The Title Sequence — Stills

22 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

title sequence

The Tit­le Sequen­ce har eksi­ste­ret siden 2007 og består af barn­doms­ven­nerne David Bailey og Nick Crofts fra Lon­don. Da Musik Mig Blidt sta­dig var helt våd bag ører­ne i som­me­ren 2010, skrev jeg om ban­det, som den­gang skul­le have et debutal­bum lige på trap­per­ne. En god ven hav­de anbe­fa­let mig deres musik, som kun var til­gæn­ge­ligt gen­nem deres Mys­pa­ce og Soundcloud pro­fi­ler, og jeg var hoved­kuls forel­sket i deres musik!

Jeg hav­de bestemt ikke reg­net med, at der skul­le gå næsten tre år, før duo­en ende­lig udgav deres før­ste album, som nu er ude! Det har fået tit­len Stills og er udgi­vet af The Tit­le Sequen­ce selv efter læn­ge­re tids bøvl med pla­de­sel­ska­ber. Og jeg er sta­dig hoved­kuls forelsket!

Både de san­ge jeg kend­te i for­vej­en og de nye er helt igen­nem vidun­der­li­ge hver og én. Jeg kan næsten lige så godt cite­re mit gam­le ind­læg, for mine ord den­gang står sta­dig ved magt:

Baileys stem­me er læk­ker fløjls­blød og ven­ligt klin­gende og num­re­nes ker­ne­stem­nin­ger veks­ler mel­lem reflek­te­rende melan­koli og glad højstemt­hed. Musik­ken har gene­relt en ibo­ende visu­el kva­li­tet, og der­for er det egent­ligt gan­ske pas­sende, at duo­ens navn, The Tit­le Sequen­ce, refe­re­rer til den måde, en film præ­sen­te­rer sig selv på.”

Ene­ste svag­hed er måske, at pla­den som hel­hed stik­ker lidt for meget i for­skel­li­ge ret­nin­ger. F.eks er den jord­næ­re Pay­day næsten ovre i gara­ge­gen­ren og min­der en del om The Stro­kes, mens åbne­ren Sounds er søgen­de og poe­tisk, nær­mest majæ­ste­tisk i sit udtryk med sine fejen­de strygere.

Album­mets diver­si­tet skyl­des måske, at pla­den har været så lang tid under­vejs, men på den anden side viser det også, at duo­en mestrer fle­re stem­nin­ger og udtryk. Her er nog­le eksemp­ler fra album­met, som demon­stre­rer de for­skel­li­ge udtryk:

 

Stream hele album­met via Spo­ti­fy eller Bandcamp, hvor du også kan købe det for under et engelsk pund eller give mere, hvis du har lyst.

 

Tjek også lige et par uud­gi­ve­de num­re fra The Tit­le Sequen­ce’ soundcloud:

 

Og nu vi er i gang, så vær også opmærk­som på den gra­tis EP med tit­len Straight To Video EP, som The Tit­le Sequen­ce lag­de op til gra­tis down­lo­ad sid­ste år:

 

The Tit­le Sequen­ce kom­pen­se­rer hel­dig­vis for den lan­ge ven­te­tid på debut-LP’en med at annon­ce­re, at de alle­re­de har en ny EP på vej, og der­u­d­over har både David Bailey og Nick Crofts sol­opro­jek­ter på vej i 2013. For­vent at Musik Mig Blidt vil føl­ge op på dette!

I mel­lem­ti­den vil jeg også anbe­fa­le dig at kaste dig over duo­ens tid­li­ge­re over­se­te aku­sti­ske per­le The Way That Thin­gs Are Done under nav­net The Sound Of Bailey:

 

The Tit­le Sequen­ce | Facebook
The Tit­le Sequen­ce | Bandcamp
The Tit­le Sequen­ce | Soundcloud
The Tit­le Sequen­ce | Tumblr

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!