The Great Dicators — Sleep/Coming Back In Style

8 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

great dictators 222

The Gre­at Dicta­tors er et køben­havnsk folk/ro­ck-band på syv mand, dan­net juni 2011. Ban­det er opkaldt efter Char­lie Chapl­ins klas­si­ske film fra 1940 af (næsten) sam­me navn, og afspej­ler med­lem­mer­nes for­kær­lig­hed for alver­dens leven­de bil­le­der. I 2012 udgav de hele tre EP’er med lidt for­skel­li­ge musi­kal­ske udtryk, der fint showca­ser ban­dets spænd­vid­de og sam­ti­dig hol­der en for­bløf­fen­de høj standard!

Ban­det er nu klar med en ny mini-EP Sle­ep / Com­ing Back in Sty­le, der udover de to titelnum­re, byder på to bonus-tra­cks i form af tid­li­ge skit­ser af num­re­ne Memp­his og One of Us fra deres Hor­r­orscopes EP fra sid­ste år — den anden i ræk­ken af EP’er og sam­ti­dig min favo­rit grun­det dens stær­ke melan­kol­ske melo­di­er (Se tid­li­ge­re ind­læg her).

Mini-EP’ens to nye num­re er atter vel­pro­du­ce­re­de san­ge med melo­disk tæft og for­san­ger Dragut Lugalza­go­sis stær­ke, mør­ke og udtryks­ful­de røst. Jeg er især vild med Com­ing Back in Sty­le, der viser en afdæm­pet og atmos­fæ­risk side af ban­det, inklu­siv føl­somt kla­ver­spil, inden det byg­ger op til et vidun­der­ligt intenst klimaks.

 

Her har du num­re­nes muskvideoer:

 

Stream EP’en i sin helhed:

  

De to titelnum­re vil være at fin­de på ban­dets debutal­bum Liars, der udkom­mer den 24. febru­ar. Jeg har fået lov at sni­ge­lyt­te til album­met, og det er noget stort i ven­te skul­le jeg hil­se og sige!

The Gre­at Dicta­tors kan ople­ves live i Kon­cert­hu­set d. 1. febru­ar i sel­skab med bl.a. Sle­ep Par­ty Peop­le, The Mal­pra­cti­ce og Ukendt Kunstner.

Læs mere og køb bil­let: http://www.dr.dk/Koncerthuset/Kalender/2014/februar/cph-sound-wave.htm

 

The Gre­at Dicta­tors | Homepage
The Gre­at Dicta­tors | Bandcamp
The Gre­at Dicta­tors | Facebook
The Gre­at Dicta­tors | Soundcloud
The Gre­at Dica­tors | Youtube
The Gre­at Dica­tors | Wimp
The Gre­at Dica­tors | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!