TM Hunter — La Porte

17 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

TM Hunter er et nyt køben­havnsk band bestå­en­de af de to med­lem­mer Micha­el og The­re­se Fis­cher­son. Helt uer­far­ne ud i musik­ken er ingen af dem dog. Micha­el var aktiv i Doi, som i 2006 udgav det ekstremt under­vur­de­re­de album Sing The Boy Electricog The­re­se var san­ge­r­in­de i det nu oplø­ste band Gim­mi­Ja­pan. De to med­lem­mer deler efter­nav­net Fis­cher­son, da de udover et fæl­les enge­ge­ment i musik­ken, lige­le­des blev gift i 2009.

Ban­det træk­ker på inspira­tio­ner fra  bl.a. Coco Rosie, Tom Waits og Ser­ge Gains­bourg, og gen­re­mæs­sigt kan man både spo­re melan­kolsk pop, folk og fransk film-musik. Net­op Frank­rig er en kraf­tig inspira­tions­kil­de, som det også kan høres på grup­pens før­ste sing­le Mon Chat Est Mort, der for mig er et klart høj­de­punkt på Ep’en.

Duo­en for­mår gene­relt at lave iøre­fal­den­de melo­di­er, uden at der lef­les for lave­ste fæl­lesnæv­ner. Og så er Tm Hunter på for­fri­sken­de vis hel­ler ikke ban­ge for at bry­de med tra­di­tio­nel sangop­byg­ning. Det høres f.eks. på Mon Chat Est Mort, der to tred­je­de­le hen­ne skif­ter karak­ter og plud­se­lig lyder som fol­ket fæl­les­sang i ca. 40 sekun­der inden der ven­des til­ba­ge til fransk-roman­tisk stor­la­den­hed med stry­ge­re og hele piv­tø­jet. Et andet høj­de­punkt, The Gar­den, slut­ter af med noget, der min­der om en vug­ge­vi­se med et lydtæp­pe af legen­de børn i baggrunden. 

La Por­te stik­ker måske i lidt for man­ge ret­nin­ger til at være hel­støbt, men her er rige­ligt med talent til at glæ­de sig til en LP i fremtiden.

Ep’en ’La Por­te’ udkom­mer på Fat­her Figu­re Records  d. 24. Sep­tem­ber 2012, men Musik Mig Blidt har eks­klu­sivt fået lov til at give et smu­ge­lyt på EP’en her en uge før udgivelsen.

 

TM Hunter | Facebook

TM Hunter | Bandcamp

TM Hunter | Souncloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!