li­ge­re sing­ler med et lidt hår­de­re og ravet udtryk.

 

HunBjørn


Foto: Hed­vig Larsson

Ulla Pihl er tid­li­ge­re har været front­kvin­de i det eks­pe­ri­men­tel­le pop­band Lima Lima. Under nav­net HunB­jørn spæn­der hun mel­lem både det rå og det sår­ba­re i sit musi­kal­ske uni­vers. Der er hen­tet inspira­tion fra bl.a. 70’er-pop og fra bands som Blon­de Red­he­ad, My Bloo­dy Valen­ti­ne, Grou­per, Beach Hou­se og Nils Fra­hm til et forvræn­get indi­epop-uni­vers, båret af drøm­men­de kla­ver, voka­ler, gui­tar og stry­ge­re i en set­ting af synt­hs og stram­me bas-tromme-parløb.

EP’en In Vacuo udkom d. 14. sep­tem­ber og demon­stre­rer en stor spænd­vid­de rent musi­kalsk, uden at det af den grund går ud over EP’ens sammenhængskraft.

Hele Ep’en er skabt i sam­ar­bej­de med en af mine abso­lut­te ynd­lings­pro­du­ce­re Bri­an Batz (Sle­ep Par­ty Peop­le), og sam­men har de to skabt et indi­epo­pu­ni­vers omkring Ullas fokus på de soni­ske struk­tu­rer i musik­ken og hen­des fasci­na­tion af instru­men­ter­nes klang­li­ge for­vand­lings­mu­lig­he­der. HunB­jørns tek­stu­ni­vers kred­ser om mod­sa­t­ret­te­de følel­ser, gråzo­ner­ne i livet og spæn­din­gen i sam­men­sat­te men­ne­sker i en sam­men­sat verden.

 

Konkurrence

Musik Mig Blidt udlod­der 5×2 bil­let­ter til koncerten!

For at del­ta­ge skal du blot fin­de kon­kur­ren­ce­op­sla­get på Musik Mig Blidts Face­book, Twit­ter eller ins­ta­gram-pro­fil og smi­de en kom­men­tar i kom­men­tar­fel­tet. Der vil bli­ve truk­ket lod blandt kom­men­ta­rer­ne man­dag d. 10. decem­ber, kl. 21. Vin­der­ne bli­ver kon­tak­tet sam­me aften.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!