The Title Sequence

23 jul 2010 by Søren Lund Korsgaard, 3 Comments »

Mon ikke 2010 er året, hvor The Tit­le Sequen­ce (tid­li­ge­re The Sound Of Bailey)  får deres gen­nem­brud? Sene­re på som­me­ren ram­mer deres debut album nem­lig fast grund.

The Tit­le Sequen­ce har eksi­ste­ret siden 2007 og består af barn­doms­ven­ner­ne David Bailey og Nick Crofts. Den engel­ske duo har dog ikke fået meget opmærk­som­hed ind­til vide­re, hver­ken i deres hjem­land eller på Inter­net­tet, hvil­ket er alde­les ufortjent.

Det skyl­des jo nok, at de ikke har noget deci­de­ret album ude end­nu, men kun har lagt nog­le san­ge ud på deres Mys­pa­ce pro­fil og Soundcloud pro­fil. Alli­ge­vel undrer det mig, at kend­ska­bet til duo­en er så lil­le, som det er tilfældet.

I nuti­dens digi­ta­le tidsal­der er det ellers mit ind­tryk at kva­li­tets­mu­sik, der oven i købet fæn­ger ret hur­tigt — som The Tit­le Sequen­ce gør, ple­jer at bli­ve sam­let op og hyped af diver­se musik blogs og der­med får et publikum.

For­hå­bent­lig kan det­te blo­gind­læg sæt­te lidt gang i hypen omkring duo­en. Over­ve­je­de fak­tisk mens jeg skrev på det­te ind­læg, om jeg skul­le begyn­de at skri­ve på engelsk for nem­me­re at få fat i de læse­re, som ikke er fra lil­le Danmark..En trans­la­te knap er trods alt ikke helt opti­malt. Det må jeg lige over­ve­je nærmere.

Nå, det var et sidespring — til­ba­ge til musik­ken. The Tit­le Sequen­ce lyder vis­se ste­der lidt som Kings Of Con­ve­ni­en­ce, men har sta­dig deres egen distink­te lyd, der nog­le gan­ge ind­dra­ger elek­tro­ni­ske elementer.

Baileys stem­me er læk­ker fløjls­blød og ven­ligt klin­gen­de og num­re­nes ker­ne­stem­nin­ger veks­ler mel­lem reflek­te­ren­de melan­ko­li og glad højstemt­hed. Musik­ken har gene­relt en ibo­en­de visu­el kva­li­tet, og der­for er det egent­ligt gan­ske pas­sen­de, at duo­ens navn refe­re­rer til den måde, en film præ­sen­te­rer sig selv på.

Den før­ste san­ge jeg vil præ­sen­te­re, har i høj grad visu­el­le kva­li­te­ter og melan­kol­ske undertoner.

The Tit­le Sequen­ce — Sound

The Tit­le Sequen­ce — Sound

The Tit­le Sequen­ce — Eve­nings Spend With You

The Tit­le Sequen­ce — Eve­nings Spent With You

Og her 3 san­ge der viser en mere ube­kym­ret og højstemt side af The Tit­le Sequence.

The Tit­le Sequen­ce — You Belong To Me

The-Title-Sequence-–-You-Belong-To-Me

The Tit­le Sequen­ce — Dinosaurs

The Tit­le Sequen­ce — Dinosaurs

The Tit­le Sequen­ce — Lovers (Som er før­ste sing­le fra det kom­men­de album)

The Tit­le Sequen­ce — Lovers

Duo­en har des­u­den bidra­get med tre live san­ge til The Crypt ses­sions, som du kan tjek­ke ud her:

The Tit­le Sequen­ce — “Fal­ling” from knuckle.tv on Vimeo.

The Tit­le Sequen­ce — “Jigs­aw Days” from knuckle.tv on Vimeo.

The Tit­le Sequen­ce — “Lovers” from knuckle.tv on Vimeo.

The Tit­le Sequen­ce | Mys­pa­ce

The Tit­le Sequen­ce | SoundCloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

3 Comments

 1. RM siger:

  The­se guys sound real­ly gre­at a lot like the band stu­dio. i found them on this web­s­i­te that does this wee­kly fea­tu­re cal­led Mixta­pe Mon­day which real­ly fan­ta­stic arti­sts. Check it out
  http://ology.com/music/mixtape-monday-71910–1

 2. Someone siger:

  Put some down­lo­ad links up please!

 3. admin siger:

  I’m sor­ry, I can’t figu­re out how to do that. :( But you can cli­ck on the subscri­be but­ton in the right col­lumn and then you will see all audio is down­lo­a­dab­le files.

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!